Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

 

UCHWAŁA Nr XXXII/203/2012

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012


 

Na podstawie art.263 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012:

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa – treść

Kwota

Ostateczny termin dokonania wydatku

Rodzaj wydatku

600

60016

6050

Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej

88 973,00 zł

30.06.2013 r.

majątkowy

630

63001

2339

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

3 125,00 zł

30.06.2013 r.

majątkowy

700

70005

6059

Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi

18 019,00 zł

30.06.2013 r.

majątkowy

700

70005

6059

Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu "LIDER" w EGO

100 470,00 zł

30.06.2013 r.

majątkowy

710

71035

6050

Budowa cmentarza komunalnego I etap

806 309,00 zł

30.06.2013 r.

majątkowy

Ogółem wydatki

1 016 896,00 zł

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 12-02-2013 10:55:23
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 12-02-2013 10:55:23