Załącznik Nr 1 - wzór formularza ofertowego

                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                            FORMULARZ  OFERTY

 

 

 

 

 

 

             

              Pieczęć wykonawcy

 

…………………………dn.  …………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wydzieleniu klatki schodowej p.poż w budynku przedszkola od ul. Jaćwieskiej 17

1.    Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w zapytaniu ofertowym z dnia……………….:

Za

Cena netto…………………słownie………………………………………………………...

                                            …………………………………………………………………..

Cena brutto………………..słownie………………………………………………………...

                                            …………………………………………………………………..

2.    Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

3.    Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

4.    Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

5.    Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 

                                              …………………………………………………………

                                                                              pieczęć imienna i podpis(y) osób

                                                                   uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 18-06-2015 14:21:20
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 18-06-2015 14:21:20