Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Dom Kultury w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego wykonania docieplenia i zmiany kolorystyki elewacji budynku Domu Kultury w Gołdapi do realizacji zadania wybrano:

Adama Mikielskiego ADACH” Usługi Budowlane

z siedzibą w Kośmidrach 27/2, 19-500 Gołdap 

za łączną cenę ryczałtową: 62 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych brutto).

 

Marta Jurgiełan

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi

Lista załączników do przetargu

Umieszczony:17.10.2014
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 17-10-2014 12:07:08
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 17-10-2014 12:07:08