Zapytanie ofertowe Nr 1/2015

                         Gołdap 18.06.2015

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Samorządowe Nr 1

19-500 Gołdap

ul.Jaćwieska 17

NIP 847-14-28-291

REGON 790008053

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wydzieleniu klatki schodowej przeciw pożarowej  w budynku przedszkola od ul. Jaćwieskiej

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

       - znajduje się w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego formularza

3.    Zamawiający dopuszcza zapoznanie się z pomieszczeniami obejmującymi wykonanie usługi, jak też z dokumentacją techniczną.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2015 r. do 25.08.2015r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

     Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

            - do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.   Oferta powinna być dostarczona w formie pisemnej w terminie do 29.06.2015r. do siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi, ul.Jaćwieska 17 (do sekretariatu)

2.   Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 30.06.2015r. na stronie internetowej pod adresem www.przedszkolegoldap.edupage.org

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: przedszkolegoldap.edupage.org oraz na BIP Urzędu

      Miejskiego Gołdapi w zakładce dotyczącej przedszkola

 

VI. OCENA OFERT

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

      - Cena 100%   

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem przedszkolegoldap.edupage.org

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marzanna Wardziejewska- dyrektor Przedszkola (tel. 609 685 359)

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA

      Zapytanie ofertowe

 

X. ZAŁĄCZNIKI

       - Wzór formularza ofertowego

       - przedmiar robót

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 18-06-2015 14:12:04
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 18-06-2015 14:15:17