Procedura sprzedaży mieszkań komunalnych

 

PROCEDURA SPRZEDAŻY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

 

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 156 ust. 3 i 6, art. 157, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwała Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży ich najemcom komunalne nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi, małymi domami mieszkalnymi oraz lokale w domach wielomieszkaniowych, położone na terenie gminy Gołdap, z wyłączeniem:

 1. budynków zlokalizowanych niezgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego,

 2. budynków przeznaczonych do rozbiórki,

 3. lokali mieszkalnych w budynkach szkół, przedszkoli.

 

Inicjatywa w sprawie wykupu lokalu może wyjść także od samego najemcy. Jeśli najemca chciałby wykupić swoje mieszkanie, to powinien udać się do urzędu gminy i dowiedzieć się, czy mieszkanie to jest przeznaczone do sprzedaży. Wówczas gmina zobowiązana będzie ustosunkować się do wniosku najemcy i poinformowania go o planach względem tego lokalu.

 

 

Art. 34 ust. 1 pkt 3 – przyznaje najemcy lokalu mieszkalnego zawartego na czas nieoznaczony prawo pierwszeństwa w jego nabyciu;

Art. 35 - gmina musi sporządzić i podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych.

Art. 67 ust. 3 – cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego;

Art. 156 ust. 3 i 6 – operat szacunkowy może być wykorzystywany przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia; po upływie tego terminu operat szacunkowy może być wykorzystywany jedynie po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie to następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.

 

Art. 157 – oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny. Jeśli nabywca ma zastrzeżenia co do prawidłowości sporządzenia operatu może skorzystać z tej możliwości.

Art. 68 ust. 1 pkt 7 – wójt, burmistrz, prezydent miasta może udzielić za zgodą rady gminy, bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe.

Art. 68 ust. 2 - jeżeli nabywca nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Na podstawie Uchwały Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom:

§ 2. 1. W przypadku jednorazowej zapłaty całości ceny udziela się nabywcy obniżki w wysokości 90% ceny.

2. W przypadku jednoczesnego wykupu mieszkań przez wszystkich najemców danym budynku komunalnym udziela się każdemu nabywcy obniżki w wysokości 95% ceny.

3. Obniżek, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się do lokali zakupionych przez gminę po 2008 r.

Wysokość ustalonej przez gminę bonifikaty może ulec zmianie. Gmina bowiem może zarówno podwyższyć jak i obniżyć ustaloną wcześniej bonifikatę poprzez dokonanie stosownej zmiany w uchwale określającej zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

Jeśli gmina zdecyduje się na przyznanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, to bonifikata ta obejmuje cenę lokalu i cenę udziału nieruchomości w gruncie.

Cena lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej może zostać także rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, jednak w tym przypadku nie obowiązuje bonifikata. Wierzytelność gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 5% ceny podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następnie raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Opłaty ponoszone przez nabywcę lokalu mieszkalnego - opłata za:

 • sporządzenie wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego;

 • przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego – wpłata kwoty równej cenie nabywanego lokalu, a w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty – wpłata pierwszej raty;

 • opłata za zawarcie aktu notarialnego – cena ustalona przez notariusza.

Zawarcie umowy notarialnej poprzedzone jest podpisaniem wcześniej przez strony protokołem uzgodnień.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie;

 • dane dotyczące lokalu wydane przez Administrację Domów Mieszkalnych w Gołdapi;

 • kserokopia umowy najmu;

 • opłata za wykonanie wyceny;

 • ksero dowodu osobistego;

 • NIP.

Miejsce złożenia wniosku:

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Termin załatwienia sprawy:

 • Przewidywany termin załatwienia sprawy około 6 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

 • pokój 24 –tel. (87) 615 – 60 – 41

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-12-2011 14:40:31
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 11:32:25