DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 1. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 2. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);

 4. karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);

 5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);

 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              

 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. płatne z góry, na rachunek organu:

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pl. Zwycięstwa 14, 19-500 GOŁDAP

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              

 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin i sposób załatwienia

Pracownik Wydziału m.in.:

 • weryfikują kompletność złożonych dokumentów,

 • ustalają strony postępowania,

 • występują do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zmianami),

 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydają postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania,

 • zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Marszłka Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

  Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zmianami) - (art. 59 - 87).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Wydziału GPO od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, w pokoju nr 25, tel. 87 6156023 oraz w pokoju 25.

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 14:57:00
Autor edycji: Anita Germaniuk
Data edycji: 25-10-2019 15:14:10