Procedura rozstrzygania sporów i konfliktów

  PROCEDURY  ROZSTRZYGANIA

  SPORÓW  I KONFLIKTÓW     

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1
 
W GOŁDAPI
 
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   GOŁDAP 1.09.2005

 
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r.,nr98, poz.1071)
2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr5, poz. 46)
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument zawiera:
 
I.  Rozdział 1 – Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
    Rozdział 2 – Kwalifikowanie skarg i wniosków
    Rozdział 3 – Rozpatrywanie skarg i wniosków
    Rozdział 4 – Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
 
 
 
 
II. Postępowanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków
 
 
 
 
III. Załączniki:
 
     Załącznik nr 1 – Protokół przyjęcia skargi ustnej (wzór 1)
     Załącznik nr 2 – Protokół przyjęcia skargi ustnej (wzór 2)
     Załącznik nr 3 – Notatka służbowa (wzór 3)
     Załącznik nr 4 – Rejestr skarg i wniosków
     Załącznik nr 5 – Imienny wykaz osób uprawnionych do
                               Rozpatrywania skarg i wniosków
 
 
 
 
 
                                                            Rozdział 1
 
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
 
1.      W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora placówki.
2.      Dyrektor Przedszkola przyjmuje skargi i wnioski codziennie w godz. 8 – 15.
3.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą poczty, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
4.      Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi placówki.
5.      Wzór protokołu o którym mowa w pkt. 3 stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury.
6.      Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków.
7.      Skargi i wnioski przekazywane przez media (prasa, telewizja, organizacje społeczne) podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
8.      Do rejestru wpisuje się również skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego-anonimy.
9.      Rejestr skarg uwzględnia następujące działy:
a)     Liczba porządkowa;
b)     Data wpływu skargi (wniosku);
c)      Data rejestrowania skargi lub wniosku;
d)     Adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę (wniosek);
e)     Informacja na temat, czego dotyczy skarga (wniosek);
f)        Termin załatwienia skargi, wniosku;
g)     Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy.
            10. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do  wiadomości przedszkola.
 
                                                   Rozdział 2
 
                                 Kwalifikowanie skarg i wniosków.
 
1.      Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor przedszkola.
2.      Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
3.      Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego skargę lub wniosek o wyjaśnienie lub uzupełnienie, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4.      Skargi lub wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie                      z właściwością, zawiadamiając o tym jednocześnie wnoszącego albo zwrócić mu uwagę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji przedszkola.
5.      Skargi (wnioski), które dotyczą spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.
6.      Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrywania.
7.      Dyrektor przedszkola może informacje zawarte w anonimowej skardze wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
                           
 
 
 
                                                 Rozdział 3
      
                                Rozpatrywanie skarg i wniosków
 
1. Skargi lub wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola (w   
                  wyjątkowych sytuacjach osoba upoważniona).
              2. Z wyjaśnienia skargi lub wniosku sporządza się następujące      
                dokumenty:
-         oryginał skargi lub wniosku;
-         notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi lub wniosku;
-         materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi lub wniosku;
-         odpowiedź do wnoszącego, w której został poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;
-         inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
             3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
-         oznaczenie organu, od którego pochodzi;
-         wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów (wniosków) zawartych w skardze (wniosku).
-         faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga (wniosek) została załatwiona odmownie;
-         imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę (podczas nieobecności dyrektora osoba upoważniona).
             4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana  
                 jest w sekretariacie przedszkola.
 
 
 
 
                                                           Rozdział 4
 
                                     Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
 
1.      Skargę (wniosek) rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
2.      Skargę (wniosek) rozpatruje się:
-         do czternastu dni, gdy skargę wnosi Senator, Poseł, Radny 
     Miasta;
-         do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
-         do dwóch miesięcy, gdy skarga, wniosek jest szczególnie skomplikowana
3.      Do siedmiu dni należy:
-         przesłać skargę, wniosek do właściwego organu z 
powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu;
-         przesłać skargę, wniosek do wnoszącego z odpowiednim 
wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;
             -    przesłać odpisy skargi (wniosku) do właściwych organów z
     powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich 
     poruszane dotyczą różnych organów;
-         przesłać informację do wnoszącego o przesłanie
                  dodatkowych informacji dotyczących skargi wniosku;
              -   zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej skargę o przesłanie 
                  dodatkowych informacji dotyczącej skargi;
-         udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi,
     wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności
     sprawy.
 
 
 
  II Postępowanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków
 
 
1.      Przyjęcie, kwalifikowanie i rejestrowanie skarg i wniosków.
2.      Analiza treści skargi i wniosku, wyłonienie i wyszczególnienie zarzutów.
3.      Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić jej przedmiotu należy wezwać wnoszącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi (wniosku) z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4.      Analiza zarzutów przedstawionych w skardze w aspekcie aktów prawnych.
5.      Zaplanowanie czynności postępowania wyjaśniającego:
-         ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania;
-         ustalenie harmonogramu przewidzianych działań;
-         przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. kwestionariusz wywiadu, ankiety, scenariusze spotkań, arkusze diagnostyczne.
6.      Przeprowadzenie zaplanowanych działań.
7.      Analiza zebranych materiałów, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie do stanu prawnego i zasadności zarzutów.
8.      Redagowanie uwag, wniosków oraz określenie przyczyny zaistniałej w przedszkolu sytuacji.
9.      Sporządzenie notatki służbowej.
            10. Opracowanie i przesłanie odpowiedzi do wnoszącego skargę,  
                  wniosek.
            11. Sformułowanie wniosków do dalszej pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr1
 
 
 
 
 
Protokół przyjęcia skargi ustnej
 
w  dniu.............   Pan(i) ……………………….                zam………………………………………
 
....................................................................................................................................................
 
Tel................................
 
Złożył(a)  skargę dotyczącą ........................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................
 
 
Do skargi dołączono następujące dokumenty:
 
..................................................................
 
..................................................................
 
..................................................................
 
..................................................................
 
                                                                                   
                                                                                   .........................................................
                                                                                         podpis wnoszącego skargę    
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
 
 
 
Protokół przyjęcia skargi ustnej
 
W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi
 
...............................................................................................................................................
          nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę
 
...............................................................................................................................................
          nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę
 
Wyszczególnienie zarzutów, podanie argumentów, przytoczenie faktów, wskazanie źródła mogącego potwierdzić zarzuty:
 
Zarzut / Argumenty / Źródła informacji
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
 
Wykaz dokumentów dołączonych do skargi:
1.      ...........................................
2.      ...........................................
3.      ...........................................
 
 
 
                                               Podpis przyjmującego skargę
                                               ...............................................
 
 
Załącznik Nr 3
 
                                                 Notatka służbowa
 
 
Z     postępowania       wyjaśniającego       przeprowadzonego
przez........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
W sprawie skargi nr.....................złożonej przez.....................................................................
A dotyczącej (zarzuty):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................
 
Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
 
W czasie sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
Wobec powyższego należy:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
 
                                                                                      podpis, stanowisko służbowe
 
                                                                             …………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 4
 
                                          Rejestr skarg i wniosków
 
 
Lp.
  data wpływu
 skargi
     data rejestrowania
    skargi
  adres podmiotu
wnoszącego skargę
czego dotyczy skarga
termin
załatwienia
osoba
odpowiedz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 10-02-2015 11:10:21
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 10-02-2015 11:14:17