Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Podstawa prawna:

Art. 1 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. Dz.U. 2019. poz. 2086 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U 2020 pz. 463 ze zm.), art.10 Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U.1998.51.318)

 

Wymagane dokumenty:

  • Dokumenty tożsamości osób zawierających małżeństwo (dowód osobisty lub paszport)

  • Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie

  • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Gołdap, wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa

  • Sporządzenie aktu małżeństwa –84 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na konto tego urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8 – 14. Kasa przyjmuje opłatę skarbową

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddział. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

  • osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zgłaszają się osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 

  • Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje wybrany przez nupturientów kierownik urzędu stanu cywilnego.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

  • Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 

  • Zainteresowani otrzymują dwa egz. zaświadczenia.

  • Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wydania

Odwołanie:

 

  • Do Sądu Rejonowego w Ełku w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa.

Informacje dodatkowe:

 

W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik usc odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 29-12-2011 14:24:45
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:32:38