Program profilaktyki "Optymista zdrowiem tryska"

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI   

,,OPTYMISTA  ZDROWIEM  TRYSKA”      

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

 NR 1 W GOŁDAPI

 na  lata 2014/15 i 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Główne cele programu:

 

 

 

1.    Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wszystkich przedszkolaków.

2.    Promocja zdrowego stylu życia.

3.    Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

 

 

Założenia Programu:

 

 

 

Profilaktyka, to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniem oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Celem profilaktyki jest ochrona dzieci, wychowanków przed zakłóceniami rozwojowymi, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych  w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne. Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło współżyć z innymi, poznało zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.

Realizatorami programu są wszyscy pracownicy przedszkola, a w szczególności nauczyciele i dyrektor przedszkola. Zakładamy również współpracę z rodzicami, osobami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i wychowaniem.

 

 

Cele ogólne Programu:

 

 

1.    Promocja zdrowego stylu życia.

2.    Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wszystkich przedszkolaków.

3.    Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

4.    Kontynuacja współpracy z Policją, Strażą Pożarną  i Strażą Graniczną.

5.    Rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się i zachowań na co  dzień.

6.    Stosowanie zasad bezpieczeństwa, poruszania się w przedszkolu i poza nim.

7.    Kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji.

8.    Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

 

 

Cele szczegółowe Programu:

 

 

1.    Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.

2.    Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.

3.    Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.    Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie, w trakcie wycieczek, spacerów.

5.    Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń.

6.    Wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie.

7.    Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.

8.    Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

 

 

Metody realizacji Programu:

 

 

1.    Metody podające:

1)    pogadanka,

2)    opowiadanie,

3)    opis,

4)    objaśnienie (wyjaśnienie).

 

2.    Metody problemowe:

1)    klasyczna metoda problemowa,

2)    aktywizujące (gry dydaktyczne, inscenizacje, dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna)

 

3.    Metody praktyczne:

1)    pokaz,

2)    ćwiczenia,

3)    trening.

 

 

Formy realizacji Programu:

 

 

Do realizacji treści zawartych w programie należy wykorzystać każdą sprzyjającą sytuację dydaktyczno-wychowawczą.

Do form organizacyjnych służących realizacji programu należą:

 

1.    Zabawy zaspokajające psychiczne, społeczne i fizyczne potrzeby dziecka (z uwzględnieniem zabaw twórczych):

1)    zabawy konstrukcyjne,

2)    zabawy manipulacyjne,

3)    zabawy tematyczne – zabawy w role

4)    zabawy ruchowe.

 

2.    Gry i zabawy dydaktyczne.

3.    Zajęcia planowo-organizacyjne.

4.    Prace dzieci.

5.    Pantomima, drama.

6.    Wycieczki i spacery.

7.    Uroczystości przedszkolne.

8.    Kontakty indywidualne.

 

 

Współpraca z Rodzicami:

 

 

1.    Wspólne podejmowanie decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego.

2.    Włączanie rodziców do wspólnego udziału w życiu Przedszkola, w tym w uroczystościach, imprezach, piknikach, spotkaniach  przedszkolnych.

3.    Pedagogizacja rodziców w ramach spotkań z nauczycielami i specjalistami: policją, psychologiem, pedagogiem.

 

 
Efekty wdrażania Programu:
 

 

1.    Wspólne podejmowanie z rodzicami dzieci decyzji dotyczących niektórych aspektów życia przedszkolnego.
2.    Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dzieci.
3.    Wyposażenie dzieci i rodziców w wachlarz właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych i konsekwentne realizowanie ich w domu i w przedszkolu.
4.    Umiejętne rozwiązywanie przez dzieci problemów i konfliktów.
5.    Zbudowanie klimatu zaufania między nauczycielem - rodzicem - dzieckiem mającym problemy.

 

 
Ewaluacja:
 

 

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole.

             

Treści z zakresu programu profilaktyki nie będą stanowić odrębnego bloku tematycznego do realizacji. Okazją do ich wprowadzenia będą zajęcia i zabawy poświęcone różnorodnej tematyce i kształtujące wszechstronne umiejętności dziecka.

 

Członkowie Rady Pedagogicznej podejmować będą dyskusje, wymieniać poglądy i opinie w ramach spotkań Rady Pedagogicznej.

 

 
 
Szczegółowa realizacja Programu:
 

 

 

Cele i zadania

 

Formy realizacji

 

 

          Osoby odpow.

 

Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.

 

-       dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu

 

 

-       nauczyciele,

-       personel obsługi,

-       rodzice

 

Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza, ubierania się odpowiednio do temperatury.

 

-       uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych)

-       codzienne korzystanie ze świeżego powietrza (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkola)

 

 

-       personel przedszkola

-       nauczycielki

 

 

Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach.

 

 

-       uświadamianie dzieciom konieczności spożywania warzyw i owoców , jako źródła cennych witamin (m.in. poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręczne przygotowywanie surówek )

 

 

-       nauczycielki wszystkich oddziałów

-       intendent

 

 

Kształtowanie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych.

 

-       systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety

-       szczotkowania i mycia zębów ( m.in. w związku z udziałem w ,,Akademii Aquafresh”.

 

-       nauczycielki

-       rodzice

 

Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola.

 

-       stanowcze reagowanie na sygnały docierające do nauczyciela w trakcie zabaw i zajęć z dziećmi

-       wykorzystanie w pracy przykładów z literatury

-       teatrzyki tematyczne i scenki rodzajowe

-       czytanie dzieciom bajek terapeutycznych

 

 

-       nauczycielki poszczególnych grup

 

 

Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu.

 

-       zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw

 

 

-       nauczycielki

-       cały personel

 

 

 Kształtowanie podstawowych wartości społecznych :

·         szacunek dla drugiego człowieka

·         szacunek dla życia i zdrowia

 

 

 

 

-       prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje (pedagogika zabawy)

-       uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności

 

 

 

-       cały personel przedszkola

-       dyrektor

-       rodzice

-       nauczyciele

 

 Kształtowanie odpowiedniej postawy oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi (z osobami dorosłymi i rówieśnikami).

 

 

-       dawanie przykładu osobistego przez nauczycielki i pozostały personel

 

 

-       cały personel przedszkola

-       nauczycielki

-       psycholog z Poradni P-P

 

 Zapobieganie i zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe.

 

 

-       zajęcia wyrównawcze

-       terapia logopedyczna

-       zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne

-       spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą

-       rozmowy z rodzicami

 

-       nauczycielki

-       logopeda

-       specjaliści

-       rodzice

-       dyrektor

 

 Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym.

Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze.

 

 

-       prowadzenie zajęć indywidualnych w ranku i w trzeciej części dnia

-       kontynuacja współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

-       Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci uzdolnionych w różnych sferach

 

 

 

-       nauczycielki

-       dyrektor

-       specjaliści

-       rodzice

 

Wdrażanie dzieci do ,,świata bez dymu’’

 

-     realizacja programu ,,Czyste powietrze wokół nas”

 

-     nauczycielki  grup

      5 latków

 

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 

Kontynuacja współpracy z Policją i Strażą Pożarną:

-       dziecko wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

-       orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

-       zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

-       próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

 

-       nauczycielki

-       dyrektor

-       rodzice

-       Straż Pożarna

-       Policja

-       Straż Graniczna

 

Polepszenie bezpieczeństwa w przedszkolu

 

-      rada szkoleniowa dla nauczycieli na temat

       ,,Bezpieczeństwa w przedszkolu”

 

 

 

      Zespół WDN

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 10-02-2015 8:33:36
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 10-02-2015 9:12:59