Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nazwa sprawy:

 

 

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Art. 1,3-7, 9-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.2019 poz. 2086 ze zm),

Art. 76 i 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

OBYWATEL POLSKI PRZEDSTAWIA:

 1. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

 2. Składane osobiście pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 4. Jeżeli oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo

 5. Jeśli akty stanu cywilnego nupturienta nie są sporządzone w USC Gołdap, Kierownik występuje do właściwego urzędu celem ich uzyskania.

CUDZOZIEMIEC PRZEDSTAWIA

 • Paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 • Odpis aktu urodzenia

 • W przypadku osoby rozwiedzionej lub wdowca/ wdowy – akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka

 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

 • Tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

Opłata skarbowa
 • Sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

 • Jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą w wysokości 1000,00 zł

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, , parter, pok. nr 3 czynna w godz. 8 – 14.

Kasa przyjmuje opłatę skarbową . Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zgłaszają się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, w celu złożenia zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wraz z tłumaczem przysięgłym.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615-60-22 lub

87 615-60-00

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

 • Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi miesiąc od złożenia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • Termin uroczystości prosimy uzgadniać trzy miesiące wcześniej.

Sposób załatwienia sprawy:

 • Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym kierownik urzędu stanu cywilnego przyjął oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński.

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa wydawany z urzędu można odebrać po sporządzeniu aktu małżeństwa.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 29-12-2011 14:21:38
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:30:00