XLII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28 września 2021 r.

PORZĄDEK SESJI:

/files/files/porz%C4%85dek%20XLII%20sesja.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20XLII%20sesja.doc

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2021 r.

/files/files/wyk.%20bud%C5%BA.%20I%20p%C3%B3%C5%82.%202021%20cz%20Ipdf%281%29.pdf

/files/files/wyk.%20bud%C5%BC.%20I%20p%C3%B3%C5%82.%20cz%20II%281%29.pdf

/files/files/wyk.%20bud%C5%BC.%20I%20p%C3%B3%C5%82.%20cz%20III%281%29.pdf

ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

/files/files/Zmiana%20WPF%20IX%20uchwa%C5%82a%281%29.pdf

AUTOPOPRAWKA

/files/files/Zmiana%20WPF%20AUTOPOPRAWKA%2023.09.pdf

/files/files/27.09.2021%20autoProjekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20WPF%20AUTOPOPRAWKA%2027.09.2021%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Zmiana%20w%20bud%C5%BCecie%2015.09.2021%281%29.pdf

AUTOPOPRAWKA:

/files/files/Uchwa%C5%82a%20projekt%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%20AUTOPOPRAWKA%2023.09.pdf

/files/files/27.09.2021%20autoProjekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%20AUTOPOPRAWKA%2027.09.2021.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji

/files/files/projekt%20strategia1.0%281%29.pdf

/files/files/projekt%20strategia1.0%281%29.docx

4) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu uzdrowisku Gołdap

/files/files/Statut%20Uzdrowiska%20Go%C5%82dap%20-%20zmiana%202021%281%29.pdf

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU UCHWAŁY:

/files/files/Statut%20Uzdrowiska%20Go%C5%82dap%20autopopr.-%20zmiana%202021-2.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%282%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%281%29.pdf

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%281%29.pdf

/files/files/Statut%20Uzdrowiska%20Go%C5%82dap%20-%20zmiana%202021%281%29.doc

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%281%29.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%281%29.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20do%281%29.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20do%281%29.docx

/files/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20do%281%29.docx

5) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap

/files/files/uchwa%C5%82a_Regulamin%20utrzymania%283%29.docx

/files/files/uchwa%C5%82a_Regulamin%20utrzymania%281%29.pdf

6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

/files/files/Uchwa%C5%82a%20us%C5%82ugi%20komunalne%281%29.doc

/files/files/Uchwa%C5%82a%20us%C5%82ugi%20komunalne%281%29.pdf

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20odwo%C5%82anie.docx

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20odwo%C5%82anie.pdf

AUTOPOPRAWKA:

/files/files/sk%C5%82ad%20KSWiP%20odwo%C5%82anie.%20autopoprawka.docx

/files/files/sk%C5%82ad%20KSWiP%20odwo%C5%82anie.%20autopoprawka.pdf

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20powo%C5%82anie.docx

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20powo%C5%82anie.pdf

AUTOPOPRAWKA:

/files/files/autopoprawka%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20powo%C5%82anie.pdf

/files/files/autopoprawka%20sk%C5%82ad%20KSWiP%20powo%C5%82anie.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-09-2021 16:38:36
Autor edycji: Kacper Jabłoński
Data edycji: 26-01-2023 10:41:23