Konepcja Pracy Szkoły

 

                              KONCEPCJA PRACY                           

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

w Gołdapi

 

                                                            Gołdap, 2014r.

Wizja

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być

nie tylko z drugim człowiekiem, ale i dla drugich”

                                                                                            JAN PAWEŁ IIMisja 

 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zdolności, a szczególnie w zakresie informatyki, języków obcych i sprawności fizycznej, aby rozbudzić w nich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki.

 

 Celem szkoły jest:

 

1. Przekazywanie dzieciom odpowiedniej wiedzy.

2. Kształcenie umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności.

3. Umożliwienie uczniom poznania złożoności Świata.

4. Inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

6. Motywowanie do dalszej nauki.

7. Wspomaganie samodzielności uczenia się.

8. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

9. Wprowadzanie dziecka w życie społeczne.

 

 Metody pracy:

 

1. Gry, zabawy, konkursy

2. Dyskusja

3. Zajęcia integracyjne

4. Wystawy twórczości uczniowskiej

5. Scenki rodzajowe

6. Gry dramatyczne

7. Apele

8. Wycieczki tematyczne, turystyczno-kajoznawcze, rajdy, biwaki, obozy integracyjne

9.Metoda projektu

 

 Formy pracy:

 

1. W zespołach zadaniowych

2. W grupach

3. Zbiorowa

4. Indywidualna
 

Nasz absolwent

Uczeń kończący klasę trzecią jest:

1. Otwarty, radosny, rozśpiewany.

2. Ciekawy świata.

3.Odporny na niepowodzenia.

4. Odważny w wygłaszaniu sądów i opinii.

5. Chętny do podejmowania działań.

6. Posiada w miarę swoich możliwości wiedzę o sobie.

7. Przejawia troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

8. Godzi własne dobro z dobrem innych.

9. Współuczestniczy w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności.

10. Szanuje swoją rodzinę, miejscowość, ojczyznę.

11. Umie wypowiadać się, czytać, pisać, słuchać, liczyć.

12. Posiada wiedzę o świecie proporcjonalną do swoich możliwości intelektualnych.

13. Korzysta z różnych źródeł wiedzy.

14*. Jest dobrze przygotowany do II etapu edukacyjnego

 
Nasz absolwent

Uczeń kończący klasę szóstą:

1. Ma poczucie własnej godności i wartości

2. Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce

3. Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości

4. Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować

5. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

6. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe

7. Radzi sobie ze stresem

8. Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy

9. Jest kulturalny i odpowiedzialny

10.  Ma poczucie humoru

11.  Dba o swoje zdrowie i otoczenie

12*. Jest samodzielny i odpowiedzialny, uczynny i chętnie angażuje się w pomoc innym

13**. Chętnie pomaga innym, jest wrażliwy, staje w obronie słabszych, jest samodzielny.

14*. Wie, że nauka to proces długotrwały, że ciągle trzeba się kształcić i doskonalić”

 

I. W zakresie kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą:

1. Zapewnić prawidłową realizację podstaw programowych wszystkich przedmiotów w ramach szkolnego zestawu programów;

2. Opracować i doskonalić system oceniania;

3. Opracować i doskonalić szkolny plan wychowawczy;

4. Wprowadzić do realizacji edukację wczesnoszkolną w klasach  I-III oraz w oddziałach przedszkolnych;

5. Wprowadzać niekonwencjonalne rozwiązania w pracy pedagogicznej i wychowawczej;

6.  Każdego roku w klasach trzeciej, czwartej i piątej przeprowadzać badanie kompetencji   uczniów;

7.   Każdego roku we wrześniu i kwietniu przeprowadzać diagnozę dzieci o gotowości szkolnej;

8.   Zwiększyć liczbę uczniów startujących w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

9.   W ramach godzin do dyspozycji wychowawców wprowadzać nowe, atrakcyjne programy;

10.   Wprowadzić zajęcia pozalekcyjne:

·        koła zainteresowań,

·        sekcje sportowe,

·        klasy sportowe

11. Zwiększyć ilości grup świetlicowych i wydłużyć pracę świetlicy;

12. Prowadzić stronę internetową szkoły;

13. W planach pracy opiekuńczo-wychowawcze uwzględniać:

·        pracę z bohaterem szkoły- Tadeuszem Kościuszko,

·        poznanie najbliższej okolicy- „Moja Mała Ojczyzna”

·        wychowanie patriotyczne,

·        chrześcijański system wartości;

·        tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych;

·        ścisłą współpracę z rodziną ucznia;

·        psychoedukację dzieci i rodziców w zakresie szkodliwości nikotyny, alkoholu, dopalaczy, a także nadmiernego korzystania z telewizji, komputera i internetu;

·        wdrażanie uczniów do działań proekologicznych, prospołecznych i charytatywnych;

·        zapobieganie przemocy i agresywnym  zachowaniom

·        psychoedukację  uczniów w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;

·        rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających  marginalizacji uczniów i podejmowanie działań zapobiegającym temu zjawisku

14. Prowadzić edukację ekologiczną, prozdrowotną i komunikacyjną, ujmując ich tematykę w różnych formach działalności szkoły;

15. Uczniom mającym trudności wychowawcze i kłopoty w nauce zapewnić pomoc pedagoga   szkolnego i wychowawców oraz innych specjalistów;

 16. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zapewnić bezpłatne dożywianie  oraz inną pomoc materialną;

17*. Brać udział projektach unijnych nastawionych na rozwój ucznia

18*. Wprowadzić  nowatorskie metody i formy pracy

19*. Zorganizować w szkole chór

20*. Zwiększyć  ilość zajęć dodatkowych plastycznych, artystycznych, muzycznych – rodzice wyrazili chęć, aby ich dzieci grali na instrumentach muzycznych

21*. Zwiększyć udział uczniów  uroczystościach szkolnych (rodzice wyrazili aprobatę dla uroczystości dot. obchodów 45-lecia szkoły czy parady unijnej z wykorzystaniem strojów, rekwizytów itp. życzyliby sobie, jak najwięcej takich uroczystości)

22*. Propozycja rodziców nawiązania współpracy ze szkołą za granicą celem praktycznego wykorzystania języka angielskiego oraz poznania kultury innego kraju.

   23* . Rodzice chcieliby, aby klasy sportowe były organizowane od klasy 2.

   24*. Rodzice wnioskowali, aby w sklepiku szkolnym dominowała zdrowa żywność.

   25**. Uczniowie chcieliby pojechać na zagraniczną wycieczkę

   26**. Uczniowie wyrazili chęć udziału w dodatkowych zajęciach plastycznych, muzycznych, chcieliby grać na instrumentach muzycznych i stworzyć mini orkiestrę

   27**. Chcą, aby w szkole był większa ilość zawodów, turniejów sportowych

  28**. Uczniowie chcieliby częściej  uczestniczyć w dłuższych wyjazdach,  dłuższych wycieczkach, aby poznać inne regiony Polski, walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki, muzea itp. w naszym kraju

  29**. Nasi uczniowie chcieliby wziąć udział w kilkudniowych wyjazdach  całej klasy wraz z nauczycielami do miejscowości posiadających walory przyrodnicze  w ramach tzw. „Zielonej Szkoły”

  30**. Uczniowie klas 1-3 wyrazili chęć chodzenia na basen w trakcie zajęć wychowania fizycznego.

 

II.  W zakresie spraw kadrowych:

·         Zapewnić szkole maksymalnie wysoki poziom kadry pedagogicznej;

·         Przy zatrudnianiu nowych nauczycieli uwzględniać merytoryczne przygotowanie do pracy dydaktycznej i wychowawczej, ze  zwróceniem uwagi na osobiste zaangażowanie w prowadzeniu różnych form działań pozalekcyjnych;

·        Młodym nauczycielom przydzielać opiekunów z dużym doświadczeniem pedagogicznym;

·        Umożliwić podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych w ramach:

·        studiów wyższych

·        studiów podyplomowych

·        studium przedmiotowo-metodycznego

·        konferencji i warsztatów przedmiotowo-metodycznych

·        Wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli, przygotowujący do zmian w oświacie;

·        Zdobywanie w ramach rad szkoleniowych nowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych

·               Egzekwować od wszystkich pracowników szkoły przestrzegania:

·        regulaminu  pracy

·        dyscypliny i czasu pracy

·                Motywować nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do dobrej  i efektywnej pracy

- przyznając najlepszym ,najbardziej aktywnym i najbardziej twórczym:

·        nagrody

·        premie

·        dodatki motywacyjne

-  typując do nagród wyższego szczebla;

III.  W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

·        Zmienić wygląd otoczenia szkoły, doprowadzając go do estetyki zbieżnej z wizerunkiem miasta;

·        Przeprowadzić sukcesywnie remont całego budynku szkolnego;

·        Utrzymywać czystość i estetykę szkoły;

·        Systematycznie uzupełniać bazę dydaktyczną szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne;

·        Systematycznie uzupełniać księgozbiór biblioteki, szczególnie w lektury szkolne;

·        Wyposażyć szkołę w sprzęt sportowy oraz poczynić starania pozyskania środków na budowę boisk sportowych;

·        Bieżąco modernizować szkolną pracownię komputerową;

·        Wyposażyć wszystkie pracownie w tablice interaktywne;

·        Unowocześniać sekretariat i księgowość w celu podniesienia efektywności i sprawności działania;

·        Pozyskiwać fundusze na konto środków specjalnych;

·        Pozyskać środki na budowę placu zabaw i innych obiektów, które urozmaicą uczenie się     i wypoczynek

·        * Rodzice zaproponowali, że pomogą w pozyskiwaniu środków na budowę nowego boiska szkolnego

·        * Rodzice zaproponowali wprowadzenie dziennika elektronicznego

·        **Uczniowie mieć notebooki ze szkoły do pracy w szkole i w domu.

      IV. W zakresie organizacyjno-prawnym:

      Uaktualniać prawo szkolne i stosować je w codziennym funkcjonowaniu szkoły, poprzez:

·        Wprowadzanie  na bieżąco wraz ze zmianami prawa oświatowego;

·        Przystosowanie regulaminów do nowej rzeczywistości związanej ze zmianami w oświacie;

·        Dostosowanie WSO i PSO do zmian w prawie i dostosowanie do nowoczesnych systemów oceniania, powodującą  podnoszenie jakości nauczania i motywowania uczniów;

·        Bieżące dostosowywanie prawa szkolnego do zmieniającego się prawa oświatowego;

·        Dostosowywanie na bieżąco programu profilaktyki i planu wychowawczego, wspólnie z Radą Rodziców

V. W zakresie współdziałania i współpracy:

1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania szkoły zapewnić   prawidłowe współdziałanie i współpracę wszystkich organów szkoły:

·        Dyrektora

·        Rady Pedagogicznej

·        Samorządu Szkolnego

·        Rady Rodziców

2.  Aby praca szkoły przebiegała bez zakłóceń, zadbać o ścisłą współpracę z:

·        Zarządem Miasta i Gminy Gołdap,

·        Radą Miejską Gołdapi i jej komisjami,

·        Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Gołdap,

·        Urzędem Powiatowym i jego odpowiednimi wydziałami,

·        Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Delegaturą KO w Ełku,

·        Domem Dziecka Świętej Faustyny „Nie lękajcie się”,

·        Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi,

·        Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opieki Zdrowotnej w Gołdapi,

·        Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi,

·        Oddziałem i Ogniskiem ZNP,

·        MK NSZZ Solidarność, Sekcją Oświaty,

·        Jednostką Wojskową 4808, strażą graniczną, strażą pożarną,

·        Zakładami pracy, które mogą wspomagać szkołę,

·        Radnymi z obwodu szkoły,

·        Bankiem Żywności w Olsztynie,

·        Polską Akcją Humanitarną,

·        Zespołem Placówek Edukacyjno- Wychowawczych,

·        Szkołami z terenu gminy Gołdap,

·        Biblioteką  Pedagogiczną,

·        Biblioteką Publiczną w Gołdapi,

·        Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi,

·        Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi,

·        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

·        Parafią Rzymsko- Katolicką i innymi wyznaniami, do których należą uczniowie i rodzice naszych uczniów

·        Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi

VI. Planowane cele:

W kierowaniu szkołą, wykorzystać uprawnienia i kompetencje wszystkich organów szkoły; systematycznie wprowadzać  zmiany, które pozwolą uzyskać odpowiednią kulturę organizacyjną szkoły, aby była ona efektywna i przyjazna.

Efektywna szkoła, to szkoła która:

·        Jako zakład pracy jest dobrze kierowana i zarządzana;

·        Jest sprawna organizacyjnie;

·        Uczy, jak się uczyć;

·        Osiąga dobre wyniki nauczania;

·        Ma wysoką sprawność kształcenia;

·        Jej uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach;

·        Przekazuje określony system wartości;

·        Rozwija osobowość ucznia;

·        Kształtuje odporność na patologie społeczne;

·        Posiada własny, ciekawy wizerunek;

·        Stwarza odpowiedni klimat i atmosferę;

·        Integruje społeczność szkolną;

·        Spełnia oczekiwania społeczności lokalnej, rodziców i uczniów.

Koncepcja podlega modyfikacjom na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli oraz  jest zgodna z oczekiwaniami środowiska lokalnego.

*Nowe wnioski rodziców zgłoszone do koncepcji pracy szkoły

**Nowe wnioski uczniów

Autor: Karolina Rzędzian
Data utworzenia: 04-02-2015 20:24:12
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 26-08-2020 11:43:05