Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 

Zarządzenie Nr 387/III/2012

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 marca 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ust 3 , art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn .zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia:

 

1) zestawienie tabelaryczne:

 

- Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok – załącznik nr 1,

 

- Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok – załącznik nr 2,

 

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok – załącznik nr 3,

 

- Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie - załącznik nr 4 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2011 roku realizowanych zgodnie z WPF - załącznik nr 4a,

 

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2011 rok – załącznik nr 5,

 

- Wydatki jednostek pomocniczych za 2011 rok – załącznik nr 6,

 

- Prognoza kwoty długu gminy za 2011 rok – załącznik nr 7,

 

- Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu za 2011 rok – załącznik nr 8,

 

- Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok – załącznik nr 9,

 

- Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2011rok – załącznik nr 10,

 

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok – załącznik nr 11,

 

- Zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2011 rok – załącznik nr 12,

 

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 13,

 

- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik nr 14.

 

2) opis realizacji:

 

- wydatków – załącznik nr 15,

 

- dochodów – załącznik nr 16,

 

- zadań inwestycyjnych – załącznik nr 17,

 

3) Zbiorczy bilans jednostki budżetowej – załącznik 18,

 

4) Bilans wykonania budżetu za 2011 r. - załącznik nr 19.

 

§ 2. Informacje, o której mowa w §1 przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Warmińsko-Mazurskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

files/fck/21/Zalacznik_Nr_1.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_2_wersja2.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_3.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_4.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_4a.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_5.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_6.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_7_i_8_wersja_2.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_9_wersja_2.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_10.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_11_wersja_2.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_12.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_13.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_14.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_15.doc

files/fck/21/Zalacznik_Nr_16.doc

files/fck/21/Zalacznik_Nr_17.doc

files/fck/21/Zalacznik_Nr_18.xls

files/fck/21/Zalacznik_Nr_19.xls

 

files/fck/21/Opinia-RIO-2011.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-05-2012 13:50:56
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 14-05-2012 13:50:56