Zarządzenie Nr 2264/IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 oraz § 6 ust. 4 Uchwały Nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam Pana Piotra Mietlińskiego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Gołdapi na stanowisku zastępcy kierownika wydziału ds. administracyjnych na koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Gołdap odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Gołdap w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2. Dane kontaktowe: telefon +48 690 966 608; email: piotr.mietlinski@goldap.pl

§ 2. Szczegółowe zadania ww. koordynatora określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy kierownika wydziału ds. administracyjnych.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 09-05-2024 11:57:45
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 09-05-2024 11:58:02