Uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

Nazwa sprawy:

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Art. 37 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz.U. tj. 2020.463 ze zm..)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Dodatkowe informacje:

Akty stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych uzupełnia się na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych do tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. O złożeniu wniosku o uzupełnieniu aktu zawiadamia się osobę, której akt dotyczy.

Uzupełnienie aktu zgonu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził,

Opłaty:

Opłata skarbowa za zupełny odpis aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu – 39 zł.. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3 czynna w godz. 8 – 14. Kasa przyjmuje opłatę skarbową .

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów

Dokumenty dostarcza się osobiście lub pocztą.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub Punkt Obsługi Mieszkańców pok. Nr 3 (parter) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Kierownik lub Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, pok.38 (II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi)

tel. 87 615 60 22

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Uzupełnienie aktu dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Odwołanie i skargi:

 

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. /art.127 §1 i2 i art.129 §1 i2 / kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę w sprawie można składać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje dodatkowe:

 

Wniosek można złożyć na załączonym formularzu lub na innym, dowolnym.

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 30-12-2011 13:12:14
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:35:38