Nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki  w Grabowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

konserwator

 1. Osoba ubiegająca się  o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,
 • wykształcenie zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki; hydrauliki; prac malarskich i porządkowych) lub inne,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).

dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji – podnosi wartość oferty).
 1. Główne zadania na stanowisku:
 • Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod.- kan.(naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

 • Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)
 • Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.
 • Obsługa elektronarzędzi.
 • Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Wymiar czasu pracy: pełny

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie, Grabowo 54, 19-500 Gołdap

 1. Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy;

 2. CV opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).;

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 2. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;

 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

 4. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w pkt 1 ogłoszenia;

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

- osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć ofertę w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie, Grabowo 54, 19-500 Gołdap lub przesłać za pośrednictwem poczty

- oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – konserwator.”

- termin składania ofert: do 5 września 2018r. do godz. 12:00

- dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Michała Kajki w Grabowie

Irena Łobacz

Autor: Piotr Pawelski
Data utworzenia: 23-08-2018 11:52:37
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 26-08-2020 11:23:26