Informacja Burmistrza Gołdapi dla osób niepełnosprawnych i seniorów


Informacja Burmistrza Gołdapi dla osób niepełnosprawnych i seniorów

sporządzona na podstawie art. 37a § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.)

Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 851 z późn. zm.) stanowi, że „Do trybu przeprowadzenia głosowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy”, zatem informacja Burmistrza Gołdapi zamieszczona poniżej, ma również zastosowanie w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.

Burmistrz Gołdapi informuje, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap udzielane są wszelkie informacje dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

1. Informacje - w szczególności - udzielane są wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania w Gminie Gołdap, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania przez:

- Annę Podciborską, tel. 87 615 60 36, pok. Nr 18, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

- Jolantę Grygo, tel. 87 615 60 37, pok. Nr 19, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,

w godzinach pracy urzędu:

• poniedziałek - godz. 8:00 – 16:00

• wtorek - piątek – godz. 7:15 – 15:15

2. Zakres udzielanych informacji obejmuje:

- informacje o właściwym dla wyborcy okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

- informacje o lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania, w tym lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

- informacje o warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,

- informacje o warunkach bezpłatnego transportu, z którego zamierza skorzystać wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,

- informacje o terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

- informacje o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

- informacje o warunkach oraz formach głosowania.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 21-09-2023 15:12:45