Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe


 

Nazwa sprawy:

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

 

50% bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe przysługuje osobom fizycznym, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Bonifikata przyznawana jest od opłaty za rok, w którym złożony został wniosek. Oznacza to, że aby otrzymać bonifikatę w kolejnym roku niezbędne będzie ponowne ubieganie się o bonifikatę.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Podstawa prawna:

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121).

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku gdy na nieruchomości objętej wnioskiem nie jest prowadzona działalność gospodarcza do wniosku należy dołączyć:

 • wniosek o udzielenie bonifikaty ---> Wniosek

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów brutto za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub

 • PIT 40A (emeryci i renciści, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta).

W przypadku gdy na nieruchomości objętej wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza do wniosku należy dołączyć:

 • wniosek o udzielenie bonifikaty ---> Wniosek

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy ---> Oświadczenie

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ---> Formularz

 • Dane o bieżącej sytuacji finansowej:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów brutto za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,

 • sprawozdanie finansowe firmy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np księga przychodów i rozchodów , deklaracja PIT),

 • oświadczenie o posiadanym przed wnioskodawcę majątku tj. nieruchomościach i miejscu ich położenia oraz ruchomościach (np. środkach transportowych), kapitałach pieniężnych, akcjach, obligacjach (należy podać ich wartość rynkową), lokatach bankowych (należy podać ich aktualny stan),

 • oświadczenie o stanie rachunków bieżących, oszczędnościowych, posiadanych pożyczkach i kredytach w/g stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz o ewentualnej wysokości zaległych rat,

 • oświadczenie czy wnioskodawca terminowo rozlicza się z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym oraz o ewentualnych zaległościach.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, Punkt Obsługi Mieszkańca (pokój nr 3)

Sprawę prowadzi
i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

tel. 87-615-60-41, pokój 24 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy:

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy wynosi około 30 dni.

Wnioski o udzielenie bonifikaty rozpatrywane są po ogłoszeniu dochodu uprawniającego do ubiegania się o bonifikatę (średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim w pierwszym kwartale następnego roku).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów użytkownik wieczysty zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 02-02-2018 14:17:43
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 02-02-2018 14:22:42