Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest dokonywanie przynajmniej raz w roku inwentaryzacji tych wyrobów poprzez sporządzenie spisu z natury, a następnie sporządzenie informacji o wyrobach zawierających azbest.

- Informacja powinna zawierać wynik inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest sporządzonej poprzez spis z natury i zostać wypełniona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

- w Informacji określa się m.in. stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych obliczony według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Informacji osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają w formie pisemnej do Burmistrza Gołdapi, a osoby prawne - Marszałkowi Województwa.

Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

- pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający Informację działa w imieniu innej osoby;

- dowód wniesionej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Przyjęcie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Art. 162 i 346 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

§ 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

§ 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.)

/files/files/informacja-wzor%282%29.pdf

/files/files/ocena-wzor%282%29.pdf

 

Autor: Renata Sojkowska
Data utworzenia: 25-01-2024 12:59:32