ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków

Wniosek zgodnie z art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.     (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1098) ma zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwód każdego z pni,
  2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:

1) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

2) przesadzenie drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 , w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ww. ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W jakich przypadkach nie występuje się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia burmistrza  na usunięcie drzew/krzewów:

Nie występuje się wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów w przypadku planowanej wycinki:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  4. 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

UWAGA: Jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wartości podane w ww. pkt.3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew - zgodnie z procedurą: Drzew - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,  z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane    z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 1. 3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących  na terenach zieleni;
 3. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 4. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu        z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 5. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,   a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 6. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 8. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 9. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 10. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom        w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 11. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 1. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych       w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

W przypadku gdy usunięcie drzew/krzewów wymaga uzyskania zezwolenia na ich wycinkę z wnioskiem występuje:

 1. posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny /t.j.Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm./, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń /dotyczy to linii energetycznych, gazociągów, ciepłociągów, wodociągów, kanalizacji san. i innych urządzeń przesyłowych/

Uwaga:

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową*
 2. wspólnotę mieszkaniową*, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492/;
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 4. użytkownika wieczystego,
 5. posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

* Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

W przypadku gdy nieruchomość, na której rośnie zieleń jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.

Właściwa pielęgnacja drzew:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych’
 2. utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa /na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu/.

Na przeprowadzenie ww. zabiegów nie jest wymagane zezwolenia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzew podlega karze administracyjnej.

Zgłoszenie złomów lub wywrotów na terenie nieruchomości (usunięcie złomów lub wywrotów nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie wydawanego w drodze decyzji administracyjnej).Złomy lub wywroty drzew z terenu nieruchomości można usunąć po wcześniejszym zgłoszeniu  oraz przeprowadzeniu oględzin potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządzany jest protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
Definicje ustawowe:

- wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;

- złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.

Druki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

/files/files/Wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia%20na%20usuni%C4%99cie%20drzew.odt

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USNIĘCIA DRZEWA które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

/files/files/Zg%C5%82oszenie%20zamiaru%20usuni%C4%99cie%20drzew.odt

Oświadczenie współwłaściciela

/files/files/O%C5%9Bwiadczenie%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciela.docx

O wydanie zaświadczenia, o braku sprzeciwu

/files/files/Druk%20podania%20o%20wydanie%20za%C5%9Bwiadczenia%2C%20%C5%BCe%20Gmina%20nie%20wniesie%20sprzeciwu%20w%20spr.%20usuni%C4%99cia%20drzew..odt

ZGŁOSZENIE DRZEW STANOWIĄCYCH WYWROT/ ZŁOM.

/files/files/Zg%C5%82oszenie%20zamiaru%20WYWROTU%20I%20Z%C5%81OMU%20DRZEW.odt

Autor: Renata Sojkowska
Data utworzenia: 04-11-2021 10:34:22
Autor edycji: Renata Sojkowska
Data edycji: 28-03-2023 11:50:35