Statut Domu Kultury w Gołdapi

 UCHWAŁA Nr XLVIII/302/10

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Domowi Kultury w Gołdapi Statut w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc:

 1. uchwała nr XXI/135/2000 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi.

 2. Uchwała z dnia 30 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Gołdapi nr XLVI/293/10 w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dniu od daty ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

Załącznik do

UCHWAŁY Nr XLVIII/302/10

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25.05.2010


 

STATUT DOMU KULTURY

W GOŁDAPI

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Dom Kultury w Gołdapi zwany dalej „Domem Kultury”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami/.

 2. Niniejszego statutu

 

§ 2.

 

 1. Domu Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Gołdap.

 2. Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.


 

§ 3.

 

Siedziba Domu Kultury mieści się w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 2, a terenem jego działalności jest gmina Gołdap.

 

§ 4.

 

Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. Dom Kultury może używać pieczęci okrągłej zawierającej po środku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Domu Kultury w Gołdapi.

 

  Cele i zadania Domu Kultury

 

§ 5.

 

 1. Dom Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

 2. Dom Kultury poza działalnością programową może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 6.

 

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:

 1. Popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki.

 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.

 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.

 5. Działalność metodyczną polegającą na wypracowaniu nowych oraz eksperymentalnych form i metod pracy w kulturze.

 6. Gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych, działalności placówek i instytucji, zespołów artystycznych, twórców ludowych, amatorów i profesjonalistów.

 7. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych.

 8. Organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów

 9. Prowadzenie działalności kinowej, filmowej

 10. Rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej kinematografii

 11. Organizowanie wystaw, konkursów, spektakli, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, festiwali oraz innych cyklicznych imprez artystycznych

 12. Organizacja działań kulturalnych na terenach wiejskich

 13. Współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami i fundacjami – w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych Gminy Gołdap.

 14. Wprowadzanie i realizowanie projektów dotyczących aktywizacji społeczności lokalnej.

 15. Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym z miastami i gminami partnerskimi.

 16. Realizowanie projektów z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego i zabytków ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów na terenie działania Domu Kultury.

 

 

§ 7.

 

Dom Kultury może zrealizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 1. Działalność marketingową i konsultingową w zakresie informacji, reklamy i innych usług.

 2. Impresariat artystyczny.

 3. Usługi video, poligraficzne, fotograficzne i telewizyjne itp.

 4. Kursy specjalistyczne.

 5. Działalność wydawniczą.

 6. Organizację na zlecenie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, itp.

 7. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego, artykułów użytku kulturalnego.

 8. Świadczyć inne usługi w zależności od potrzeb.

 

 

Organy Domu Kultury i jego organizacja

 

§ 8.

 

 1. Dom Kultury zarządzany jest przez Dyrektora, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gołdapi.

   

   

 

§ 9.

 

Pracowników Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

 

  Majątek i finanse Domu Kultury


 

§ 10.


 

 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności Domu Kultury.

 2. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Domu Kultury.

 3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z budżetu Gminy Gołdap, dochodów własnych, dotacji celowych, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


 

§ 11.


 

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.


 

§ 12.


 

Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Domu Kultury służy realizacji celów statutowych oraz na premie dla pracowników etatowych.


 

§ 13..


 

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy – rzeczowy.


 

  Przepisy końcowe

§ 14.


 

Statut Domu Kultury nadaje Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 15.


 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


 

Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 07-04-2014 11:20:52
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 07-04-2014 11:20:52