Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o sprzedaż nieruchomości (dla nieruchomości, dla której nie rozpoczęto wcześniej procedury sprzedaży w drodze przetargu)

 

Wniosek o sprzedaż nieruchomości .doc

 

Załączniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreślonymi granicami terenu będącego przedmiotem wniosku

 

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości
pokój 36, tel. 087 – 615-60-54

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu lub na wniosek.
2.W przypadku odmowy sprzedaży wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź Burmistrza Gołdapi.
3. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostaną wykonane następujące czynności:
a. Wykonanie podziału nieruchomości (jeśli przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości)
b. Sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
c. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
d. Po upływie terminu składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
e. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, umieszczenia go w prasie o odpowiednim zasięgu, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Gołdapi
f. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie
g. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a pozostałym uczestnikom zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
h. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Łączny termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zmianami)
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490)

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-12-2011 14:29:49
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 19-03-2015 9:06:51