Zarządzenie Nr 2070/X/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Zarządzenie Nr 2070/X/2023
Burmistrza Gołdapi
z dnia 9 października 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2061/IX/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w § 1 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

 „2)  Pana Damiana Dzięcioła:

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi - obwód nr 10,
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - obwód nr 13,
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi - obwód nr 14;”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy kierownika wydziału ds. administracyjnych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 13-10-2023 11:47:08