Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci (Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze decyzji Burmistrza Gołdapi, która stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

 

Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem:

  • osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcy prawni

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcy prawni

  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).

 

Opłaty za przekształcenie:

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia. Wysokość tej opłaty ustalona zostaje na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który uwzględnia w nim wartość gruntu, jak również wartość prawa użytkowania wieczystego. Różnica tych dwóch wartości stanowi wysokość opłaty za przekształcenie.


 

Bonifikaty od opłat za przekształcenie:

W odniesieniu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego obniża się o 50%.


 

Rozłożenie oplaty za przekształcenie na raty:

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty (maksymalnie rozłożonej na 20 lat), jednak trzeba wówczas liczyć się z tym, że rozłożona na raty część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP .

W przypadku rozłożenia opłaty na raty ustanowiona zostanie hipoteka przymusowa (koszt założenia hipoteki wynosi 200 zł)


 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, wniosek_o_przeksztalcenie_prawa_uzytkowania_wieczystego_w_pr.pdf

  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie sądu, postanowienie o nabyciu spadku, itp.),

  • opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na rachunek bankowy 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 (dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku),

  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

  • opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na rachunek bankowy 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929 (dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku),

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14


 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie, co do zasady, kończy się wydaniem decyzji.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości,

pokój 24

tel. 87-615-60-41

 

Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-02-2012 11:41:20
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 19-03-2015 14:30:17