Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Podstawa prawna: art. 77-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomośc ulegnie zmianie.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może nastąpić z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego.

 

Aktualizacja opłaty rocznej z urzędu:

W przypadku zmiany wartości nieruchomości gruntowej użytkownik wieczysty otrzymuje na piśme wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizacje opłaty. Opłata w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia od otrzymania wypowiedzenia.

Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. W takim przypadku ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na Burmistrzu Gołdapi.

Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

Aktualizacja opłaty rocznej na wniosek użytkownika wieczystego:

Użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany wysokości opłaty rocznej, spoczywa na użytkowniku wieczystym. Użytkownik wieczysty przedkłada oryginał oreratu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku odmowy zaktualizowania opłaty rocznej użytkownik wieczysty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, może złożyć wniosek o obniżenie opłaty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W przypadku, gdy organ nie rozpatrzy żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Do czasu zakończenia postępowania użytkownik wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Rozliczenie wniesionych wpłat następuje po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Wymagane dokumenty:

-wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wniosek_o_aktualizacje__oplaty_rocznej.pdf

- operat szcunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty: nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

 

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

pokój 24

tel. 87-615-60-41

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 9:50:18
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 19-03-2015 14:19:05