Szkolna Instrukcja Postępowania dla nauczycieli i pracowników obsługi na wypadek wtargnięcia napastnika na teren Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

 

 

„Szkolna Instrukcja Postępowania dla nauczycieli i pracowników obsługi na wypadek wtargnięcia napastnika na teren Szkoły Podstawowej                             w Pogorzeli”

 

 

 

na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli nr 8/15/16                     z dnia 11.04.2016 r.

Szkolna instrukcja wchodzi w życie z dniem 11.04.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICJE

NAPASTNIK: osoba posługujący się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

ALARM: sygnał dźwiękowy informujący o wtargnięciu napastnika na określony teren, do obiektu lub budynku.

ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do wszystkich osób pozostających na terenie placówki o wystąpieniu sytuacji kryzysowej – wtargnięciu uzbrojonego napastnika.

FORMA ALARMU: seria czterech jednosekundowych sygnałów dźwiękowych.

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny), gwizdek, , itp.

ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu zdarzenia.

POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożonej o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych środków.

PRZESYŁKA: wszystkie przesyłki większe od cienkiego listu przychodzące do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI                                   I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ALARMOWANIA

 

Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki oświatowej nadzór sprawuje dyrektor placówki,

Sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą syren alarmowych, dzwonków mechanicznych i elektronicznych. Syreny rozmieszczone są w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na terenie danej placówki oświatowej. W takim przypadku zaleca się, aby dźwięk syren alarmowych wyróżniał się tonem od dzwonka szkolnego, tym samym był jednoznacznie identyfikowany, jako sygnał zagrożenia,

Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły lub innej placówki oświatowej powinien wyraźnie odróżniać się od sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym,

sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia

Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki, wówczas, gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

 

 

ZADANIA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA

 

Systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym napastnikiem,

Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom, czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w miejscu wyznaczonym, itp.),

Wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji – najlepiej od tej strony budynku, która nie posiada okien lub znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku,

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do schronienia się, zabarykadowania. Zaleca się, by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube ściany, pełne i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy – apteczki, środki łączności dające możliwość przesłania informacji na zewnątrz,

Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w miejscu niewidocznym z okien placówki oświatowej,

Wyznaczenie, co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach placówki, uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania tj. ustalenie hasła, np.: „NAPASTNIK”, zabezpieczenie sygnałów dźwiękowych modulowanych sprężonym powietrzem,

Organizowanie przeszkolenia pracowników i służby ochrony budynku na wypadek ataku napastnika oraz ćwiczeń, bądź instruktaży dla pracowników placówki, uczniów, dzieci,

Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych placówki. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym – Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp.

Sprawdzanie każdej większej przesyłki przesyłki przychodzącej do szkoły, uwrażliwienie wszystkich osób przyjmujących pocztę.

 

 

 

POWIADAMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH                           O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO NAPASTNIKA

 

1. Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:

miejsce zdarzenia,

rodzaj zdarzenia,

informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

liczbę napastników,

opis wyglądu napastników,

ilość i rodzaj broni,

liczbę ofiar i gdzie je widziano,

imię i nazwisko zgłaszającego,

numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia

Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, wykonania polecenia/instrukcji, dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

 

2. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997.

 

3. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje, tj.:

ile osób opuściło budynek,

ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,

gdzie ostatnio był widziany agresor,

czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA

 

1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia.

 

W przypadku zarządzenia ewakuacji:

zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,

korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,

nie korzystaj z wind,

po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu,

zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

 

Podczas ewakuacji:

zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,

udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie  ma to wpływu na własne bezpieczeństwo,

ostrzegaj o niebezpieczeństwie,

 w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci  i młodzież do innego wcześniej ustalonego obiektu.

 

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

 zamknij drzwi,

 zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,

 wyłącz wszystkie światła,

 wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,

 połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,

 zachowaj ciszę,

 jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowany

 nie otwieraj nikomu drzwi – służby ratownicze zrobią to same.

 

 

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

 

Podczas działań służb ratowniczych:

zachowaj spokój,

stosuj się do wszystkich poleceń służb,

nie trzymaj nic w rękach,

nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,

unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,

poddaj się kontroli bezpieczeństwa,

 jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM „ZASAD ALARMOWANIA                         I POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA”

 

wszyscy nauczyciele zobowiązani są do trzymania klucza w drzwiach od wewnętrznej strony, w razie wtargnięcia napastnika można je wtedy szybko zamknąć bez konieczności przemieszczania się do pokoju nauczycielskiego

zapoznanie się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów

alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych,

ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w danej placówce, 

dysponowanie numerami telefonów do kierownictwa placówki (dyrektora, zastępcy dyrektora, innych osób funkcyjnych),

okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m.in. rozmieszczenia głównych wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

 

 

 

 

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:

 

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

87 615 44 36 Centrum zarządzania kryzysowego w Gołdapi w dni powszednie od 7.30 do 15.30, w pozostałe dni - świąteczne oraz weekendy i poza godzinami pracy tel. 69 59 71 573

 

 

 

Autor: Monika Taudul
Data utworzenia: 01-06-2016 10:33:02