XXIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 20.05.2020 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2843%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036,

/files/files/Projekt_uchwaly_WPF%281%29.pdf

/files/files/ZAL_1_WPF%281%29.pdf

/files/files/ZAL_2_WPF%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku,

/files/files/Projekt_uchwaly_budzet%281%29.pdf

/files/files/ZAL_1%281%29.pdf

/files/files/ZAL_2%281%29.pdf

/files/files/ZAL_3%281%29.pdf

/files/files/ZAL_4%281%29.pdf

/files/files/ZAL_5%281%29.pdf

/files/files/ZAL_6%281%29.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwaly_regulamin.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_regulamin_czystosci_AUTOPOPRAWKA.pdf

4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

/files/files/Projekt_uchwaly_odbieranie_odpadow.pdf

/files/files/Projekt_uchwaly_sposob_odbierania_AUTOPOPRAWKA.pdf

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/projekt_uchwaly_stawki.pdf

/files/files/projekt_uchwaly_stawki_AUTOPOPRAWKA.pdf

6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/projekt_uchwaly_deklaracja.pdf

/files/files/wzor_deklaracji.pdf

/files/files/projekt_uchwaly_deklaracja_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/wzor_deklaracji_AUTOPOPRAWKA.pdf

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi,

/files/files/Projekt_uchwaly_KDR.pdf

8) zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi,

/files/files/Projekt_uchwaly_skwer.pdf

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_WIK_3_ZAL.jpg

9) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania,

/files/files/Projekt_uchwaly_strefa_parkowania%282%29.pdf

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_WIK_4_ZAL.jpg

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N-Osiedle I w Gołdapi”,

/files/files/Projekt_uchwaly_pomoc_finansowa_Osiedle_I%281%29.pdf

11) likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłońskich,

/files/files/Projekt_uchwaly_Jablonskie%281%29.pdf

12) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przez utworzenia w miejscowości Jabłońskie Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

/files/files/Projekt_uchwaly_SP5%281%29.pdf

13) wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwaly_sezon_kapielowy%281%29.pdf

/files/files/ZAL_GRAFICZNY%281%29.pdf

14) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania,

/files/files/Projekt_uchwaly_uslugi_opiekuncze%281%29.pdf

15) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2019,

/files/files/Projekt_uchwaly_ocena_zasobow%281%29.pdf

/files/files/Ocena_zasobow_pomocy_spolecznej%281%29.pdf

16) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi w jedną instytucję kultury o nazwie: "Centrum Kultury w Gołdapi",

/files/files/Projekt_uchwaly_instytucje_kultury%281%29.pdf

17) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

/files/files/Projekt_uchwaly_Bruksela%281%29.pdf

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019:

/files/files/Sprawozdanie_program_wspolpracy.pdf

/files/files/Rozliczenie_dotacji.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-05-2020 17:03:37
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 13-05-2020 17:06:56