program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

„ŻYJ W ZGODZIE Z SOBĄ I INNYMI”

 

„Jeżeli nie zrobiła tego rodzina...

To szkoła musi

Wyposażyć dziecko w korzenie...

Aby mogło stanąć mocno i rosnąć...

Wyposażyć dziecko w skrzydła.

Aby mogło wznieść się w powietrze.

Połamane korzenie i okaleczone skrzydła

niweczą nadzieję.

A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to, co niewidzialne,

dotknąć tego, co nieuchwytne,

dokonać tego, co niemożliwe.”

J.J. McWhirter

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZELI

Klas 0 – 8

 

rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Opracowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

W myśl art. 26 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 następuje zintegrowanie treści oraz działań wychowawczych i profilaktycznych. Przedstawiony poniżej program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Pogorzeli oparty został na założeniu, że wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). Treści przygotowano w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności naszej szkoły z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów. Zaplanowane działania skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. Fundament  realizowanego przez Szkołę Podstawową w Pogorzeli modelu wychowania stanowią wartości.

 

Przy konstruowaniu poniższego programu wzięto pod uwagę następujące akty prawne:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy progra­mowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno­ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz. 1249)

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzeli

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia)
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny oraz stosunek do drugiego człowieka
 • jest kulturalny – zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje
 • jest kreatywny
 •  rozwija zainteresowanie otaczającym go światem
 • posługuje się technologią informatyczną
 • jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych
 • współistnieje w grupie i rozwija dobre relacje z rówieśnikami
 • szanuje siebie, innych i otaczający go świat
 • dba o bezpieczeństwo swoje i nie zagraża innym
 • kieruje się uczciwością i prawdą
 • jest odporny na patologie społeczne
 • zna swoją wartość, potrafi dokonać rzetelnej samooceny służącej lepszemu poznaniu siebie i samodoskonaleniu
 • rozwija swoje uzdolnienia, pracuje nad rozwojem własnej osobowości
 • jest świadomy konieczności stosowania postaw i zachowań ekologicznych w życiu
 • szanuje dziedzictwo kulturowe i narodowe
 • potrafi samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, odróżnia dobro od zła, jest odpowiedzialny za swoje postępowanie
 • dba o własną higienę i zdrowie
 • postrzega życie jako najwyższą wartość
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury
 • rozumie świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system
 • włącz się w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • rozwija swoją wiedzę na temat ochrony praw człowieka, poprawy jakości życia w krajach Globalnego Południa oraz innych istotnych kwestii dotyczących Edukacji Globalnej, z którymi zapoznał się w szkole podstawowej

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

 

 • Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.
 • W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
 • Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej.
 • Współpracujemy z innymi szkołami.
 • Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.
 • Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy po to, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. W swojej działalności kierujemy się dobrem ucznia i jego potrzebami.

 

Jesteśmy szkołą, która chce zapewnić uczniom:

 • kształtowanie kompetencji kluczowych,
 • wysoki poziom nauczania,
 • możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień,
 • możliwość nauki dwóch języków obcych,
 • motywujący system oceniania,
 • wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości,
 • poszanowanie różnorodności światopoglądowych,
 • opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i socjalnych,
 • atmosferę kształtującą samodzielność, samorządność i zasady demokracji,
 • rozwijanie  poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • umiejętność samodzielnego zdobywania informacji i krytyczną jej selekcję,

 

 

Jesteśmy szkołą, która chce zapewnić rodzicom:

 • aktywne uczestniczenie w kształtowaniu edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoły,
 • partnerskie relacje przy podejmowaniu działań wychowawczych,
 • pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci,
 • fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 

Jesteśmy szkołą, która zapewni naszym nauczycielom:

 • możliwość współdecydowania o edukacyjnym i wychowawczym kierunku rozwoju szkoły,
 • możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań,
 • odpowiednie wyposażenie warsztatu pracy.

 

 

 

UZYSKANE DANE Z DIAGNOZY

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Pogorzeli klas 0-8  został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole  z użyciem narzędzi:
 • ankieta  przeprowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017,
 • ankieta dotycząca wartości wybranych przez uczniów i rodziców jako priorytetowe w wychowaniu w szkole,
 • ankieta diagnozująca przeprowadzona wśród rodziców we wrześniu 2017r.
 • badanie przeprowadzone w pod koniec roku szkolnego 2016/2017 przez Fundację „Masz szansę”
 • rozmowy indywidualne, wywiady z uczniami, wychowawcami, nauczycielami i rodzicami,
 • obserwacja zachowania uczniów podczas zajęć, przerw, wyjazdów,
 • analiza osiągnięć szkolnych,
 • analiza dokumentacji z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach profi­laktycznych w szkole i poza nią,
 • analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej: kontakty z rodzicami bądź opiekunami, kontakty z kuratorami uczniów, z OPS, policją, zakładanie Niebieskiej Karty.

 

 

 1. Mocne strony szkoły:

Ludzkie zasoby szkoły to:

 • dyrektor  sprawnie zarządzający pracą szkoły, dba­jący o bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny szkoły, sprzyjający działa­niom wychowawczym, edukacyjnym i profilaktycznym – zarządzanie szkołą sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy i stosowaniu nowoczesnych technik i metod pracy, wszechstronnie  wykształcona kadra prowadzi analizę mocnych i słabych stron szkoły;
 • specjaliści szkolni: logopeda, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, szkolni realizatorzy programów profilaktycznych, terapeuci,
 • specjaliści spoza szkoły: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (wczesne wspomaganie), Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy społeczni, wykwalifikowani specjaliści prowadzący warsztaty problematyczne,
 • grupa rodziców będąca partnerem w działaniach wychowawczych i profilaktycznych, zainteresowana kondycją szkoły i wszechstronnym rozwojem swoich dzieci;
 • wolontariusze – uczniowie, dorośli.

 

Materialne zasoby szkoły to:

Na podstawie zgromadzonych danych można jednoznacznie stwierdzić, że w szkole są warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizowanie podstawy programowej i  przyjętych programów. Podejmowane są również skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie, dzięki czemu możliwe jest poszerzenie oferty zajęć.

Zdaniem badanych do mocnych stron szkoły należą: rozmieszczenie klas młodszych i starszych na oddzielnych piętrach, tablica interaktywna i laptop w każdej klasie, duże, przestronne pomieszczenia; funkcjonalne meble i właściwe pomoce dydaktyczne, estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia.

Ponadto w ostatnich latach podejmowane były i nadal będą działania wzbogacające warunki oraz wyposażenia.   Szkoła realizuje skuteczne działania na rzecz poszerzania swojej oferty.

 

 

 1. Występujące wśród uczniów naszej szkoły czynniki ryzyka:
 • indywidualne związane z tzw. trudnym temperamentem, deficyty poznawcze tj. trudności ze skupieniem uwagi czy niski poziom inteligencji,
 • rodzinne czynniki ryzyka, a wśród nich wyróżniane są dwie grupy:

czynniki związane z charakterystyką i problemami występującymi w rodzinie oraz czynniki związane z realizacją ról rodzicielskich:

niski status socjoekono­miczny spowodowany ubóstwem, bezrobociem oraz niskim poziomem wykształcenia rodzi­ców. Znaczącym czynnikiem ryzyka są uzależnienia rodziców oraz sięganie po substancje psychoaktywne przez rodzeństwo. Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem, jest włączanie dziecka w konflikty rodziców oraz wyrządzanie mu krzywdy poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub psychicz­nej. Nieprawidłowe praktyki rodzicielskie, które wiążą się z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży to: zaniedbywanie dziecka, trudności w porozumiewaniu czy wręcz wrogość bądź odrzucenie dziecka prowadzące do zaburzeń w budowaniu więzi pomię­dzy rodzicami a dzieckiem. Istotne znacznie ma również brak spójności i konsekwencji w po­stępowaniu rodziców, brak jasnych norm i zasad odnośnie do zachowania dziecka oraz brak nadzoru.

 • czynniki ryzyka powiązane z funkcjonowaniem dziecka w szkole:

niepowodzenia szkolne, których podłożem mogą być deficyty poznawcze;

 zaniedbania ze strony rodziców

wpływy rówieśnicze,

środowisko lokalne, ubóstwo, bezrobocie oraz dezorganizacja życia społecznego, którego przejawem jest brak reakcji dorosłych na łamanie norm i zasad przez mieszkańców.

 • czynnika ryzyka płynące z popkultury i mediów

 

Występujące wśród uczniów naszej szkoły  czynniki chroniące :

 

indywidualne : część dzieci posiada umiejętności społeczne, motywację, aspiracje, cele życiowe, plany i pozytywny obraz siebie,  cechy sprzyjające pozytywnej adaptacji,

rodzinne: część rodzin okazuje wsparcie, zainteresowanie, dobrze porozumiewa się                  z dzieckiem oraz angażuje się w jego sprawy, w tym w naukę. Drugim ważnym aspektem jest czuwanie nad zachowaniem i bezpieczeństwem dziecka, czemu sprzyjają ustalenie jasnych zasad i ocze­kiwań wobec dziecka, a także monitorowanie jego czasu wolnego.

szkoła: działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. Uczniowie otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli pod względem edukacyjnym , wychowawczym, rozwijania uzdolnień, Szkoła tworzy warunki sprzyjające osiąganiu sukcesów w nauce, docenianiu samodzielnego myślenia i nagradzaniu zaangażowania uczniów.

 

Sukcesy wychowawcze i profilaktyczne szkoły:

 • pozytywne zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniach uczniów (konstruktywne więzi rówieśnicze, przeciwstawianie się przemocy, pomoc rówieśnicza),
 • angażowanie się uczniów w działania prospołeczne (czynny udział w wielu akcjach charytatywnych),
 • wartościowe sposoby spędzania wolnego czasu alternatywne dla zjawisk patologicznych (włączanie się w wolontariat, rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, angażowanie się do pracy w samorządzie szkolnym, przygotowania do konkursów i rywalizacji, sukcesy sportowe i przedmiotowe),
 • pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów (poprawa wyników, wysoka frekwencja, reprezentowanie szkoły w zawodach i olimpiadach),
 • angażowanie się uczniów i rodziców w działania na rzecz edukacji globalnej.

 

Wybrane przez rodziców i uczniów wartości, które będą realizowane w wychowaniu w szkole jako priorytetowe:

(wyboru dokonano na podstawie analizy indywidualnych ankiet)

 • patriotyzm
 • szacunek: dla siebie i dla  drugiego człowieka,
 • szacunek dla zwierząt, przyrody,
 • rozwój intelektualny, edukacja
 • pozytywne więzi międzyludzkie, przyjaźń, koleżeństwo
 • uczciwość, prawda
 • bezpieczeństwo

 

 

Wnioski:

 • istotnym czynnikiem ryzyka dla uczniów naszej szkoły są czynniki rodzinne

Rekomendacja:

 • należy dostarczać uczniom wzorców zachowań i postaw, kształtować wartości,
 • budować wiarę w siebie i konstruktywne pokonywanie trudności,
 • stwarzać możliwości odnoszenia sukcesu na miarę możliwości,
 • podejmować działania pedagogizujące rodziców.

 

 • stosowane w szkole metody wychowawcze przynoszą efekty

Rekomendacja:

 • nadal planować działania oparte na metodach aktywizujących,
 • realizować w szkole projekty obejmujące całą społeczność szkolną i lokalną,
 • tematykę przedsięwzięć realizowanych w szkole opierać na wartościach.

 

 

CELE PROGRAMU

 1.  Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i do pełnienia w niej ról życiowych.
 2. Dbanie o zdrowie i psychofizyczny rozwój.
 3. Rozwijanie zainteresowań. Dostrzeganie w każdym uczniu możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych.
 4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 5. Uwrażliwienie na różnice między ludźmi i akceptowanie tego.
 6. Kształtowanie szacunku wobec siebie i innych.
 7. Uczenie zachowania bezpiecznego w różnych sytuacjach.
 8. Propagowanie zasad kultury życia w grupie i społeczeństwie.
 9. Wyrabianie poczucia przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 10. Rozwijanie postawy patriotycznej i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, kultywowanie tradycji.
 11. Wychowanie do wartości.

 

STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne w przedszkolu

 

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Przewidywane efekty

Terminy

Kształtowanie bezpieczeństwa w szkole i grupie rówieśniczej

Zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, rozmowy z pracownikami szkoły, wzajemne poznawanie się uczniów poprzez zabawy integracyjne;

 

Uczeń:

- rozróżnia główne pomieszczenia szkolne,

- swobodnie i bezpiecznie porusza się w budynku szkoły,

- zwraca się do kolegów, stara się używać ich imion.

rok szkolny

Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole i poza nią

Zapoznanie z Kodeksem Szkoły bez Przemocy, zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody oparte na słowie oraz aktywizujące;

Uczeń:

- stosuje zasady bezpieczeństwa

w czasie zajęć, przerw, w szatni,

na sali gimnastycznej, w toalecie

-umie się przedstawić, podaje swoje nazwisko, imię i adres zamieszkania;

-wie komu można podawać takie informacje;

rok szkolny

Wyrabianie troski o wspólną własność, poszanowanie sprzętu, przyborów, pomocy naukowych w szkole i w klasie.

 

Wspólne dekorowanie klasy,  sprzątanie sali, podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez metody słowne

 

Uczeń:

- dba o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, utrzymuje porządek wokół siebie,

- aktywnie uczestniczy w dekorowaniu sali,

- troszczy się o pomoce dydaktyczne i sprzęt.

rok szkolny

Kształtowanie właściwego stosunku

do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i osób starszych.

Zajęcia nt. form grzecznościowych oraz zasad savoir-vivre obowiązujących w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, organizacja spotkań z pracownikami szkoły i gośćmi specjalnymi;

Uczeń:

- kulturalnie odnosi się do kolegów, dorosłych,

- stosuje zwroty grzecznościowe,

- przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych (np. ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie).

rok szkolny

Utrwalanie zasad życia w grupie rówieśniczej (koleżeńskość, udzielanie pomocy, uprzejmość, uczciwość, poszanowanie godności)

 

Wspólne opracowanie kontraktu klasowego, zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, przeprowadzanie warsztatów interakcyjnych,

zajęcia nt. ważnych wartości etycznych (równe prawa niezależne od statusu

materialnego, cudza własność, prawdomówność, pomoc potrzebującym, przyjaźń itp.)

 

Uczeń:

- wymienia prawa i obowiązki ucznia, respektuje je,

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami,

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności dziecięcej,

- nie dokucza dzieciom z uboższych

rodzin,

- pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy,

- stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,

- niesie pomoc potrzebującym  (pożycza przybory szkolne, włącza się w akcje charytatywne),

- nawiązuje przyjaźnie, pielęgnuje je

 rok szkolny

Kształtowanie prospołecznych zachowań (działania na rzecz klasy, szkoły, współorganizowanie imprez okolicznościowych)

 

Organizowanie imprez szkolnych i klasowych oraz uroczystości związanych ze świętami (np. Andrzejki, Mikołajki, klasowa wigilia, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Święto wiosny, Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego); organizowanie akcji charytatywnych;

 

Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez, akcji szkolnych/klasowych

rok szkolny

 Kształtowanie właściwego stosunku

do świata roślin i zwierząt

Akcja „Sprzątanie świata”, zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody oparte na słowie

oraz aktywizujące, spacery po lesie.

Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w zbiórkach, akcjach,

- jest wrażliwy na krzywdę zwierząt

- szanuje świat roślin i zwierząt,

- odpowiedzialnie zachowuje się wobec zwierząt i roślin,

- dostrzega piękno otaczającego świata.

rok szkolny

Kształtowanie świadomej przynależności do rodziny

Wykonanie drzewa genealogicznego, albumów rodzinnych, organizacja spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody;

Uczeń:

- z szacunkiem wypowiada się nt. swojej rodziny,

- identyfikuje się ze swoją rodziną,

- wykonuje i prezentuje prace nt. swojej rodziny.

rok szkolny

Utrwalenie właściwych relacji między najbliższymi, norm współżycia w rodzinie

Zajęcia w oparciu o metody aktywizujące

Uczeń:

- szanuje prace rodziców,

- dostosowuje swoje oczekiwania do sytuacji ekonomicznej rodziny.

rok szkolny

Utrwalanie tradycji rodzinnych,

rozwijanie wartości rodzinnych (wdzięczność, przywiązanie, gotowość do poświęceń, przyznawanie się do własnych błędów i niedociągnięć)

Organizowanie imprez klasowych ,, Dzień Matki’’

przygotowywanie upominków, zajęcia w oparciu o metody aktywizujące.

Uczeń:

- wykazuje zainteresowanie przeszłością i tradycją rodzinną,

- szanuje tradycje rodzinną,

- chętnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych

dla najbliższych,

- współuczestniczy aktywnie w życiu rodziny,

- przestrzega wartości rodzinnych.

 rok szkolny

Kształtowanie świadomej przynależności do społeczności lokalnej

Wycieczki po okolicy, spacery,

udział  w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność, w akcji „Sprzątanie świata”;

Uczeń:

- zna najbliższą okolicę,

- potrafi wymienić ważniejsze obiekty, instytucje,

- uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność,

- dba o estetykę najbliższego otoczenia

rok szkolny

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu

Zajęcia w oparciu o pracę

z tekstem, mapą i metody aktywizujące; nauka hymnu narodowego; zapoznanie z sylwetkami słynnych Polaków

(M. Kopernik, J. Matejko,

F. Chopin, K. Wojtyła); przeglądanie zdjęć, albumów, filmów; słuchanie utworów muzycznych; opowiadanie legend

z naszej przeszłości, uroczyste obchodzenie świąt, tradycji, zwyczajów narodowych.

Uczeń:

- potrafi określić swoją narodowość,

- nazywa swój kraj i jego stolicę,

- wymienia i opisuje symbole narodowe (barwy, godło, hymn), 

- wymienia ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski,

- omawia legendy,

- śpiewa hymn narodowy,

- kulturalnie zachowuję się

w miejscach pamięci narodowej, podczas uroczystości,

 rok szkolny

Uświadomienie konieczności dbania o własne ciało,zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową oraz kontrolowania stanu zdrowia i stosowania się do zaleceń lekarzy

Spotkania ze szkolną pielęgniarką, zajęcia

w oparciu o metody słowne

i aktywizujące fluoryzacja zębów, badania bilansowe,

 projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

Uczeń:

- dba o swoje zdrowie,

- dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu,

- stosuje się do zaleceń lekarza,

- dba o własny wygląd,

- dostosowuje właściwy ubiór 

- właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych.

rok szkolny

Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku

Gimnastyka śródlekcyjna, zabawy ruchowe, zawody sportowe, zajęcia w oparciu o metody słowne i aktywizujące;

poznawanie swojego organizmu

i jego potrzeb;

określanie zasad biorytmu dziennego dziecka i poznanie modelu zdrowego dnia;  Olimpiada Przedszkolaka

Uczeń:

- uczestniczy w zajęciach ruchowych,

- aktywnie organizuje czas wolny,

- zna swój organizm i jego potrzeby,

- potrafi zaplanować zdrowy dzień,

- wie na czym polega zdrowa rywalizacja

 rok szkolny

Wdrażanie do dbałości o racjonalne odżywianie się i o higienę spożywania posiłków

 

Zajęcia w oparciu o metody słowne i aktywizujące, ilustracje, przygotowywanie kanapek, surówek, sałatek; zakładanie klasowych ogródków warzywnych; udział w akcji „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”; ,,Jem drugie śniadanie”

Uczeń:

- stosuje się do podstawowych zasad racjonalnego żywienia i higieny spożywania posiłków,

- aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu kanapek, sałatek, surówek, ogródków warzywnych,

- spożywa owoce, warzywa, mleko.

rok szkolny

Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol)

Organizowanie spotkania profilaktycznego dla uczniów i rodziców; uczestnictwo w programach profilaktycznych;

Uczeń:

- uczestniczy w programach profilaktycznych,

- wymienia ujemne skutki nałogów

rok szkolny

Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Filmy, zajęcia w oparciu

o metody aktywizujące, pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników WOPR.

Uczeń:

- potrafi udzielić pierwszej pomocy,

- zna numery alarmowe,

- potrafi prosić o pomoc dorosłego.

 rok szkolny

Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo na drodze

Pogadanki, plansze, zajęcia praktyczne, spotkanie z policjantem; wystawki plastyczne;

Uczeń:

- bezpiecznie porusza się po drogach, stosuje się do przepisów ruchu drogowego,

- zachowuje bezpieczeństwo podczas wycieczek,

- bezpiecznie korzysta ze środków transportu,

- rozróżnia niektóre znaki drogowe,

- omawia zasady zachowania

w sytuacji wypadku, wymienia telefony alarmowe.

 

rok szkolny

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dorosłymi, unikania niebezpieczeństw związanych z kontaktowaniem się z nieznajomymi

Zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące.

Uczeń:

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi,

- potrafi wymienić zagrożenia ze strony ludzi,

- potrafi opisać do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia.

rok szkolny

Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo w czasie zabawy

 

Pogadanki, ilustracje, prace plastyczne, drama, praca z tekstem;

Uczeń:

- potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny,

- ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

rok szkolny

Kształtowanie właściwego zachowania podczas zagrożeń wynikających ze świata przyrody

 

Zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące; filmy, plansze;

- wymienia zagrożenia płynące ze świata roślin, zwierząt i unika ich,

- omawia i stosuje właściwe formy zachowania w sytuacjach zagrożenia typu burza, huragan, śnieżyca, powódź

 rok szkolny

Rozwijanie wartości rodzinnych.

Obyczaje i tradycje rodzinne.

Uroczystości rodzinne i święta.

Genealogia mojej rodziny.

Relacje między członkami rodziny.

Przygotowanie do życia w rodzinie.

Współpraca z rodzicami.

Pogadanki.

Przedstawienia okolicznościowe.

Prace plastyczne.

Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców.

Współpraca z rodzicami w organizowaniu życia szkoły.

Uczeń:

- potrafi właściwie funkcjonować w rodzinie, szanuje swoich najbliższych,

- ma odpowiedni stosunek do tradycji swojej rodziny,

- aktywnie współuczestniczy w życiu rodzinnym,

- ma świadomość współpracy nauczyciela z rodzicem lub opiekunem prawnym.

rok szkolny

Rozwijanie szacunku do wspólnej własności.

Dbanie o mienie szkoły i inne dobra wspólne.

Pogadanki, prace porządkowe.

 

Uczeń:

- troszczy się o pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz szanuje cudzą własność,

- dba o czystość i ład w sali i szkole.

 rok szkolny

Poznawanie zasad korzystania z usług instytucji użyteczności publicznej: poczty, biblioteki, domu kultury itp.

Wycieczki, pogadanki.

Uczeń:

- potrafi korzystać z usług różnych osób oraz instytucji użyteczności publicznej.

rok szkolny

Nasza szkoła jest bezpieczna.

BHP w szkole i poza nią.

Zapoznanie z zasadami regulującymi porządek w szkole.

Bezpieczeństwo w naszych domach, na ulicy i wokół nas.

Utrwalenie znajomości przepisów ruchu drogowego.

Wychowanie komunikacyjne.

Pogadanki.

Tablice informacyjne. Plakaty.

Gazetki ścienne.

Apele.

Dyżury nauczycielskie.

Zajęcia wg szkolnego programu profilaktyki.

Uczeń:

- zna i stosuje zasady zachowania się w szkole (ruch prawostronny, bezpieczne przemieszczanie się po korytarzach, schodach, boisku i w szatni),

- zna regulamin sali lekcyjnej, boiska szkolnego i stosuje się do określonych w nim zasad,

- ma świadomość konieczności zgłaszania osobie dorosłej wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków, doznanych urazów,

- zna zasady bezpiecznego poruszania się na drodze,

- zna zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej.

rok szkolny

Rozwój zainteresowań kulturalno-artystycznych.

Udział w konkursach.

Uczeń:

- rozwija swoje zainteresowania i pasje.

rok szkolny

Kształtowanie poczucia patriotyzmu do ojczyzny.

Poznanie tradycji, historii naszego narodu, dorobku kulturowego.

Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.

 Pieśni i poezja patriotyczna.

Poznanie uroków ziemi ojczystej.

Stolice Polski – Gniezno, Kraków, Warszawa.

Sylwetki wybitnych Polaków; (K.Wojtyła, F. Chopin, M.Kopernik),

Szacunek dla świąt i symboli narodowych.

Apele okolicznościowe.

Uroczystości szkolne.

Pogadanki.

 

Uczeń:

- zna zasługi

i osiągnięcia wielkich Polaków,

- rozumie znaczenie patriotyzmu,

- szanuje symbole

i tradycje narodowe,

- aktywnie i godnie uczestniczy

w obchodach świąt narodowych

i państwowych,

- ma poczucie przynależności

do społeczności lokalnej i do narodu,

-jest świadomym odbiorcą kultury.

rok szkolny

 

 

I ETAP EDUKACYJNY

 

 

 

 

Sfera: dojrzałość fizyczna

zdrowie - edukacja zdrowotna

 

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przewidywane efekty

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, dbanie o bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole i poza nią

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły, podczas przerw i poza szkoła, zajęcia prowadzone przez przedstawicieli policji, dzielnicowego.

Wychowawcy

Policja

Uczeń:

- swobodnie i bezpiecznie porusza się w budynku szkoły,

- stosuje zasady bezpieczeństwa

w czasie zajęć, przerw, w szatni,

na sali gimnastycznej, w toalecie, podczas drogi do szkoły i domu,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa,

- dba o swoje bezpieczeństwo jak również kolegów, koleżanek.

 

2. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

 

Spotkania ze szkolną pielęgniarką,

fluoryzacja zębów, badania bilansowe, zajęcia edukacyjne mające na celu zapoznać uczniów i wyrobić nawyki zdrowego odżywiania, udział w programie "Warzywa i owoce w szkole" oraz "Szklanka mleka", gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe, zawody sportowe, przygotowywanie kanapek, surówek, sałatek, zakładanie klasowych ogródków warzywnych.

Wychowawcy

pielęgniarka szkolna

Uczeń:

- stosuje się do podstawowych zasad racjonalnego żywienia i higieny spożywania posiłków,

- aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu kanapek, sałatek, surówek, zakładaniu ogródków warzywnych,

- spożywa owoce, warzywa, mleko.

3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Organizowanie spotkań profilaktycznych dla uczniów i rodziców mających na celu wskazanie skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki), uświadomienie problemów wynikających z uzależnienia od komputera, internetu. uczestnictwo w programach profilaktycznych.

Wychowawcy

PSSE

Uczeń:

- uczestniczy w programach profilaktycznych,

- zna ujemne skutki nałogów,

- nie ulega nałogom,

- racjonalnie korzysta z internetu i komputera.

4. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz przyrody w swoim środowisku.

 

Udział w akcji "Sprzątanie świata", zbieranie surowców wtórnych, dokarmianie ptaków zimą, spotkania z leśniczym, wycieczki do lasu, pogadanki, zajęcia na temat konieczności dbania o środowisko.

Wychowawcy

leśniczy

Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w zbiórkach, akcjach,

- jest wrażliwy na krzywdę zwierząt

- szanuje świat roślin i zwierząt,

- dostrzega piękno otaczającego świata.

5. Rozwijanie umiejętności stosowa­nia w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.

 

 

Zajęcia nt. sposobów radzenia sobie ze stresem, wskazywanie różnych metod zmniejszających napięcie stresu w wyjątkowych sytuacjach, zajęcia z pielęgniarką i psychologiem nt. wpływu stresu na zdrowie.

Wychowawcy

psycholog

pielęgniarka

Uczeń:

- zna różne sposoby radzenia sobie ze stresem,

- poszukuje swojej metody na zmniejszanie stresu w sytuacjach wyjątkowych,

- jest świadomy wpływu stresu na zdrowie.

Sfera: dojrzałość społeczna

relacje- kształtowanie postaw społecznych

1. Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

 

Zajęcia nt. form grzecznościowych oraz zasad savoir-vivre obowiązujących w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, organizacja spotkań z pracownikami szkoły i gośćmi specjalnymi, nauka wypowiadania swojego zdania w sposób nieobrażająca innych.

Wszyscy nauczyciele

Uczeń:

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności dziecięcej,

- stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,

- nawiązuje przyjaźnie, pielęgnuje je,

- wypowiada swoje zdanie w sposób grzeczny, kulturalny, nie obrażający innych.

2. Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.

 

Zajęcia mające na celu naukę krytycznego myślenia, uświadamianie dzieciom, że każde zachowanie niesie za sobą konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć, doświadczenia- jako kolejne źródło wiedzy.

Wszyscy nauczyciele

Uczeń:

- umie krytycznie spojrzeć na niektóre zjawiska, sytuacje,

- jest świadomy, że każda decyzja niesie za sobą konsekwencje,

- korzysta z własnego doświadczenia przy podejmowaniu decyzji.

3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

 

Wspólne opracowanie kontraktu klasowego, zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, dyżurnego .

Wychowawcy

Uczeń:

- wymienia prawa i obowiązki ucznia, respektuje je,

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami,

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności dziecięcej.

4. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

 

Gry i zabawy integrujące zespół klasowy, warsztaty interakcyjnych,

zajęcia nt. ważnych wartości etycznych (równe prawa niezależne od statusu

materialnego, cudza własność, prawdomówność, pomoc potrzebującym, przyjaźń itp.)

 

Wychowawcy

Uczeń:

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności dziecięcej,

- nie dokucza dzieciom z uboższych

rodzin,

- pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy,

- stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,

- niesie pomoc potrzebującym (np. przekazuje lekcje chorym kolegom pożycza przybory szkolne, włącza się w akcje charytatywne),

- nawiązuje przyjaźnie, pielęgnuje je.

5. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.

 

Zajęcia edukacyjne mające na celu uświadomieni dzieciom, że każda decyzja wiąże się z konsekwencjami i podlega ocenie innych, nauka oceny zachowań innych w sposób kulturalny i sprawiedliwy.

Wychowawcy

 

Uczeń:

- umie dokonać oceny swojego postępowania i zachowania innych,

- jest sprawiedliwy przy ocenianiu innych,

- umie negatywnie ocenić swoje postępowanie i wyciągnąć wnioski.

6. Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności.

 

Uczęszczanie na różne koła zainteresowań, prace  Rady Samorządu Uczniowskiego i jego inicjatywy, organizowanie albo pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, wolontariat.

Wszyscy nauczyciele

Uczeń:

- aktywnie uczęszcza na różne koła zainteresowań,

- chętnie angażuje się w pomoc lub organizację imprez szkolnych,

- prowadzi działania o charakterze wolontariatu,

- inicjuje działania w obrębie Rady SU.

 

 

 

 

 

 

Strefa: dojrzałość duchowa

 

 

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przewidywane efekty

 

kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły,

z Kodeksem Szkoły bez Przemocy.

Dzień szkoły bez przemocy

opracowanie klasowego kodeksu

warsztaty, ćwiczenia,

pogadanki

wspólne przedsięwzięcia klasowe: wycieczki, ogniska, apele, przedstawienia, imprezy, itp.

organizacja uroczystości okolicznościowych

organizowanie pomocy słabszym uczniom w nauce, pomoc koleżeńska

akcje charytatywne we współpracy ze szkolnym kołem Caritas, wolontariat we współpracy z PAH-em.

 

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- używa form grzecznościowych, dba

o kulturę języka,

- potrafi współdziałać z innymi uczniami

i nauczycielami,

- zna swoje prawa i obowiązki,

- dostrzega rolę wspólnoty w życiu człowieka,

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego ( imprezy klasowe, uroczystości, akcje),

- kształtuje pozytywne cechy swojego charakteru,

- zna granicę żartów,

- jest wrażliwy na potrzeby kolegów,

- chętnie pomaga rówieśnikom z klasy

i innym potrzebującym,

- wie, że może prosić o pomoc,

- włącza się w akcje charytatywne.

- zna zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej.

 

 

 

 

kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

 

zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące, teatrzyki,

spotkania z pracownikami policji, służb ratunkowych, PPP , KRUSU,

czytanie odpowiednich tekstów literackich, nauka wierszy i piosenek, filmy,

konkurs recytatorski z wykorzystaniem wierszy o dobrym i złym zachowaniu

 

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami, dorosłymi, z rówieśnikami, z przyrodą

- potrafi dokonać samooceny swego zachowania

-dokonuje oceny innych ludzi

-uświadamia sobie, że dobro uszczęśliwia i jest niezbędne w życiu,

- potrafi wymienić zagrożenia ze strony ludzi, zwierząt i roślin

- potrafi opisać do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia

- zna numery alarmowe

 

 

 

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

 

organizowanie imprez klasowych, szkolnych

przygotowywanie upominków, zajęcia w oparciu o metody aktywizujące, pogadanki,

wycieczki po okolicy, spacery, andrzejki, walentynki, Mikołajki,

udział  w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność, w akcji „Sprzątanie świata”;

poznanie zabytkowych pomników historycznych i przyrodniczych, legend związanych z naszym regionem Warmii i Mazur: zdjęcia, filmy, prezentacje, piosenki, wycieczki po regionie, zapoznanie z sylwetkami zasłużonych dla Ziemi Gołdapskiej

zajęcia w oparciu o pracę

z tekstem, mapą i metody aktywizujące; nauka hymnu narodowego; zapoznanie z sylwetkami słynnych Polaków

(M. Kopernik, J. Matejko,

F. Chopin, K. Wojtyła); przeglądanie zdjęć, albumów, filmów; słuchanie utworów muzycznych; opowiadanie legend

z naszej przeszłości, wspólne imprezy z rodziną i nauczycielami

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- wykazuje zainteresowanie przeszłością i tradycją rodzinną,

- szanuje tradycje rodzinną,

- chętnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych dla najbliższych,

- współuczestniczy aktywnie w życiu rodziny,

- przestrzega wartości rodzinnych.

- zna najbliższą okolicę,

- potrafi wymienić ważniejsze obiekty, instytucje,

- uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność,

- dba o estetykę najbliższego otoczenia

-potrafi określić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, gmina, powiat, województwo),

-zna i opowiada historię swojego regionu,

-zna i korzysta z adresów stron internetowych lokalnych organizacji i instytucji,

-dostrzega piękno swojego regionu.

- potrafi właściwie funkcjonować w rodzinie, szanuje swoich najbliższych,

- ma odpowiedni stosunek do tradycji swojej rodziny,

- ma świadomość współpracy nauczyciela z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

 

 

 

 

 

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

 

poznanie zabytkowych pomników historycznych i przyrodniczych, legend polskich i europejskich, zdjęcia, filmy, prezentacje, piosenki, wycieczki krajoznawcze, kino, teatr, muzeum, 

pogadanki, apele.

zajęcia plastyczne, albumy , słuchanie i czytanie tekstów literackich

 

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

 -zna i opowiada historię  swojego regionu,

- zna i opowiada legendy polskie i europejskie

- potrafi wymienić kilka dzieł sztuki narodowej i światowej

-dostrzega piękno swojego regionu

- ma poczucie przynależności

do społeczności lokalnej i do narodu,

-jest świadomym odbiorcą kultury.

- zna miejsce Polski  w Unii Europejskiej,

- poznaje kraje Unii Europejskiej,

- wie, że każdy kraj ma inne niż nasze tradycje świąteczne, państwowe itp.,

- kieruje się zasadą tolerancji w stosunku do odmienności religijnej, kulturowej, narodowej,

- zna kulturę i obyczaje innych narodów

 

 

 

 

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły,

z Kodeksem Szkoły bez Przemocy.

warsztaty, ćwiczenia 

gazetki ścienne, teatrzyki,

zajęcia szkolnego programu profilaktyki

Dzień szkoły bez przemocy

pogadanki

Wspólne przedsięwzięcia klasowe: wycieczki,

organizacja uroczystości okolicznościowych,

organizowanie pomocy słabszym uczniom w nauce,

akcje charytatywne we współpracy ze szkolnym kołem Caritas, wolontariat we współpracy z PAH-em.

wspólne opracowanie kontraktu klasowego, zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

rozmowy nt. form grzecznościowych oraz zasad savoir-vivre obowiązujących w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami,

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- używa form grzecznościowych, dba

o kulturę języka,

- potrafi współdziałać z innymi uczniami ,

 nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

- zna swoje prawa i obowiązki,

- dostrzega rolę wspólnoty w życiu człowieka,

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego ( imprezy klasowe, uroczystości, akcje),

- kształtuje pozytywne cechy swojego charakteru,

- zna granicę żartów,

- jest wrażliwy na potrzeby kolegów,

- jest tolerancyjny

- szanuje wszystkich ludzi

- chętnie pomaga rówieśnikom z klasy

i innym potrzebującym,

- wie, że może prosić o pomoc,

- włącza się w akcje charytatywne.

- wymienia prawa i obowiązki ucznia, respektuje je,

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami,

- przestrzega ustalonych reguł w społeczności dziecięcej,

- nie dokucza dzieciom z uboższych rodzin,

- pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy,

- stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie,

- niesie pomoc potrzebującym (np. przekazuje lekcje chorym kolegom, pożycza przybory szkolne, włącza się w akcje charytatywne),

- nawiązuje przyjaźnie, pielęgnuje je

- kulturalnie odnosi się do kolegów, dorosłych,

- przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych (np. ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie).

 

inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

 

pogadanki.

wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze

( park, las, zoo, ogród botaniczny, oczyszczalnia ścieków).

udział w konkursach i apelach itp.

akcje np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp.

dracena rzecz klasy i szkoły

Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców.

Współpraca z rodzicami w organizowaniu życia szkoły

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- wie, że należy dbać o świat natury,

- zna swoje środowisko, czuje się za nie współodpowiedzialny

- włącza się w działania na rzecz ochrony środowiska

- włącza się w akcje charytatywne.

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego ( imprezy klasowe, uroczystości, akcje),

- kształtuje pozytywne cechy swojego charakteru,

 

 

przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

 

pogadanki, prace porządkowe, gospodarcze,

korzystanie ze sprzętów i narzędzi gospodarstwa domowego,

słuchanie i czytanie literatury

tablica informacyjna z informacjami o osobach i instytucjach pomagających dzieciom i rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- potrafi korzystać z usług różnych osób oraz instytucji użyteczności publicznej

- wie gdzie szukać pomocy,

- umie poradzić sobie w podstawowych sytuacjach codziennych

- szanuje pracę innych ludzi

- jest świadomy potrzeby wykonywania różnych zawodów dla dobra ogółu

 

 

 

 

 

 

 

przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

 

udział w zawodach sportowych pozaszkolnych i innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych

udział w zajęciach kół przedmiotowych i zainteresowań

aktywne uczestnictwo w wycieczkach, imprezach szkolnych

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, plastycznych , muzycznych, informatycznych

- rozwija umiejętność bezpiecznego, czynnego wypoczynku,

- aktywnie organizuje swój czas wolny,

- rozwija swoje zainteresowania i pasje

-uczestniczy w zawodach i konkursach

 

wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

 

poznanie zabytkowych pomników historycznych i przyrodniczych, legend związanych z naszym regionem Warmii i Mazur oraz Polski, zdjęcia, filmy, prezentacje, piosenki, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, zapoznanie z sylwetkami zasłużonych dla Ziemi Gołdapskiej.

kino, teatr, muzeum

obrzędy/ andrzejki, walentynki, 

pogadanki, apele, udział w uroczystościach

Zajęcia w oparciu o pracę

z tekstem, mapą i metody aktywizujące; nauka hymnu narodowego; zapoznanie z sylwetkami słynnych Polaków

(M. Kopernik, J. Matejko,

F. Chopin, K. Wojtyła); przeglądanie zdjęć, albumów, filmów; słuchanie utworów muzycznych; opowiadanie legend

z naszej przeszłości,

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

-potrafi określić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, gmina, powiat, województwo),

-zna i opowiada historię swojego regionu,

-zna i korzysta z adresów stron internetowych lokalnych organizacji i instytucji,

-dostrzega piękno swojego regionu.

- utożsamia się ze szkołą,

- rozumie potrzebę kultywowania tradycji

- rozumie znaczenie patriotyzmu,

- szanuje symbole i tradycje narodowe,

- aktywnie i godnie uczestniczy

w obchodach świąt narodowych

i państwowych,

- wysłuchuje i śpiewa hymn w pozycji na baczność,

- ma poczucie przynależności

do społeczności lokalnej i do narodu,

-jest świadomym odbiorcą kultury.

potrafi określić swoją narodowość,

- nazywa swój kraj i jego stolicę,

- wymienia i opisuje symbole narodowe (barwy, godło, hymn),

- wymienia najważniejsze wydarzenia

historyczne,

- wymienia ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski,

- omawia legendy,

- śpiewa hymn narodowy,

- kulturalnie zachowuję się

w miejscach pamięci narodowej, podczas uroczystości,

- rozpoznaje flagę i hymn UE,

- wie, że Polska należy do UE

i wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

 

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;

 

Wspólne dekorowanie klasy, korytarza szkolnego, sprzątanie sali, podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez metody słowne , wyrażanie swoich opinii i propozycji,

wyrażanie swoich uczuć w formie plastycznej, ruchowej, muzycznej,

Konkursy szkolne i pozaszkolne

 

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- dba o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, utrzymuje porządek wokół siebie,

- aktywnie uczestniczy w dekorowaniu sali, korytarza szkolnego,

- troszczy się o pomoce dydaktyczne i sprzęt

- wyraża  i nazywa swoje uczucia

 

kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

 

pogadanki, prace porządkowe, dekoracyjne

 wycieczki,  doświadczenia, prace praktyczne, metoda projektu, metody aktywizujące, organizacja uroczystości okolicznościowych,

działalność samorządu klasowego i szkolnego

organizowanie pomocy słabszym uczniom w nauce.

akcje charytatywne we współpracy ze szkolnym kołem Caritas, wolontariat we współpracy z PAH-em

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

Uczeń:

- troszczy się o pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz szanuje cudzą własność,

- dba o czystość i ład w klasie i szkole.

-potrafi współdziałać z innymi uczniami

i nauczycielami,

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu życia szkolnego ( imprezy klasowe, uroczystości, akcje),

- kształtuje pozytywne cechy swojego charakteru,

- jest wrażliwy na potrzeby kolegów,

- chętnie pomaga rówieśnikom z klasy

i innym potrzebującym,

- wie, że może prosić o pomoc,

- włącza się w akcje charytatywne

-jest kreatywny,

-szanuje siebie ,innych i otaczający świat

-rozumie potrzebę rozwoju intelektualnego

 

 

kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

organizowanie pomocy koleżeńskiej

akcje charytatywne we współpracy ze szkolnym kołem Caritas, wolontariat we współpracy z PAH-em.

warsztaty, pogadanki, udział w koncertach i przedstawieniach organizowanych przez osoby niepełnosprawne

Wychowawcy i nauczyciele kl. I -III

- kieruje się zasadą tolerancji w stosunku do odmienności religijnej, kulturowej, narodowej,

- zna kulturę i obyczaje innych narodów                                     

- nie poniża osób niepełnosprawnych

- toleruje osoby niepełnosprawne i ma świadomość ich odmienności i problemów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa psychiczna (emocjonalna i intelektualna) sfera rozwoju ucznia.

Cel główny: bezpieczeństwo- profilaktyka  zachowań ryzykownych i problemowych.

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przewidywane efekty

1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w szkole, poza szkołą i na drodze oraz w kontaktach z nieznajomymi.

W  -zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, rozmowy z pracownikami szkoły,

      -udział uczniów w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,

     -udział w konkursie plastycznym „Mamo, tato, a pan dzielnicowy powiedział...”,

     -pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły, spędzania czasu wolnego, pobytu w domu pod nieobecność rodziców,

     -spotkania z przedstawicielami służb,

      -zajęcia w oparciu o metody słowne i aktywizujące,

 

 

wychowawcy

 

wychowawca kl.I

 

wychowawcy

 

policjant,strażak, ratownik medyczny

wychowawcy

 

 1. Uczeń:
 2. - rozróżnia główne pomieszczenia szkolne,
 3. - swobodnie i bezpiecznie porusza się w budynku szkoły,
 4. - stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć, przerw, w szatni, na sali gimnastycznej, w toalecie
 5. -zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
 6. -bezpiecznie spędza czas wolny i zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w domu bez opieki dorosłych,
 7. -umie się przedstawić, podaje swoje nazwisko, imię i adres zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje,
 8. -potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi.

2.Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

-zajęcia dotyczące udzielania  pierwszej pomocy,

 

 

 

 

-ćwiczenia dotyczące próbnej ewakuacji szkoły,

 

 

 

wychowawcy

ratownik medyczny

 

 

 

dyrektor

Komenda Straży Pożarnej

Uczeń:

-w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy, zachowując własne bezpieczeństwo,

-zna numery alarmowe i w razie potrzeby wykorzystuje je,

Uczeń:

-prawidłowo zachowuje się podczas ewakuacji szkoły, zna sygnał alarmowy.

K   3.Kształtowanie właściwego zachowania podczas zagrożeń wynikających ze świata przyrody.

 1. -zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące;
 2. -projekcja filmów, demonstracja plansz,
 3. -doświadczenia,

wychowawcy

Uczeń:

-jest świadomy zagrożeń ze strony świata roślin, zwierząt i unika ich,

-omawia i stosuje właściwe formy zachowania w sytuacjach zagrożenia typu burza, huragan, śnieżyca, powódź itp.

4.Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

-zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej,

-zajęcia dotyczące:

a) kształtowania świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie, b)niebezpieczeństw wynikających z kontaktów społecznych w sieci,

c)respektowania ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów,

-zapoznanie uczniów ze stronami internetowym odpowiednimi do wieku dziecka, np.sieciaki.pl,

-działania edukacyjne w Dniu Bezpiecznego Internetu, spektakle tematyczne, filmy, plansze,

-doskonalenie nauczycieli w zakresie TIK,

 

-pogadanki dla rodziców nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

informatyk

dyrektor

dyrektor,

 nauczyciele

wychowawcy

Uczeń:

-przestrzega zasad korzystania z pracowni komputerowej,

-stosuje ograniczenia w korzystaniu z komputera zważając na zdrowie,

-nie ujawnia swoich danych w sieci, nie nawiązuje kontaktów z nieznajomymi,

-wie, co oznaczają prawa autorskie, licencje,

-korzysta ze stron przeznaczonych dla dzieci,

-aktywnie uczestniczy w działaniach organizowanych na terenie szkoły.

 

 

Nauczyciele:

-doskonalą się w zakresie wykorzystywania TIK.

Rodzice:

-świadomie współpracują z wychowawcami, w celu wyeliminowania zagrożeń, wynikających z korzystania z Internetu przez dzieci.

5.Przygotowanie do korzystania z urządzeń i narzędzi technicznych w miejscach publicznych; bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych.

-zapoznanie z regulaminem korzystania z placu zabaw,

-pogadanki tematyczne, ilustracje, prace plastyczne, drama, czytanie literatury dziecięcej,

-wspólne zabawy na szkolnym placu zabaw/ miejskim placu zabaw podczas wycieczek,

 

 

wychowawcy

 

Uczeń:

-stosuje się do określonych zasad,

-dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw i korzystania z urządzeń technicznych zamontowanych na placach zabaw,

-zachowuje się kulturalnie i odpowiedzialnie,

-potrafi samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny,

-ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić.

6.Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji.

-pogadanki tematyczne, ilustracje, prace plastyczne, drama, czytanie literatury dziecięcej,

-wspólne wyjazdy na wycieczki

 

 

7.Zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom problemowym:

 

a) eliminowanie napięć psychicznych w związku z niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,

-zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,

-indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, wspólne z rówieśnikami,

-współpraca z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Gołdapi,

dyrektor,

 wychowawcy

 

Uczeń:

-otrzymuje wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, dzięki czemu potrafi radzić sobie z trudnościami w nauce,

-rozwiązuje sytuacje problemowe w grupie rówieśniczej poprzez rozmowę i kompromis.

b)pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

-przekazywanie informacji rodzicom, opiekunom na temat możliwości uzyskiwania pomocy w prowadzeniu działań wychowawczych u specjalistów,

-podejmowanie wspólnych inicjatyw wychowawczych,

-indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami i uczniami,

dyrektor,

 wychowawcy

 

Rodzice:

-wspierają rozwój dziecka,

-świadomie wychowują dzieci,

-angażują się w życie szkoły,

-zwracają się o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

8.Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 1. -wspólne dekorowanie klasy, korytarza szkolnego, -sprzątanie sali, pełnienie dyżurów,
 2. -podejmowanie tematyki na zajęciach poprzez metody słowne,

wychowawcy

 

Uczeń:

- dba o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, -utrzymuje porządek wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, sprząta po sobie,

- aktywnie uczestniczy w dekorowaniu sali, troszczy się o pomoce i sprzęt.

 

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY

Obszary

Cele szczegółowe

Sposób realizacji

Osoby

odpowiedzialne

Przewidywane efekty

Strefa: dojrzałość fizyczna

Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Uświadomienie konieczności dbania o własne ciało, zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową oraz kontrolowania stanu zdrowia i stosowania się do zaleceń lekarzy.

 

 

 

 

 

2. Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wdrażanie do dbałości o racjonalne odżywianie się i o higienę spożywania posiłków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki).

 

 

 

 

 

6. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

 

 

 

 

7. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Spotkania ze szkolną pielęgniarką, zajęcia

w oparciu o metody słowne

i aktywizujące fluoryzacja zębów, badania bilansowe,

projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”;

 

 

 

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji, współpraca z PP-P, indywidualne rozmowy z wychowawcą

 

 

Gimnastyka śródlekcyjna, zabawy ruchowe, zawody sportowe, zajęcia w oparciu o metody słowne i aktywizujące;

poznawanie swojego organizmu

i jego potrzeb;

określanie zasad biorytmu dziennego dziecka i poznanie modelu zdrowego dnia;

 

Pogadanki, spotkania ze szkolną pielęgniarką, przygotowywanie zdrowych posiłków na zajęciach, zakładanie klasowych ogródków klasowych, udział w akcji „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

 

Pogadanki, spotkania ze szkolną pielęgniarką, policjantem, psychologiem z PP-P, konkursy. Spotkania  psychologa z rodzicami.

Gazetki ścienne.

 

 

Szkolenie dla uczniów i nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy,

pogadanki z policjantem i pielęgniarką szkolną

 

 

Pogadanki na zajęciach z wychowawcą

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy, pielęgniarka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy pielęgniarka, pracownicy   PP-P, policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, ratownicy medyczni

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

Uczeń:

- dba o swoje zdrowie,

- dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu,

- stosuje się do zaleceń lekarza,

- dba o własny wygląd,

- dostosowuje właściwy ubiór

do warunków atmosferycznych

 

 

Uczeń:

- korzysta z zajęć wyrównujących braki, deficyty rozwojowe

- pracuje nad wyrównaniem szans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- uczestniczy w zajęciach ruchowych,

- aktywnie organizuje czas wolny,

- zna swój organizm i jego potrzeby,

- potrafi zaplanować zdrowy dzień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- zna i stosuje zasady higienicznego trybu życia,

- zna swój organizm i jego potrzeby,

- zna i rozumie rolę właściwego odżywiania się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- uczestniczy w programach profilaktycznych,

- jest świadomy zgubnego wpływu nałogów,

- nie ulega nałogom i kształci umiejętność odmawiania.

 

 

 

Uczeń:

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

- wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu

- zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać

 

Uczeń:

- planuje działania i wyznacza sobie cele.

 

 

 

 

Strefa: dojrzałość społeczna

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

1. Kształtowanie bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej w szkole i poza nią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie właściwego stosunku

do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i osób starszych.

 

 

 

 

 

 

4. Utrwalanie zasad życia w grupie rówieśniczej (koleżeńskość, udzielanie pomocy, uprzejmość, uczciwość, poszanowanie godności)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kształtowanie prospołecznych zachowań (działania na rzecz klasy, szkoły, współorganizowanie imprez okolicznościowych).

 

6. Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

 

 

 

7. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

 

 

8. Nabywanie wiedzy koniecznej do odnalezienia w przyszłości własnego miejsca w społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 

9. Uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie.

 

10. Kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw.

 

11. Ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

12. Rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu.

 

13. Nabywanie wiedzy i stosowanie jej w praktyce o prawach człowieka i prawach dziecka.

 

 

 

14. Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

 

Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (regulaminy, procedury), kodeksem Szkoły bez Przemocy, zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia nt. form grzecznościowych oraz zasad savoir-vivre obowiązujących w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, organizacja spotkań z pracownikami szkoły i gośćmi specjalnymi;

 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia, przeprowadzanie warsztatów interakcyjnych,

zajęcia nt. ważnych wartości etycznych (równe prawa niezależne od statusu

materialnego, cudza własność, prawdomówność, pomoc potrzebującym, przyjaźń itp.)

 

 

Organizowanie imprez szkolnych i klasowych oraz uroczystości związanych ze świętami narodowymi

 

 

Używanie zwrotów grzecznościowych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Przedstawienia, warsztaty, spotkania z właściwymi ludźmi oraz z rówieśnikami z innych szkół.

 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego, wycieczki do zakładów pracy

 

 

 

 

 

 

 

Umowa między wychowawcą a klasą

 

 

 

 

Działania w ramach edukacji globalnej.

 

 

Działania w ramach edukacji globalnej.

 

 

 

 

 

Działania w ramach edukacji globalnej.

 

 

 

 

warsztaty dla rodziców, spektakl dla uczniów, edukacja globalna

 

 

Współpraca z OPS w Gołdapi, pozyskiwanie sponsorów, współpraca z parafią i Caritas, współpraca z STO z Warszawy

wszyscy nauczyciele, policja, ratownicy WOPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pracownicy OPS, ksiądz, wolontariusze

 

Uczeń:

- zna i stosuje zasady zachowania się podczas przerw międzylekcyjnych (ruch prawostronny, bezpieczne przemieszczanie się po korytarzach, schodach, boisku i w szatni),

- zna regulamin sali lekcyjnej, boiska szkolnego i stosuje się do określonych w nim zasad,

- ma świadomość konieczności zgłaszania osobie dorosłej wszelkich zauważalnych zagrożeń, wypadków, doznanych urazów,

- zna zasady bezpiecznego poruszania się na drodze,

- zna zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej.

 

Uczeń:

- stosuje zwroty grzecznościowe i zasady  savoir-vivre .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- zna zasady funkcjonowania w grupie i przestrzega ich,

- kieruje się życzliwością i szacunkiem wobec innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły,

-reprezentuje szkołę

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy szkoły i rodzice znają i stosują zasady służące właściwej komunikacji opartej na szacunku i kulturze

 

 

 

 

Uczeń:

- doskonali charakter, pracuje nad wadami

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- posiada wiedzę, która pozwoli mu w przyszłości wykonywać zawód zgodnie ze swoimi umiejętnościami, predyspozycjami oraz zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska

 

Uczeń:

- jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- dostrzega problemy rozwoju współczesnego świata

- rozumie globalne współzależności

- skłonny jest do refleksji nad własnym stylem życia

- angażuje się w walkę z ubóstwem na świecie

- włącza się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na solidarności, równości i współpracy

 

Uczeń:

- stosuje zasadę akceptacji i poszanowania zarówno wobec siebie jak i innych ludzi

 

 

Uczeń:

- zna prawa człowieka i dziecka oraz rozumie ich idee

- wie, gdzie może szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach zagrożenia godności osobistej

- opieka dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym(dożywianie, paczki świąteczne)

- rozumie potrzebę niesienia pomocy innym,

 

Strefa: dojrzałość duchowa

Kultura- wartości, normy i wzory zachowań

1.  Rozwijanie zainteresowań uczniów, aspiracji życiowych.

 

 

2.Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości, wyznań.

 

3. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kierowanie się uczciwością i prawdą.

 

 

 

5. Kształtowanie tożsamości narodowej, rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kształtowanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt.

Organizacja kół zainteresowań, konkursów szkolnych

 

 

Działania z edukacji globalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obcowanie z dziełami kultury, wyjazdy do muzeum, teatru, kina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respektowanie kierowania się tymi wartościami codziennie.

 

Udział w uroczystościach szkolnych o charakterze patriotycznym. Zorganizowanie przedsięwzięcia kształtującego tożsamość narodową odmiennego w każdym roku szkolnym.

 

 

 

Akcja „Sprzątanie świata”, zajęcia z leśnikiem, zajęcia w terenie, udział w konkursach o tematyce ekologiczno-przyrodniczym.

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel przyrody i biologii, wychowawcy klas, leśnik

Uczeń

- rozwija swoje zainteresowania i pasje,

-organizuje swój czas wolny

 

Uczeń

- jest tolerancyjny i akceptuje inne kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- zna zasługi

i osiągnięcia wielkich Polaków,

- rozumie znaczenie patriotyzmu,

- szanuje symbole

i tradycje narodowe,

- aktywnie i godnie uczestniczy

w obchodach świąt narodowych

i państwowych,

 -jest świadomym odbiorcą kultury.

 

 

 

 

 

Uczeń jest uczciwy i prawy

 

 

 

Uczeń:

- ma poczucie przynależności

do społeczności lokalnej i do narodu,

-  jest świadomym odbiorcą kultury narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- wie, że należy dbać

o świat natury,

- zna swoje środowisko, czuje się za nie współodpowiedzialny

- włącza się

w działania na rzecz ochrony środowiska.

 

 

 

Sfera: dojrzałość psychiczna (intelektualno – emocjonalna)

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

1. Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo w szkole, w domu, na drodze i w czasie zabaw.

 

 

 

2. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dorosłymi, unikania niebezpieczeństw związanych z kontaktowaniem się z nieznajomymi.

 

4. Rozwijanie umiejętności  asertywnego wyrażania własnych potrzeb oraz radzenia sobie z negatywnym wpływem rówieśników.

 

5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i niepowodzeniami.

Pogadanki, plansze, zajęcia praktyczne, spotkanie z policjantem; wystawki plastyczne;

 

 

Zajęcia przeprowadzane w oparciu o metody aktywizujące;

filmy, plansze; realizacja programów profilaktycznych; „Sieciaki”, Dzień Bezpiecznego Internetu;

Spotkania z pracownikami policji, filmy, drama

 

Spektakle i warsztaty profilaktyczne, filmy, scenki, współpraca z pracownikami PP-P w Gołdapi

 

 

 

 

Warsztaty dla uczniów i rodziców, zajęcia z  pracownikami PP-P w Gołdapi

 

 

 

 

 

 

Warsztaty dla uczniów i rodziców, zajęcia z  pracownikami PP-P w Gołdapi

 

policja, nauczyciele, ratownicy

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, policja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy Teatru Kurtyna, pracownicy

PP-P

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy Teatru Kurtyna, pracownicy

PP-P

 

Uczeń:

- zachowuje bezpieczeństwo podczas wycieczek,

- rozróżnia niektóre znaki drogowe,

- wymienia telefony alarmowe.

 

Uczeń:

wymienia zagrożenia płynące z korzystania z komputera, Internetu

i multimediów,

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

- potrafi porozumiewać się z osobami dorosłymi,

- zdobywa bogatsze słownictwo,

-unika kontaktów z nieznajomymi

 

 

 

Uczeń:

- nabędzie umiejętność mówienia „nie”,

-podnosi własna samoocenę

-nauczy się rozróżniania sytuacji, w których występuje presja grupy

 

 

Uczeń:

-identyfikuje problemy,

- podejmuje próby rozwiązywania problemów

- rozumie emocje i uczucia,

 

           

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY

Ceremoniał

 i

tradycje szkolne

Święto/uroczystość

Data

Możliwość wykorzystania w aspekcie wychowawczym

 

Historyczne

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej,

Święto Niepodległości

Święto Flagi

 Święto Konstytucji 3 Maja

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 września

 

11 listopada

2 maja

3 maja

 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,  
 • uczeń rozumie znaczenie historii i tradycji,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych

 

Kalendarzowe

 

Rozpoczęcie roku szkolnego,

Dzień Edukacji Narodowej,

Obchody Święta Drzewa,

Walentynki

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Św. Patryka

Święto Ziemi

Zakończenie roku szkolnego

 

wrzesień

 

październik

 

październik

 

luty

marzec

marzec

kwiecień

czerwiec

 • dostrzega radość płynącą z przynależności do grupy i wspólnych działań w trakcie przygotowań uroczystości,
 • potrafi zaprezentować się podczas uroczystości szkolnych,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów podczas występu

 

 

Religijne

 

Dni Papieskie, Szlachetna Paczka Jasełka, Choinka Nadziei,

Rekolekcje Wielkopostne

październik

grudzień

marzec-kwiecień

 • budowanie systemu wartości, rozróżnianie dobra i zła,
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

Rodzinne

 

Ślubowanie klasy I

Wigilia, Jasełka

Choinka

Dni Rodziny , Dzień Dziecka

Październik

Grudzień

Styczeń

Czerwiec

 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • dostrzeganie roli rodziny w życiu każdego dziecka

 

Lokalne/

regionalne

 

Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”,

Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur

 

Wrzesień

kwiecień

 • uczeń zna historię i położenie swojej miejscowości,
 • potrafi dostrzec zmiany zachodzące we własnym środowisku,
 • dba o estetykę otoczenia, w którym przebywa,
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela obserwować przyrodę własnego środowiska,
 • rozumie potrzebę czynnego wypoczynku człowieka na łonie natury

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

Program wychowawczo-profilaktyczny poddany zostanie ewaluacji na zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Założenia badania:

 - określenia stopnia realizacji zamierzonych celów

- przyjęty wskaźnik ewaluacyjny: zachowania, postawy

- źródła informacji ewaluacyjnej: osoby związane z działaniami wychowawczymi i pro­filaktycznymi w szkole

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Pogorzeli przyjęto do realizacji: 26.09.2017r.

Rada Rodziców:

 

 

Samorząd Uczniowski:

 

 

 

Autor: Monika Taudul
Data utworzenia: 04-12-2017 10:32:08