Wpisanie w polskie księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - transkrypcja

Nazwa sprawy:

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

Podstawa prawna:

Art. 104 - 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego

  2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego

  3. Tłumaczenie na język polski aktu zagranicznego dokonany przez tłumacza przysięgłego.

  4. Dokument tożsamości do wglądu.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości: 50,00 zł

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8 – 14. Kasa przyjmuje opłatę skarbową. Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 59 29

Sposób dostarczenia dokumentów:

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez Konsulat lub przez osobą spokrewnioną w linii prostej mającą upoważnienie od osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi tel 87 615-60-22 lub 87 615-60-20.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Odwołanie:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Na wniosek osoby, której akt dotyczy kierownik dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 29-12-2011 14:02:00
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:25:21