Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Nazwa sprawy:

Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Art.44 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawa o aktach stanu cywilnego (tj.Dz. U.2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Dowód tożsamości osoby składającej wniosek

Wypełniony wniosek.

Opłaty:

Opłata skarbowa: skrócony odpis - 22 zł, zupełny odpis – 33 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, pok. nr 3 (parter), czynna w godz. 8 – 14. Kasa przyjmuje opłatę skarbową.

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

Wniosek składa się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek składa się do wybranego Kierownika USC

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, pok.37 lub 38 (II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi), tel. 87 615 60 22 lub centrala 87 675 60 00 wew. 222.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

Odpisy wydaje się w ciągu 7 dni od momentu złożenia wniosku, w przypadku gdy akt stanu cywilnego znajduje się w USC w Gołdapi i w ciągu 10 dnia gdy akt stanu cywilnego znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Odpisy wydaje się osobie, której odpis dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odwołanie:

 

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

 

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 30-12-2011 13:06:15
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:33:33