Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o sprzedaż nieruchomości

   Wniosek o sprzedaz nieruchomosci .doc

 

Załączniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreślonymi granicami terenu będącego przedmiotem wniosku

 

Opłaty
1.Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości
pokój 36, tel. 087 – 615-60-54

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu lub na wniosek.
2.W przypadku odmowy sprzedaży wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź Burmistrza Gołdapi.
3. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zostaną wykonane następujące czynności:
a. Wykonanie podziału nieruchomości (jeśli przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości)
b. Sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
c. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
d. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) przeprowadzone są z nabywcą rokowania.
e. Zawarcie umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w formie aktu notarialnego.

4. Łączny termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zmianami)
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
- jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
- jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
- sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
- ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
- jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
- przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
- jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
- jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwaga: Nie można sprzedać nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość ta może być sprzedana na poprawienie warunków zagospodarowania także innych nieruchomości do niej przyległych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.07.2006r. sygn. IV CSK 98/06).

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-12-2011 14:30:28
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 19-03-2015 9:08:53