Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. 2019 poz. .2086 ze zm.),

Wymagane dokumenty:

1. karta urodzenia – dostarczona przez zakład opieki zdrowotnej

2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenia

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8 – 14.   Kasa przyjmuje opłatę skarbową. Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Do zgłoszenie urodzenia dziecka są obowiązani:

  • jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa – matka lub ojciec dziecka

  • jeśli matka jest panną , wdową lub rozwódką – matka dziecka

  • jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana jest obecność matki i ojca dziecka,

  • przedstawiciel ustawowy matki dziecka,

  • opiekun matki,

  • zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa).

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) tel. 87 615 60 22.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Akt urodzenia sporządza się niezwłocznie.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie urodzenia:

  • Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia,

  • Jeśli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni,

  • Nie dochowanie powyższych terminów powoduje, że Kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia z odpowiednią adnotacją i przekazuje o tym informację do rodziców dziecka.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 09-12-2011 20:53:44
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 10:38:33