Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 15.02.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2015.02.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2015.02.2021.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

/files/files/Projekt%20zmian%20WPF%20NA%202021%2010.02.2021.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20zmian%20Uchwa%C5%82a%20ws%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%20na%202021%2010.02.2021.pdf

3) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Gołdapi uprawnienia do ustalania  cen i opłat za korzystanie z nich

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20w%20zasad%20OK.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20w%20zasad%20OK.doc

4) przystąpienia do sporządzenia  zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20o%20przyst%C4%85pieniu%20zmiana%20STUDIUM.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20RM%20o%20przyst%C4%85pieniu%20zmiana%20STUDIUM.doc

5) przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap

/files/files/Uchwa%C5%82a%20ALK%20COVID.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20ALK%20COVID.doc

6) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”

/files/files/uchwa%C5%82a%20program%20bezdomno%C5%9Bci%20zwierzat%202021.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20program%20bezdomno%C5%9Bci%20zwierzat%202021.doc

7) zamieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

/files/files/UCHWA%C5%81A%20NR.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20NR.docx

8) desygnowania przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

/files/files/uchwa%C5%82a.przedstawicielpdf.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%282%29.doc

9) rozpatrzenia skargi z dnia 7 września 2020 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20skarga%20samoch%C3%B3docx.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20skarga%20samoch%C3%B3docx.docx

10) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20pytycja%20szczepionki.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20pytycja%20szczepionki.docx

11) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r.

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20obrona%20prawdy.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20obrona%20prawdy.docx

12) przekazania skargi z dnia 18 stycznia 2021 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20ustronie.pdf

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20ustronie.docx

 

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-02-2021 15:08:20