Zapytanie cenowe na zakup oleju grzewczego

 ZAPYTANIE CENOWE

Nazwa zamówienia: dostawa oleju opałowego grzewczego „Ekoterm Plus” w 2015 r.
Zamawiający
Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap,
NIP 847-000-34-02,
Tel. 87 615 08 03; e-mail: dkgoldap@o2.pl
Tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 4 ust.8 PZP (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz.177 z późn. zm.) przepisów ww.
ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie
uproszczonym. Zapytanie cenowe. Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu
postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawców zamówień, które są zwolnione z
obowiązku stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji:
Przedmiotem oferty jest dostarczenie oleju opałowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w 2015
r. do świetlic wiejskich w Kozakach, Grabowie wraz z transportem i tankowaniem. Szacunkowa
ilość oleju 8 000 litrów.
Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w 2015 r. Do 31 grudnia 2015 r.
Miejsce realizacji: kotłownia świetlicy wiejskiej w Kozakach, Kozaki 19a, 19-5oo Gołdap
kotłownia świetlicy wiejskiej w Grabowie, Grabowo 9 A, 19-500 Gołdap
Termin składania ofert: 8.01.2015 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego
Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap
Opis sposobu obliczenia ceny oferty .
1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz zawarty w nim formularz
cenowy .
2. Cena (w złotych polskich) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Należy pamiętać we wszystkich wyliczeniach - o zastosowaniu
zaokrągleń zgodnie z zasadami matematyki. Należy zwrócić szczególną uwagę już na poziomie
zastosowania upustu - aby po obliczeniu ceny po upuście - w dalszych obliczeniach zastosować
konsekwencję zaokrąglenia ceny do dwóch znaków po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Podane w formularzu ofertowym dane cenowe muszą być w zakresie :
 Cen jednostkowych brutto ( przed upustem ) za olej opałowy lekki EKOTERM PLUS- podane
według stawek obowiązujących w dniu 8 stycznia 2015 r
Kryteria, które Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Nazwa kryterium

 

Znaczenie kryterium

%

cena

80%

upust

20%

1.1.Kryterium cena
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] x 80 %
1.2. Kryterium upust cenowy w %
Oferta o najwyższym upuście cenowym o wartości podanej w % uzyska maksymalną ilość punktów
tj. 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów
według wzoru:
[(Upust z oferty badanej : najwyższy oferowany upust) x 10] x 20%
1.3. Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości punktów za
poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
1.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.
1.5 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
Instrukcja dla oferenta
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub faksem na wskazany powyżej adres do
dnia 8 stycznia 2015 r. do godz. 10.00
Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Gołdap dnia 30.12.2014
 
FORMULARZ OFERTOWY
usługi o wartości netto poniżej 14 000 €.
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Dom Kultury w Gołdapi
ul. Krótka 2; 19-500 Gołdap
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
dostarczenie oleju opałowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w 2015 r. do świetlic wiejskich
w Kozakach, Grabowie wraz z transportem i tankowaniem.
III. Tryb postępowania: ZAPYTANIE O CENĘ.
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
________________________________________________________________________________
NIP ____________________________________________________________________________
(pieczęć Wykonawcy)
Oferujemy następującą cenę :
.........................................................................................................................................zł brutto
(słownie: ...................................................................................................................................zł)
 

Lp.

Rodzaj paliwa

 

 

cena brutto 1 litra w zł na dzień 8.01.2015r. przed upustem

Upust

w %

 

cena brutto 1 litra w zł po upuście

ilość paliwa

w litrach

 

wartość brutto

( 5 x 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Olej opałowy

 

 

 

 

8000

 

 

Razem

 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.*
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.*
3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z dostawą oleju
opałowego w tym, m.in. koszty transportu
4. Oświadczamy, że posiadamy środki transportu niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
5. Oświadczam, że akceptuję przedstawiony wzór umowy, a w przypadku wyboru mojej oferty
zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez w
niniejszym zapytaniu ofertowy, tj.: przez 30 dni.
7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 31.12.2015 r.
Ofertę podpisał :
..................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/
...................................., dnia ............................

Lista załączników do przetargu

  1. pzp-olej-grzewczy2015.pdf
Umieszczony:30.12.2014
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 30-12-2014 9:52:43
Autor edycji: Marta Jurgiełan
Data edycji: 30-12-2014 9:52:43