Uchwała budżetowa z załącznikami

 

Uchwała Nr XXXII/198/2012

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

 

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70.613 861,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 60.790 917,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9.822 944,00 zł.

 

§ 2

 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77.253 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 62.520 856,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.732 992,00 zł.

  1.  

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 14.305 549,00 zł.,

  1. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.210 449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

 

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.639 987,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4.633 074,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.006 913,00 zł

 

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 12.494 812,00 zł, rozchody w wysokości 5.854 825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500 000,00 zł ;

 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.633 074,00 zł ;

 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 5.854 825,00 zł

 

 

§ 6

 

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji – 1.000 000,00 zł.

 

§ 7

 

1. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

 

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

dochody w wysokości 20 000,00 zł

wydatki w wysokości 20 000,00 zł

§ 9

Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 437.848,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 407.848,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 11

 

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych : dochody – 860.009,00 zł; wydatki – 860.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2013 w wysokości 1.000 000,00 zł.

§ 13

 

Rezerwa ogólna wynosi 88.000,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi: 372.000,00 zł w tym:

- 197.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia

- 175.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe

 

§ 14

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki

samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów;

 

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

 

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego

b) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000 000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 15

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

 

 

 

files/fck/21/Dochody-2013.pdf - Załącznik Nr 1

files/fck/21/Wydatki-2013.pdf - Załącznik Nr 2

files/fck/21/Zalaczniki_3-11.pdf - Załączniki Nr 3 - 11

files/fck/21/Zalaczniki_12-13.pdf - Załączniki Nr 12 - 13

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 12-02-2013 10:51:03
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 12-02-2013 10:53:18