XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 30.03.2021 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIV%20SESJI.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20XXXIV%20SESJI.doc

ZAOPINIOWANIE UCHWAŁ W SPRAWACH:

1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

/files/files/Uchwa%C5%82a%20projekt%20zmiany%20WPF%20autopoprawka%2022.03.2021.pdf

2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Uchwa%C5%82a%20projekt%20zmiany%20w%20budz%20autopoprawka%2022.03.2021.pdf

3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

/files/files/UCHWA%C5%81A%20US%C5%81UG%20opieku%C5%84czych%202021%281%29.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20US%C5%81UG%20opieku%C5%84czych%202021%281%29.doc

4. wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20wykazu%20k%C4%85pielisk_%282%29.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20wykazu%20k%C4%85pielisk_%281%29.doc

5. zmieniająca uchwałę nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania    na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap

/files/files/Uchwa%C5%82a%20%20ws%20ustalenia%20zasad%20autopop.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%20%20ws%20ustalenia%20zasad%20autopop.odt

6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap  oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

/files/files/Uchwa%C5%82a%20przystanki2021%281%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a%202021%281%29.odt

7. wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniem pożarniczym

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_OSP%281%29.pdf

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_OSP%281%29.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-03-2021 18:08:04