Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Nazwa sprawy:

 

 

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

Art. 1-15 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tj. Dz 2019, poz.2086 ze zm.)

Art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

 1. Składane osobiście pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 3. Jeżeli oświadczenie o wstąpienie w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo

Jeśli akty stanu cywilnego nupturientów nie są sporządzone w USC Gołdap, Kierownik występuje do właściwego urzędu celem ich uzyskania.

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

 • Jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z opłatą w wysokości 1000,00 zł

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8 – 14. Kasa przyjmuje opłatę skarbową.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński zgłaszają się osobiście do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w celu złożenia zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi

PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 i 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi tel. 87 615 60 22 lub 87 615-60-00.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

 • W dniu złożenia dokumentów przyjmowane jest zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

 • Termin wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi minimum miesiąc od złożenia zapewnienia.

 • Termin uroczystości prosimy uzgadniać trzy miesiące wcześniej od planowanego terminu ślubu.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjmowane są zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i uzgadniany jest termin uroczystości.

Odwołanie:

 

 • Do Sądu Rejonowego w Ełku w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński.

 • Skargę w sprawie można składać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje dodatkowe:

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa przeszkody, z powodu których osoba nie może zawrzeć małżeństwa:

 1. Nie ma ukończonych lat osiemnastu.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (art. 10).

 1. Jest ubezwłasnowolniona całkowicie (art. 11) – osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, a w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

 2. Jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa (art. 12)- obejmuje dwie sytuacje, a mianowicie: wypadek częściowego ubezwłasnowolnienia danej osoby i wypadek, gdy osoba chora psychicznie lub niedorozwinięta umysłowo nie została w ogóle ubezwłasnowolniona.

 1. Gdy pozostaje w związku małżeńskim, (tzn. nie ma orzeczonego rozwodu lub jest orzeczona separacja) (art. 13).

 2. Jeżeli istnieje między narzeczonymi stosunek pokrewieństwa, czyli nie mogą zawrzeć małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo i powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Pokrewieństwo oznacza wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka - zakaz odnosi się do rodzeństwa i obejmuje także rodzeństwo przyrodnie i pozamałżeńskie. Powinowactwo oznacza stosunek prawno-rodzinny zachodzący między jednym z małżonków (ale nie jego krewnych) a krewnych drugiego z małżonków - czyli zakaz małżeństwa wdowca z córką z pierwszego małżeństwa (lub pozamałżeńską) zmarłej żony (pasierbicą), małżeństwa wdowy z pasierbem, między teściem a owdowiałą synową (art. 14).

 3. Gdzie jedna strona jest przysposabiającym, a druga strona przysposobionym - przez przysposobienie powstaje między nimi taki sam stosunek, jak między rodzicami i dziećmi. Odnosi się ona tylko do tych osób a nie ich krewnych (art. 15).

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 30-12-2011 13:09:32
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:34:51