Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Nazwa sprawy:

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

Art. 35 i art. 36 - prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. ( tj. Dz. U. 2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek o sprostowanie aktu

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego po sprostowaniu – 39 zł.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8 – 14.

Kasa przyjmuje opłatę skarbową . Kasa nie pobiera żadnych prowizji.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów

Dokumenty dostarcza się osobiście lub pocztą.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi PL. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap pok. Nr 37 lub 38 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub Punkt Obsługi Mieszkańców pok. nr 3 (parter) Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, pok.37 i 38 (II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi) tel. 87 615 60 22

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego , który go sporządził.

Odwołanie i skargi:

 

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art.127 §1 i2 i art.129 §1 i2 / kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę w sprawie można składać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje dodatkowe:

 

- wniosek o sprostowanie aktu

Dodatkowe informacje:

- Sprostowaniu podlega akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnego, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

- Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innego dokumentu potwierdzającego stan cywilny, jeżeli zawierają dane, które podlegają sprostowaniu i stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

- Sprostowanie aktu dokonuje się na wniosek osoby której ten akt dotyczy , lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

- Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych sprostowanie aktu dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 30-12-2011 13:14:57
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:36:58