LI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 13.02.2018r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2816%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

/files/files/1%2819%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku

/files/files/2%2819%29.pdf

3) zatwierdzenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap na lata 2017-2032"

/files/files/3%2812%29.pdf

4) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap

/files/files/4%2811%29.pdf

5) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, szkół w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej wykorzystania

/files/files/5%287%29.pdf

6) określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Gołdap

/files/files/6%287%29.pdf

7) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Gołdap

/files/files/7%288%29.pdf

8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Bałupiany i utworzenia sołectwa Niedrzwica

/files/files/8%284%29.pdf

9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niedrzwica

/files/files/9%284%29.pdf

10) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi

/files/files/10%286%29.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 06-02-2018 10:59:01
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 06-02-2018 11:01:57