Zarządzenie zmieniające WPF

Zarządzenie nr 281/XI/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 30 listopada 2011 r.
             
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2011– 2032
             
  Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
             
§ 1 Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 71 858,00 zł  
             
§ 2 Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 71 858,00 zł  
             
§ 3 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi, w tym: 89 035 209,15 zł  
  1. Plan dochodów bieżących 62 321 924,15 zł  
  2. Plan dochodów majątkowych 26 713 285,00 zł  
             
§ 4 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi w tym: 97 418 115,15 zł  
  1. Plan wydatków bieżących 59 705 939,15 zł  
  2. Plan wydatków majątkowych 37 712 176,00 zł  
             
§ 5 Zmniejszyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego” w Rozdziale 71035 80 000,00 zł  
             
§ 6 Zwiększyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Ułożenie kostki na cmentarzu” w Rozdziale 71035 80 000,00 zł  
             
§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
             
             
      Burmistrz Gołdapi
           

 

 

 Zarzadzenie_30_11__i_zalaczniki_1_2.pdf

Zarzadzenie_30_11__i_zalaczniki_3.pdf

 

 

Marek Miros

 

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-12-2011 11:48:16
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 10-12-2011 11:55:47