Zarządzenie Nr 2061/IX/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 2061/IX/2023
Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w zakresie wykorzystania systemu informatycznego jako narzędzia wspomagającego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. powołuję niżej wymienione osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz określam ich obwody do obsługi:

 1. Pana Piotra Mietlińskiego:

Urząd Miejski w Gołdapi - obwód nr 12;

 1. Panią Edytę Białek:

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi - obwód nr 10,
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - obwód nr 13,
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi - obwód nr 14;

 1. Pana Andrzeja Tyneckiego:

Świetlica wiejska w Galwieciach - obwód nr 1,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi - obwód nr 15,
Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL - obwód nr 17;

 1. Pana Marcina Strechę:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi - obwód nr 7,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi - obwód nr 9,
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi - obwód nr 11;

 1. Pana Krzysztofa Kazanieckiego:

Świetlica wiejska w Górnem - obwód nr 2,
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - obwód nr 3,
Świetlica wiejska w Kozakach - obwód nr 4;

 1. Pana Piotra Pawelskiego:

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich - obwód nr 5,
Szkoła Podstawowa w Boćwince - obwód nr 6,
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie - obwód nr 8;

 1. Pana Marcina Klimko:

Centrum Kultury Wiejskiej w Kośmidrach - obwód nr 16,
budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi, Goldmedica Sp. z o. o. - obwód nr 17;

2. Dopuszcza się możliwość zmiany lub zamiany obsługi danego obwodu przez danego operatora za zgodą koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze względów organizacyjnych.

§ 2. Szczegółowe zadania ww. operatorów to:

 1. udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;
 2. wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;
 3. odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;
 4. przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;
 5. znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
 6. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;
 7. zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 8. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 9. przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;
 10. wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;
 11. umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
 12. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
 13. wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 14. zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 15. przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego.

§ 3. 1. Niezbędne urządzenia techniczne oraz dostęp do internetu właściwej OKW zapewnia Burmistrz Gołdapi.

2. Za wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, w tym za szkolenie operatorów odpowiada koordynator gminny ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy kierownika wydziału ds. administracyjnych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-10-2023 11:51:20