Uchwała w sprawie zmiany WPF

Uchwała Nr XIV/94/2011
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2011 r.
             
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2011– 2032
             
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
             
§ 1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 118 500,00 zł  
             
§ 2 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 118 500,00 zł  
             
§ 3 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi, w tym: 89 107 067,15 zł  
  1. Plan dochodów bieżących 62 393 782,15 zł  
  2. Plan dochodów majątkowych 26 713 285,00 zł  
             
§ 4 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi w tym: 97 489 973,15 zł  
  1. Plan wydatków bieżących 59 777 797,15 zł  
  2. Plan wydatków majątkowych 37 712 176,00 zł  
             
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi    
             
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
          

 

                                                                                                                                  Burmistrz Gołdapi
                                                                                                                                      Marek Miros

Zal_1_i_2-_29_11_2011.pdf

Zal__3_-29_11_2011.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-12-2011 11:46:44
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 10-12-2011 11:49:22