Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 206/ VIII / 2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2011-2013

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku według załączników do niniejszego Zarządzenia:

 

 1. zestawienie tabelaryczne:

 

 • Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 30-06-2011 r. – załącznik nr 1,

 • Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 30-06-2011 r. – załącznik nr 2

 • Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletni) przewidziane do realizacji w 2011r - załącznik nr 3

 • Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 4

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 5,

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 6

 • Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 7

 • Wydatki jednostek pomocniczych - załącznik nr 8

 • Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,

 • Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków z nimi związanych – załącznik nr 10

 • Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011r zgodnie z WPF – załącznik nr 11

 • Prognoza kwoty długu gminy na rok 2011 i lata następne – załącznik nr 12,

 • Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu – załącznik nr 13,

 • Opis realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 14,

 • Opis realizacji planu dochodów – załącznik nr 15,

 • Opis realizacji planu wydatków – załącznik nr 16,

 

 

 

 1. informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

- Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gołdap na lata 2011-2032 – załącznik nr 17

Prognoza spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2032 – załącznik nr 18

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap w latach 2011-2013 – załącznik nr 19,

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich – załącznik nr 20,

 

3) informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze samorządowych instytucji kultury – załącznik 21 i 22.

 

 

 

§ 2. Informacje, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Gołdapi

w/z Zastępca Burmistrza Gołdapi

Jacek Antoni Morzy

files/fck/21/Plan_i_wykonanie_Dochody_I_polrocze_2011.xls - Załącznik Nr 1

files/fck/21/Wydatki.xls - Załącznik Nr 2

files/fck/21/Zalaczniki_3-11.xls - Załącznik Nr 3 - 11

files/fck/21/Zalaczniki___Nr12,__13.xls - Załącznik Nr 12 - 13

files/fck/21/Czesc_opisowa_z_real__inwestycji_w_I_polr__2011_r_.doc - Załącznik Nr 14

files/fck/21/opisowka_dochody_I_polrocze_2011___nowa.doc - Załącznik Nr 15

files/fck/21/opis_wydatkow.doc - Załącznik Nr 16

files/fck/21/Zalacznik_17-19.xls - Załącznik Nr 17 - 19

files/fck/21/opisowka-_zal_nr_20.doc - Załącznik Nr 20

files/fck/21/Biblioteka_zal__21.pdf - Załącznik Nr 21

files/fck/21/DK_zal__22.pdf - Załącznik Nr 22

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-10-2011 14:18:38
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-10-2011 14:18:38