Statut szkoły

 

S t a t u t 

Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich
w Gołdapi

(Tekst jednolity)

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
w dniu 30 listopada 2010 r.

              

Aktualizacja opracowana przez zespół w składzie:

Bożena Kalinowska

Jarosław Żukowski

Elwira Rakowska – Karwel

Anna Karwowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gołdap, listopad 2010 r.


                        MISJA SZKOŁY

 

Nasze Gimnazjum jest szkołą, w której główne miejsce stanowi uczeń jako podmiot kształcenia i wychowania. Uczniom zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy, przygotowujemy ich do życia w zmieniających się realiach.
O działalności naszej placówki decydują wspólnie nauczyciele, uczniowie
i rodzice. Pracownicy szkoły są grupą nastawioną innowacyjnie i chętną do doskonalenia umiejętności zawodowych i podwyższania kwalifikacji.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się swobodnie
i bezpiecznie.

Nauczyciele i rodzice dbają o rozwijanie zainteresowań uczniów, wspomagają ich uzdolnienia i talenty. W naszej szkole stosujemy metody
i techniki pracy pozwalające odnaleźć, i jak najlepiej rozwinąć w uczniach to,
co w nich najwartościowsze. Dysponujemy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Szkołą kieruje zasada sumienności i odpowiedzialności  za każde podjęte działanie.

         Pielęgnujemy tradycje narodowe, szanujemy dziedzictwo kulturowe narodu, jesteśmy tolerancyjni wobec innych narodów, kultur, religii. Szanujemy godność drugiego człowieka, rozwijamy wartości moralne i etyczne.

         Dbamy o kulturę języka i szanujemy piękno naszej mowy ojczystej.
Z zamiłowaniem uczymy się języków obcych.

         Nasze gimnazjum jest miejscem, w którym uczeń:

Ø  zostanie przygotowany do nauki w szkole ponadgimnazjalnej

Ø  zdobędzie umiejętność sprawnego korzystania ze źródeł informacji

Ø  pozna swoje mocne i słabe strony, dzięki czemu będzie mógł zaplanować dalszą edukację na miarę własnych możliwości

Ø  nauczy się współpracy i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi

Ø  nauczy się zachowań akceptowanych społecznie

Ø  stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych i za otaczające go środowisko naturalne

Ø  będzie otwarty na kulturę i tradycję innych narodów

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

(do czego dążymy)

 

         Nasze Gimnazjum jest szkołą bogato wyposażoną w pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe z nieograniczonym dla wszystkich uczniów
i nauczycieli dostępem do Internetu. Teren otaczający szkołę jest bezpieczny, ogrodzony, estetyczny, zagospodarowany, posiada salę gimnastyczną, pływalnię, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżnie. Uczniowie mają zapewnioną ciągłą opiekę, bezpieczny i wygodny dowóz do szkoły, możliwość przebywania 
w świetlicy, ciepłe posiłki. Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, biorą udział w wybranych zajęciach poza­lekcyjnych, konkursach szkolnych
i międzyszkolnych. Wagary zdarzają się rzadko. Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu Gimnazjum. Szkoła umożliwia wszystkim uczniom dostęp do kultury i aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Aktywnie współpracujemy ze szkołami z innych krajów poprzez różne formy wymiany młodzieży oraz kontakty nauczycieli i rodziców.

 

     Nasze Gimnazjum opuszczą absolwenci, którzy:

Ø  są przygotowani do nauki w szkole ponadgimnazjalnej

Ø  są przygotowani do życia we współczesnym świecie

Ø  są otwarci na zmiany

Ø  potrafią sprawnie korzystać ze źródeł informacji

Ø  są odpowiedzialni za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki

Ø  potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Ø  znają swoje mocne i słabe strony

Ø  potrafią otwarcie komunikować się z innymi osobami, stosując pozytywne relacje

Ø  potrafią współpracować z innymi

Ø  potrafią oceniać zachowania swoje i innych

Ø  dbają o własne zdrowie i zdrowie innych

Ø  dbają o naturalne środowisko

Ø  znają podstawowe normy współżycia społecznego

Ø  aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym

Ø  są przywiązani do tradycji, kochają Ojczyznę

Ø  są tolerancyjni wobec innych kultur


 

Uchwała nr 1/52/10/11

Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Gołdapi

z dnia 30 listopada 2010 r.

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (tekst jednolity).

 

Na podstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808), oraz § 36 ust. 2,    pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 1 w Gołdapi Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Gołdapi uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Gimnazjum nr 1 w Gołdapi (tekst jednolity) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Statut Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapi przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapi nr 1/11/06/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapi z póź­niejszymi zmianami.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                        Rady Pedagogicznej

 

 

                                                                                         Bożena Kalinowska

 

 

 

 

 

 


Załącznik

do uchwały nr1/52/10/11

Rady Pedagogicznej

z dnia 30.11.2010 r.

Statut
 Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich
w Gołdapi

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rozdział 1.

Przepisy definiujące

§ 1.

1.       Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

2)       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.),

3)       Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

4)       Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Gimnazjum i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Gimnaz­jum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

5)       uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6)       oddział – należy przez to rozumieć zespół uczniów, stanowiący podstawową jednostkę organizacyjną Gimnazjum,

7)       klasa – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów i wszystkie oddziały realizujące program nauczania na tym samym poziomie,

8)       wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,

9)       organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć  Gminę Gołdap,

10)   organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum lub Kuratorze Oświaty - należy przez to rozumieć działającego w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie,

11)   poradni psychologiczno – pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specja­lis­tyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc,

12)   oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, zorgani­zowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy,

13)   podstawie programowej - należy przez to rozumieć obowiązkowy, na trzecim etapie kształ­­cenia, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowa­wcze Gimnazjum, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają usta­le­nie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,

14)   Komisji Okręgowej – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży,

15)   Dyrektorze Komisji Okręgowej – należy przez to rozumieć Dyrektora Okręgowej Komi­sji Egzaminacyjnej w Łomży.

 

2.       Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sto­sunku do decyzji wydanych przez Dyrektora w sprawach obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty.

 

Rozdział 2.

Nazwa Gimnazjum i inne informacje o Gimnazjum

 

§ 2.

1.       Pełna nazwa Gimnazjum brzmi: Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

 

2.       Gimnazjum jest szkołą publiczną. 

 

3.       Siedziba Gimnazjum znajduje się w Gołdapi, ul. Kościuszki 30, powiat gołdapski, woje­wództwo warmińsko - mazurskie. 

 

§ 3.

1.      Ustalona nazwa Gimnazjum nr 1 im Noblistów Polskich w Gołdapi używana jest przez Gim­nazjum w pełnym brzmieniu.

 

2.      Dopuszcza się używania skrótu nazwy w brzmieniu G1 Gołdap.

 

§ 3a.

W Gimnazjum mogą być tworzone klasy sportowe i integracyjne. Zasady tworzenia tych klas określają odrębne przepisy.

 

§ 4.

1.       Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata i jest podzielony na klasy:

1)       pierwszą – w pierwszym roku nauki,

2)       drugą – w drugim roku nauki,

3)       trzecią – w trzecim roku nauki. 

 

2.       W klasie trzeciej przeprowadza się egzamin dający możliwość kształcenia w szkołach ponad­gimnazjalnych.

 

3.       Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadzany jest z części humanistycznej, matematy­czno – przyrodniczej oraz w części dotyczącej języka obcego nowożytnego w terminie wyz­naczanym każdego roku przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 5.

1.       Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)       pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)       pracowni komputerowych z dostępem do internetu,

3)       biblioteki,

4)       świetlicy i stołówki,

5)       istniejących obiektów sportowych.

 

2.       Uczniowie gimnazjum mogą korzystać z pomocy oraz opieki:

1)       pielęgniarki szkolnej,

2)       pedagoga,

3)       psychologa,

4)       szkolnego doradcy zawodowego.

 

§ 6.

1)      Skreślony

 

§ 7.

1.       Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne prze­pisy. 

 

2.       Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny prog­ram lub tok nauki pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych.

 

3.       Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szko­ły, organizuje się indywidualne nauczanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8.

1.       Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i orga­nizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

 

2.       Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 9.

1.       Gimnazjum jest jednostką budżetową.

 

2.       W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.

 

3.       Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.

 

§ 10.

1.       Gimnazjum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2.       Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

§ 11.

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 3.

Cele i zadania Gimnazjum

 

§ 12.

1.       Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncen­trując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2.       W zakresie działalności dydaktycznej Gimnazjum realizuje szkolny zestaw programów nau­czania, który zapewnia pełną realizację Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

3.       Gimnazjum realizuje trzeci etap eduka­cji.

 

§ 13.

1.       Celem gimnazjum jest:

1)       wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

2)       rozbudzenie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,

3)       ułatwienie uczestnictwa w kulturze,

4)       rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia,

5)       zachęcanie uczniów do samokształcenia,

6)       umożliwienie równomiernego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainte­resowania, potrzeby oraz możliwości psychofizyczne,

7)       poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń – także patologii społecznej,

8)       kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

9)       rozwijanie  u wychowan­ków miłości do Ojczyzny i poczucia tożsamości narodowej, przy jednoczesnym otwarciu na najistotniejsze wartości kultury europejskiej i światowej,

10)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właści­wych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

 

2.       Zadaniem gimnazjum jest:

1)       stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy,

2)       umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego złożenia egza­minu gimnazjal­nego, dającego możliwość kształcenia w szkołach ponad­­­­gim­na­zja­lnych,

3)       przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia,

4)       stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowa­nie zajęć pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spę­dzania czasu wolnego,

5)       udzielanie pomocy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

6)       zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizację zajęć wy­równawczych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psy­chofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologi­czno – pedagogicznej,

7)       zapewnienie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunika­cyj­nej na lekcjach różnych przedmiotów oraz zajęciach pozalekcyjnych,

8)       zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, po­przez m.in. dożywianie, pomoc materialną (odzież, obuwie, bezpłatne podręczniki),

9)       kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestni­ctwu w życiu gospodarczym,

10)   opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indy­wi­dualnych programów nauczania oraz ukończenia Gimnazjum w skróconym czasie,

11)   organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez organizację nauczania in­dywidualnego, nauczania w klasie integracyjnej oraz umożliwienie realizowania zindywi­dua­li­zo­wanego procesu kształ­cenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewa­li­da­cyjnych,

12)   utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

13)   upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i glo­ba­lnej,

14)   respektowanie zasad nauk pedagogicznych, przepisów prawa oraz zobowiązań wyni­ka­jących z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogól­ne ONZ 10 grudnia 1948 i z Konwencji Praw Dziecka, przyjętej przez Zgroma­dze­nie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku, których celem jest poszanowanie godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

15)   Organizowanie projektów edukacyjnych i wspieranie uczniów podczas ich realizacji zgo­dnie z regulaminem projektów edukacyjnych,

 

§ 14.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowywania i profilak­tyki dzieci poprzez:

1)      opracowanie planu pracy wychowawczej Gimnazjum i współudział w jego realizacji,

2)      opracowanie programu profilaktyki Gimnazjum i współudział w jego realizacji,

3)      zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)      organizowanie co najmniej czterech klasowych zebrań informacyjnych z rodzicami w cią­gu roku szkolnego

2.       Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole

2)      zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieciom,

3)      uzyskiwania w każdym czasie informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

6)      współpracy z Radą Rodziców (np. prawo do zgłaszania wniosków i opinii dotyczących spraw szkoły),

7)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

3.       Rodzice mają obowiązek:

1)      poświęcać czas i uwagę swojemu dziecku, motywować je do pracy,

2)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły,

3)      zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4)      wspierać szkołę w jej działaniach edukacyjnych i wychowawczych,

5)      uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez szkołę,

6)      systematycznie kontaktować się z wychowawcą,

7)      przekazywać szkole ważne informacje dotyczące ich dziecka (np. stanu zdrowia), jeśli może mieć to wpływ na proces edukacyjny dziecka oraz jego bezpieczeństwo.

§ 15.

1.       Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

2.       Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających niezbędne kwalifikacje określone w odrę­bnych przepisach. 

 

§ 16.

1.       Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

 

2.       W zakresie działalności wychowawczej Gimnazjum w szczególności:

1)       kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji przyjętych celów, stosownie do lokalnych warunków i wieku uczniów,

2)       wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

3)       upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

4)       kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym), 

5)       sprzyja zachowaniom proekologicznym, 

6)       umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religij­nej, 

7)       szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

8)       budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowane działania na rzecz Gimnazjum
i środowiska, 

9)       wdraża do dyscypliny i punktualności. 

 

§ 17.

1.       Gimnazjum wypracowuje i realizuje własny program wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

 

2.       Program wychowawczy uchwalany jest przez Radę Rodziców we współpracy z Radą Pedago­giczną i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 18.

1.       Gimnazjum wypracowuje i realizuje własny program profilaktyki dostosowany do możliwo­ści i potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, który opisuje w sposób cało­ścio­­wy wszy­stkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.       Program profilaktyki uchwalany jest przez Radę Rodziców we współpracy z Radą Pedagogi­czną i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 19.

1.       W szkole zainstalowane zostanie oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

§ 20.

1.       Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb a swoich możliwości. 

 

2.       Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)       ścisłym respektowaniu obowiązujących w Gimnazjum ogólnych przepisów bezpieczeń­stwa i higieny,

2)       sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

 

3.       Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:

1)       zapewnieniu pomocy psychologa szkolnego,

2)       zapewnieniu pomocy pedagoga szkolnego,

3)       zapewnieniu pomocy doradcy zawodowego,

4)       pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia,

5)       udzielaniu pomocy organizacyjnej w korzystaniu z usług poradni psychologiczno - peda­go­gicznej, w szczególności w razie stwierdzenia podstaw do ewentualnego obniżenia wy­magań edukacyjnych.

4.      Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w zakresie:

1)      rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia oraz umoż­liwiania mu ich zaspokajania,

2)      diagnozowania przyczyn trudności w nauce i zapobiegania niepowodzeniom szkolnym

3)      wspierania uczniów z wybitnymi zdolnościami,

4)      pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi,

5)      wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia uczniów,

6)      wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucz­nia,

7)      udzielenia nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofi­zycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwo­jowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymo­gom,

8)      diagnozowania środowiska uczniów oraz pomocy uczniom osieroconym i uczniom z nie­pełnosprawnością,

9)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

11)  pomoc w podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso­wych,

12)  organizowania zajęć specjalistycznych uczniom oraz szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

§ 21.

1.       Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:

1)       podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)       podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów okre­ślonym przez dyrektora szkoły oraz pracownicy obsługi i ochrony,

3)       podczas zajęć poza terenem Gimnazjum - w tym, w czasie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum - wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora,

4)       podczas innych imprez organizowanych na terenie szkoły – wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele,

5)       przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu nad uczniami dojeżdżającymi – opiekuno­wie świetlicy,

6)       nieobecnego nauczyciela zastępują na lekcji i na dyżurze inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,

7)       zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa regulamin wycieczek szkolnych.

8)       budynki i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecz­nych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

2.       Obowiązki i prawa nauczycieli i opiekunów podczas zajęć wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 22.

1.       Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli. 

 

2.       Celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, aby wy­chowawca prowadził oddział powierzony jego opiece przez okres obejmujący cały cykl kształcenia.

 

3.       Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.

 

4.       Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)       z urzędu,

2)       na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3)       na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału,

4)       ze względu na organizację pracy szkoły.

 

5.       Wnioski, o których mowa w ust. 4  pkt. 2 i 3 nie są dla Dyrektora wiążące, a o sposobie ich rozstrzygnięcia Dyrektor informuje wnioskodawców w terminie 14 dni od ich złożenia.

 

6.       Zakres zadań wychowawcy określony jest w rozdziale 16. Statutu

 

§ 23.

W Gimnazjum stwarza się warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowaw­cza lub wzbogacanie i rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 

Dział II

 

Z A R Z Ą D Z A N I E  G I M N A Z J U M

 

Rozdział 4.

Zagadnienia wstępne

 

§ 24.

1.       Zadania i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nad Gimnazjum nadzór peda­gogiczny określają odrębne przepisy.

 

2.       Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Gimnazjum
w sprawach administra­cyjnych i finansowych określają odrębne przepisy.

 

3.       Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Gimnazjum wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 25.

1.       Organami gimnazjum są:

1)       Dyrektor,

2)       Rada Pedagogiczna,

3)       Samorząd Uczniowski,

4)       Rada Rodziców.

 

2.       W wykonywaniu swoich zadań statutowych organy wymienione w ust. 1 wzajemnie ze sobą współpracują oraz informują o podstawowych kierunkach prowadzonej i planowanej działa­lno­ści.

 

§ 26.

1.       Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych uchybień.

2.       O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor informuje niezwłocznie organ sprawujący nad­zór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - także organ prowa­dzący Gimnazjum.

3.       Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

 

§ 27.

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

 

§ 28.

Do Dyrektora należy prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gim­nazjum organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach.

 

 

Rozdział 5.

Dyrektor Gimnazjum

 

§ 29.

1.       Gimnazjum kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowi­sko dyrektora.

 

2.       Za zgodą kuratora oświaty, Gimnazjum może również kierować osoba nie będąca nauczy­cie­lem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

 

3.       Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje wice­dyre­ktor Gimnazjum .

 

4.       Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

5.       Tryb postępowania przy wyborze kandydata na stanowisko dyrektora określają odrębne prze­pisy.

 

§ 30.

1.       Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum.

 

2.       Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.

 

§ 31.

1.       W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum do kom­petencji Dyrektora należy w szczególności:

1)       kierowanie działalnością Gimnazjum i reprezentowanie jego na zewnątrz,

2)       właściwa organizacja i przebieg egzaminów przeprowadzanych w trzeciej klasie gimna­zjum.

3)       przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)       podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum,

5)       podejmowanie decyzji w sprawach przenoszenia uczniów do innych oddziałów,

6)       występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego Gim­nazjum,

7)       organizowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, na zasa­dach określonych w odrębnych przepisach,

8)       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psy­chofizy­cznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9)       organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

 

2.       W zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego Dyrektor, we współpracy z wice­dyrekto­rami, wykonuje w szczególności następujące zadania:

1)       planuje, organizuje i przeprowadza proces wewnętrznej ewaluacji, kontroli i wspomaga­nia, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2)       decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokony­waniu nadzoru pedagogicznego, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu                z instytucjami wspomagającymi;

3)       raz w roku szkolnym opracowuje informację z prowadzonego nadzoru i przedstawia go radzie pedagogicznej i radzie rodziców.

4)       opracowuje program rozwoju Gimnazjum, określający zadania służące doskonaleniu ja­kości pracy i terminy ich realizacji:

a)       obejmujący 5 lat szkolnych,

b)       obejmujący rok szkolny z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników nadzoru pedagogicznego prowadzo­nego w poprze­dnim roku szkol­nym,

5)       analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w Gim­nazjum, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskona­lące w tym zakresie;

6)       wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podej­mo­­wania innowacji pedagogicznych;

7)       wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczy­cieli;

8)       gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie             z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskona­lenia zawodowego nauczycieli;

9)       skreślony

 

3.       W zakresie spraw organizacyjnych do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)       przygotowywanie projektów programu rozwoju Gimnazjum,

2)       opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum,

3)       ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć i planu dyżurów nauczycieli,

4)       realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowią­cych,

5)       współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi­zacji praktyk pedagogicznych.

6)       podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca każdego roku zatwierdzonego Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników.

7)       umożliwienie zakupu używanych podręczników podczas organizowanego kiermaszu pod­ręczników (czerwiec/wrzesień),

8)       stworzenie warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

 

4.       W zakresie spraw finansowych do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)       opracowanie planu finansowego Gimnazjum,

2)       przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

3)       realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi             w nim środkami,

4)       ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.

 

5.       W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych do kompetencji Dyrekto­ra należy w szczególności:

1)       organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Gimnazjum,

2)       sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową oraz administracyjno – gospodarczą Gimnazjum,

3)       organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4)       organizowanie i nadzorowanie Sekretariatu Gimnazjum,

5)       nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawi­dło­­wego wykorzystywania druków szkolnych,

6)       organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego zgodnie z odrębnymi prze­pisami.

 

6.       W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych, do kompetencji Dyrektora należy                  w szcze­gólności:

1)       zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)       egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku organizacyjnego i prawnego,

3)       wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powsze­chnej samoobrony.

 

7.       Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 32.

1.       Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pra­co­wników nie będących nauczycielami.

 

2.       W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:

1)       decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum,

2)       decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i in­nym pracownikom Gimnazjum,

3)       decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród               i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum, przyzna­wanych przez inne organy,

4)       określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimna­zjum, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warun­ków.

 

3.       Współdziała z funkcjonującymi w Gimnazjum zakładowymi organizacjami związkowymi     w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności przy wprowadzaniu zmian lub nowych regulaminów dotyczących:

1)       przyznawania dodatku motywacyjnego,

2)       premiowania i nagradzania,

3)       regulaminu pracy,  

4)       zakładowego fundusz świadczeń socjalnych.

 

4.       Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regula­mi­nem i ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

5.       Ustala plan urlopów pracowników Gimnazjum nie będących nauczycielami.

 

§ 33.

Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz oraz w sprawach wynikających z usta­wy organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu Postępowania Ad­ministracyjnego.

 

 

Rozdział 6.

Inne stanowiska kierownicze

 

§ 34.

1.       W Gimnazjum tworzy się inne stanowiska kierownicze:

1)       dwa stanowiska Wicedyrektora,

2)       jedno stanowisko Głównego Księgowego,

 

2.       Stanowiska, o których mowa w ust. 1, powierza i odwołuje z nich Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

 

3.       Szczegółowy zakres kompetencji osób, którym zostanie powierzone stanowisko, o którym mowa w ust. 1, określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.

 

§ 35.

1.       Dyrektora zastępuje go wyznaczony

2.        W przypadku nieobecności Wicedyrektora wyznaczony przez Dyrektora inny nauczyciel lub pracownik.

 

§ 36.

Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

 

Rozdział 7.

Rada Pedagogiczna

 

§ 37.

1.       W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

 

2.       Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum do realizacji jego zadań statuto­wych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 

3.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 

§ 38.

1.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

 

2.       W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą, z głosem doradczym, brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

3.       Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej uch­walony przez Radę Pedagogiczną normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)       sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pe­dagogicznej,

2)       wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)       kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4)       zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących człon­kami tego organu Gimnazjum.

 

§ 39.

1.       Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wyraża opinie.

 

2.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej podejmowanych w formie uchwały należy:

1)       uchwalenie Statutu i jego zmiany,

2)       uchwalenie Programu Rozwoju Gimnazjum,

3)       zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)       skreślony

5)       skreślony

6)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Gimnazjum,

7)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,

8)       podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innego gimnazjum,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, w przypadku ukończenia przez nich 18 roku życia,

10)   uchwalenie Regulaminu swojej działalności,

11)   skreślony

12)   uchwalenie Regulaminu Świetlicy,

13)   uchwalenie Regulaminu Biblioteki,

14)   uchwalenie Regulaminu Szkolnego Ośrodka Kariery,

15)   uchwalenie Regulaminu Dyżurów Nauczycieli,

16)   uchwalenie Regulaminu Imprez Szkolnych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Sa­morządu Uczniowskiego.

 

3.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

2)       powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwoływanie z tych stanowisk,

3)       organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozale­kcyjnych,

4)       projekt planu finansowego Gimnazjum,

5)       wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień przyznawanych przez inne organy,

6)       propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowa­wczych i opiekuńczych,

7)       podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy,

8)       plan nauczania,

9)       arkusz organizacji Gimnazjum.

 

4.       Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie, nie wymienionej w ust. 3.

 

5.       Rada Pedagogiczna ponadto:

1)       może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z od­rębnymi przepisami,

2)       deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

 

§ 40.

1.       Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może ut­worzyć:

1)       zespoły przedmiotowe,

2)       zespoły wychowawcze,

3)       zespoły problemowo - zadaniowe.

 

2.       Pracą zespołu kieruje lider zespołu powołany przez Dyrektora.

 

3.       Cele i zadania powołanych zespołów obejmują:

1)       organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zestawu i sposobów realizacji programów nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru organów nauczania, planowania i realizacji pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoły,

2)       organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju organizacji szkoły,

3)       organizowanie pomocy metodycznej, szczególnie dla początkujących nauczycieli

4)       współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, uzupełnianiu ich wyposaże­nia,

5)       opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych programów nauczania,

6)       opracowanie koncepcji nauczania, wychowania, programów i planów pracy szkoły.

 

§ 41.

1.       Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Gimnazjum - do czasu jej utworzenia.

 

2.       W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1)       uchwala i nowelizuje Statut,

2)       przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych
i opiniuje projekt planu finansowego,

3)       może występować do organu prowadzącego z wnioskami o zba­da­nie i dokonanie oceny działalności Gimnazjum, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Gimna­zjum.

 

 

Rozdział 8.

Rada Rodziców

 

§ 42.

1.       W Gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Każdą klasę reprezentuje jeden przedstawiciel wybrany w głosowaniu tajnym na zebraniu rodziców każdego oddziału przeprowadzonym na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego.

 

2.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Sta­tutem Gimnazjum.

 

3.       Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wybierania i działania organów Rady Rodziców oraz wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach.

 

§ 43.

Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje
z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego Wicedyrektora.

 

 

§ 44.

1.       Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszyst­kich spraw Gimnazjum.

 

2.       Rada Rodziców w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną uchwala:

1) Program Wychowawczy Gimnazjum,

2) Program Profilaktyczny Gimnazjum,

 

3.       Rada Rodziców opiniuje:

1) Wewnątrzszkolny System Oceniania

2) skreślony

3) Pracę nauczycieli kończących staż związany z awansem zawodowym

4) Projekt planu finansowego szkoły opracowanego przez Dyrektora

 

§ 45.

1.       Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczając je na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum.

 

2.       Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Rodziców.

 

3.       W miarę możliwości i potrzeb Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

 

 

Rozdział 9.

Samorząd Uczniowski

 

§ 46.

1.       W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, stanowiący reprezentację wszystkich uczniów.

 

2.       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

 

§ 47.

1.       Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

 

2.       Regulamin Samorządu Uczniowskiego określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjono­wa­nia Samorządu Uczniowskiego, w tym szczegółowe zasady wybierania i działania orga­nów Samorządu Uczniowskiego oraz zasad wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 48.

1.       Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)       Rada Samorządu Uczniowskiego,

2)       Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

3)       Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 

2.       Organa Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

3.       Działalność  Samorządu Uczniowskiego realizowana jest w oparciu o:

1)       samorządy klasowe, będące reprezentacją uczniów oddziału,

2)       sekcje Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 49.

Dyrektor zapewnia Samorządowi Uczniowskiemu organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Samorządem Uczniowskim - osobiście lub przez wyznaczonego Wicedyrektora oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

§ 50.

1.       Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Ro­dziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczące takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami ,

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintere­sowań,

4)       prawo do swobodnego komunikowania się w dostępnych formach medialnych,

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dy­rektorem,

6)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

2.       Samorząd Uczniowski ponadto:

1)       może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Gimnazjum,

2)       wydaje opinię w sprawie przeniesienia ucznia do innego gimnazjum,

3)       wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, na wniosek Dyrektora,

4)       opiniuje program wychowawczy Gimnazjum,

5)       opiniuje Program Profilaktyczny Gimnazjum,

6)       występuje w innych ważnych sprawach dotyczących uczniów Gimnazjum, które nie zos­tały  określone w Statucie.

 

 

Dział III

 

O R G A N I Z A C J A   G I M N A Z J U M

 

Rozdział 10.

Planowanie działalności Gimnazjum

 

§ 51.

1.       Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 

2.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz­nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 52.

Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1)       plan finansowy - budżet,

2)       plan nauczania,

3)       arkusz organizacji,

4)       szkolny zestaw programów,

5)       szkolny zestaw podręczników,

6)       tygodniowy rozkład zajęć,

7)       plan dyżurów nauczycieli,

8)       roczny plan rozwoju,

9)       plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

10)   plan nadzoru pedagogicznego,

11)   skreślony

 

§ 53.

1.       Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego - budżetu określają odrębne przepisy.

 

2.       Plan finansowy - budżet na dany rok budżetowy podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogi­czną i Radę Rodziców.

 

 § 54.

1.       Plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin:

1)       obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2)       zajęć z religii/etyki,

3)       godzin do dyspozycji Dyrektora oraz ich przeznaczenie,

4)       dodatkowych zajęć edukacyjnych

w trzyletnim cyklu nauczania, z wyodrębnieniem każdej klasy i roku szkolnego.

 

2.       Plan nauczania na dany rok szkolny ustala Dyrektor na podstawie:

1)       ramowego planu nauczania,

2)       planów nauczania z lat poprzednich,

3)       wniosków zgłoszonych przez zespoły przedmiotowe.

 

3.   Plan nauczania na dany rok szkolny podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 55.

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Gimna­zjum opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na pod­stawie planu nauczania oraz planu finanso­wego - budżetu Gimnazjum.

 

2.       Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum.

 

3.       W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

1)       liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach i klasach,

2)       liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przedmiotów nadobowiąz­ko­wych
w oddziałach i klasach,

3)       liczbę kół zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum,

4)       liczbę pracowników Gimnazjum,

5)       wykaz osób zajmujących stanowiska pedagogiczne z przydzieloną tygodniową liczbą obowiązkowych godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

 

4.       Arkusz organizacji na dany rok szkolny podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 56.

1.       Szkolny zestaw programów nauczania uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

2.       Wyboru programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych, uwzględniając możliwości
i zainteresowania uczniów, wyposażenie Gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego, do­konują nauczyciele w ramach zespołu przedmiotowego, spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczo­nych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. oraz spośród programów autorskich dopuszczonych do użytku wewnątrzszkolnego przez dyrektora Gimnazjum,

3.       Program nauczania danych zajęć edukacyjnych opracowany przez nauczyciela dla danego oddziału,  może zostać dopuszczony do użytku w Gimnazjum po uzyskaniu pozytywnej opi­nii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe
w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej (autorski program nauczania może być dopuszczony do użytku          w Gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów),

 

4.       Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględnia całość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla trzeciego etapu edukacyjnego.

 

5.       Szkolny Zestaw Programów obowiązuje przez 3 lata szkolne.

 

6.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów lub podręczników, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

7.       Decyzję w sprawie zmiany programu nauczania lub dopuszczenia do użytku programu autorskiego z danych zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor na wniosek zespołu przedmio­towego, złożony w terminie do 15 czerwca każdego roku.

 

8.       Szkolny zestaw programów nauczania zawiera:

1)       nazwę zajęć edukacyjnych,

2)       tytuł programu,

3)       nazwisko autora programu,

4)       wydawnictwo jeżeli program został wydany,

5)       numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (w przypadku tzw. starej podstawy programowej w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011)

6)       numer w szkolnym zestawie programu,

9.       Dyrektor Gimnazjum podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca Szkolny Zestaw Programów, które będą obowiązywać w następnym roku szkolnym.

 

 

 

§ 57.

1.       Szkolny zestaw podręczników dla poszczególnych klas uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

2.       Wyboru podręczników dostosowanych do danych zajęć edukacyjnych i wybranego programu nauczania, dokonują nauczyciele w ramach zespołu przedmiotowego, spośród podręczników wpisanych do wykazu podręczników dopuszczo­nych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej biorąc pod uwagę:

1)       przystosowanie dydaktyczne i językowe podręczników do możliwości uczniów,

2)       wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

 

3.       Szkolny Zestaw Podręczników uwzględnia całość podstawy programowej kształcenia ogólne­go dla trzeciego etapu edukacyjnego.

 

4.       Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne.

 

5.       Szkolny Zestaw Podręczników składa się z nie więcej niż z trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 

6.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w zestawie programów lub podręczników, z tym, że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

7.       Decyzję w sprawie zmiany podręcznika z danych zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor na wniosek zespołu przedmiotowego, złożonego w terminie do 15 czerwca każdego roku.

 

8.       Szkolny wykaz podręczników zawiera:

1)       nazwę zajęć edukacyjnych,

2)       tytuł podręcznika,

3)       nazwisko autora podręcznika,

4)       wydawnictwo,

5)       numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

9.       Dyrektor Gimnazjum podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca Szkolny Zestaw Podręczników, które będą obowiązywać w następnym roku szkolnym.

 

§ 58. 

1.       Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowa­w­czych realizowanych przez nauczycieli w poszczególnych oddziałach.

 

2.       Tygodniowy rozkład zajęć na dany rok szkolny opracowuje zespół nauczycieli powołany  przez Dyrektora przed dniem 1. września.

 

3.       Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia:

1)       przydział czynności zatwierdzonych w arkuszu organizacji,

2)       czas rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktycznych przez poszczególnych nauczycieli
 i oddziały,

3)       przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych nauczycieli i oddziałów.

 

4.       Tygodniowy rozkład zajęć na dany rok szkolny podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogi­czną.

 

5.       Wnioski do tygodniowego rozkładu zajęć nauczyciel może zgłosić do Dyrektora przed roz­poczęciem pracy zespołu, o którym mowa w ust. 2.

 

6.       Zmiany tygodniowego rozkładu zajęć w trakcie roku szkolnego dokonuje zespół, o którym mowa w ust. 2, na wniosek nauczyciela po uzyskaniu akceptacji Dyrektora lub na wniosek Dyrektora.

 

7.       Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, nie muszą być uwzględnione w przypadku pogorszenia rozkładu zajęć dla uczniów lub innych nauczycieli.

 

§ 59.

1.       Plan dyżurów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych oraz przed rozpoczęciem i po zakoń­cze­niu zajęć lekcyjnych opracowuje Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel na podstawie tygo­dnio­wego rozkładu zajęć.

 

2.       Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych określa Regulamin opraco­wany przez zespół powołany przez Dyrektora i  uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 60.

1.       Roczny plan rozwoju Gimnazjum wynikający z Programu Rozwoju Gimnazjum określa         w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej               w danym roku szkolnym.

 

2.       Roczny plan rozwoju Gimnazjum przygotowuje zespół powołany przez Dyrektora a zat­wierdza – Rada Pedagogiczna.

 

§ 61. 

1.       Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowuje lider WDN w porozumieniu z Dy­rektorem na  podstawie wniosków wynikających z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, mierzenia jakości pracy Gimnazjum, potrzeb kadrowych oraz indywidualnych wniosków składanych przez zespoły przedmiotowe i nauczycieli.

 

2.       Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje:

 

1)       wykaz nauczycieli studiujących na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomo­wych z określeniem kierunku studiów, nazwy uczelni, terminu rozpoczęcia i zakończenia,

2)       wykaz nauczycieli mających zamiar podjąć licencjackie, magisterskie, podyplomowe studia z określeniem kierunku studiów, nazwy uczelni, terminu rozpoczęcia i zakoń­czenia,

3)       tematy kursów i szkoleń Rady Pedagogicznej,

4)       tematy kursów, warsztatów i innych szkoleń, w jakich będą uczestniczyć indywidualni nauczyciele.

 

3.       Plan doskonalenia zawodowego na dany rok szkolny zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

§ 62. 

1.       Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny planuje, organizuje i przeprowa­dza Dyrek­tor we współpracy z wicedyrektorami.

 

2.       Plan nadzoru pedagogicznego obejmuje w szczególności:

 

1)       ewaluację, kontrolę i wspomaganie pracy szkoły,

2)       analizę wyników egzaminu,

3)       obserwacje przez Dyrektora prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uczniami,

4)       hospitacje diagnozujące, mające na celu ocenę rezultatów procesu dydaktycznego, wy­chowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, po­staw i prezentowanej wiedzy uczniów,

5)       monitorowanie, polegające na systematycznej i zorganizowanej obserwacji wyznaczo­nych obszarów i standardów jakości pracy Gimnazjum,

6)       ewaluację, polegającą na ocenie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dy­daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, słu­żącą doskonaleniu tych działań,

7)       gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

 

3.       Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy.

 

§ 63. 

1.       Nadzór pedagogiczny w Gimnazjum na dany rok szkolny planuje, organizuje i przeprowa­dza Dyrektor we współpracy z wicedyrektorami.

 

2.       Nadzór pedagogiczny Gimnazjum obejmuje zespół  zorganizowanych i systematycznych działań Dyrektora i wicedyrektorów, służących ocenie stanu, warunków i efektów pracy dy­daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innych działań statutowych Gimnazjum,
a także ocenę postępów w tym zakresie.

3.       Na koniec każdego roku szkolnego Dyrektor przedstawia informację z realizacji planu nadzo­ru pedagogicznego:

1)       Radzie Pedagogicznej,

2)       Radzie Rodziców,

3)       skreślony

4)       skreślony

 

4.       Szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 11.

Podstawowe formy działalności edukacyjnej

 

§ 64.

1.       Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

2.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3.       W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

4.       W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

 

5.       Czas rozpoczynania i kończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych ustala Dyrektor.

 

§ 64a.

 

1.      W szkole realizowane są projekty edukacyjne według ustalonych procedur

 

1)      Zasady ogólne:

a)      uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnaz­jalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego,

b)      projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie dru­giej.  W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłu­żej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nauki w klasie trzeciej,

c)      tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wy­chowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Mi­nistra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programo­wej wychowani przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r.  nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści,

d)     projekty realizowane są w zespołach uczniów, a ich opiekunem jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel,

e)      opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu,

f)       czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem p.7, i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy,

g)      w szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu,

h)      Dyrektor Gimnazjum powołuje Zespół Koordynujący ds. Projektów Edukacyjnych.

 

2)      Zadania opiekuna projektu:

a)      wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów  i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas reali­zacji projektu,

b)      zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów,

c)      podział uczniów na zespoły projektowe, minimum 3 uczniów, z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas,

d)     ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu,

e)      opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu,

f)       opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacji, a także bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu,

g)      rozliczenie się z realizacji projektu wg. określonych zasad z Zespołem ds. Projektów do dn. 1 czerwca każdego roku szkolnego.

 

3)      Zadania uczniów realizujących projekt:

a)      wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu,

b)      wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole,

c)      czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyzna­czonych zadań,

d)     publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opie­kunem projektu.

 

4)      Realizacja projektów.

a)      projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział,

b)      Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków,

c)      uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 

5)      Zakończenie projektu i prezentacja.

a)      projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum,

b)      miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom,

c)      gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

 

6)      Ocena projektu.

a)      ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współpracy w zespole, sposobu dokumentowania projektu, pu­blicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów,

b)      ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przed­stawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu,

c)      ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczest­niczył/nie uczestniczył w realizacji projektu,

d)     ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu,

e)      udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustale­niami w statucie szkoły,

f)       w przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przed­kłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do us­talenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie,

g)      udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu; zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawie­rają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

 

§ 65.

1.       Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, liczący  nie więcej niż 30 uczniów.

 

2.       Oddziały są dzielone na grupy:

 

1)       na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli liczy powyżej 24 uczniów - w każ­dym przypadku,

2)       jeżeli oddział liczy mniej niż 24 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa
w pkt. 1, może nastąpić z początkiem roku szkolnego za zgodą organu prowadzącego,

3)       na zajęciach nie wymienionych w pkt. 1, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym labo­ra­toryjnych, podział oddziału na grupy na­stępuje za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum.

 

§ 66.

1.       Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w oddzielnych grupach dziewcząt i chło­p­ców liczących od 12 do 26 uczniów.

 

2.       Grupy, o których mowa w ust. 1,  tworzone są z uczniów jednego lub dwóch oddziałów z tej samej  klasy.

 

§ 67.

1.       Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lek­cyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkol­nych,
a także podczas biwaków, obozów, wycieczek i innych wyjazdów.

 

2.       Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków lub środków pochodzących z wpłat uczniowskich.

 

3.       W miarę posiadanych środków Gimnazjum organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w for­mie kół i zespołów zainteresowań.

 

4.       skreślony

 

5.       Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu proje­ktu listy przez Radę Peda­gogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli prowa­dzenie zajęć ma być dofinansowane ze środ­ków Funduszu Rady Rodziców.

 

6.       Na wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, Gimnazjum może zorganizować dodat­ko­we zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze środków ro­dziców. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 68.

1.       W Gimnazjum mogą być organizowane oddziały wyrównawcze, w szczególności dla ucz­niów powtarzających klasę pierwszą.

 

2.       Oddziały wyrównawcze organizuje się w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowaw­czej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla trzeciego etapu edu­kacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiado­mości i umiejętności.

 

3.       Zajęcia w oddziałach wyrównawczych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyj­nych.

 

4.       Nauczanie w oddziałach wyrównawczych prowadzone jest według obowiązujących w Gimna­zjum programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych, psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów.

 

5.       Liczba uczniów w klasie wyrównawczej wynosi od 10 do 15.

 

6.       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum, liczba uczniów w oddziale wyrównawczym może być niższa lub wyższa od określo­nej w ust. 5.

 

7.       Klasy wyrównawcze organizuje się z początkiem roku szkolnego.

 

§ 69.

O objęciu ucznia nauką w klasach wyrównawczych decyduje Dyrektor na wniosek wychowawcy, pedagoga i psychologa lub na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 70.

1.       Udział ucznia w zajęciach w oddziale wyrównawczym trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej lub złago­dzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

 

2.       O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 1 decyduje Dyrektor na wnio­sek wychowawcy, pedagoga i psychologa lub na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Rozdział 12.

Świetlica szkolna

 

§ 71.

1.       Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica.

 

2.       Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na organizację dojazdu do Gim­nazjum muszą przed lekcjami i po nich przebywać na terenie Gimnazjum. 

 

§ 72.

1.       Szczegółowe formy pracy świetlicy ujęte są w Regulaminie Świetlicy uchwalonym przez Ra­dę Pedagogiczną.

2.       Świetlica pracuje według następujących zasad:

1)       otwarta jest w godz. 7.00 – 15.00,

2)       zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.

3)       liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 30,

4)       zapewnia bezpieczeństwo uczniów podczas trwania zajęć,

5)       udostępnia uczniom środki audiowizualne, organizuje pomoc w nauce oraz gry i zabawy,

6)       uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej przestrzegają obowiązków i norm określo­nych statutem.

3.       W świetlicy działa aktyw świetlicowy.

§ 73.

1.       Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy mogą korzystać ze stołówki, prowadzonej przy świetlicy.

 

2.       Obsługa stołówki zlecana jest w drodze przetargu osobie fizycznej lub prawnej, która prowa­dzi działalność gastronomiczną.

 

3.       Cena posiłków dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników zostaje ustalona w dro­dze przetargu, o którym mowa w ust. 2.

 

 

Rozdział 13.

Biblioteka szkolna

 

§ 74.

1.       Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań ucz­niów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popula­ryzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2.       Biblioteka współpracuje ze szkolnymi i lokalnymi bibliotekami, wszystkimi organami szkoły, rodzicami w zaspokajaniu w zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych i informacyjnych poprzez:

1)      prezentowanie i informowanie o nowościach czytelniczych w formie wystawek, wykazu tytułów art.,

2)      współorganizowanie konkursów, wystaw i imprez szkolnych

3)      współpracę z nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum w procesie gromadzenia zbio­rów,

4)      wspieranie nauczycieli w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i tele­komunikacyjnymi,

5)      gromadzenie i udostępnianie rodzicom Statutu Gimnazjum, Szkolnego Programu Wycho­wawczego, Szkolnego programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Regulaminów i literatury z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

 

3.       W skład Biblioteki wchodzą:

1)    wypożyczalnia,

2)    czytelnia,

3)    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zwane również w skrócie ICIM.

 

§ 75.

1.       Z Biblioteki mogą korzystać:

1)       uczniowie,

2)       nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum,

3)       rodzice,

4)       inne osoby – za zgodą nauczyciela bibliotekarza i Dyrektora.

 

2.       Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

 

3.       Ewidencję użytkowników prowadzą nauczyciele bibliotekarze.

 

4.       W bibliotece może działać koło biblioteczne o nazwie Koło Przyjaciół Biblioteki.

 

§ 76.

1.       Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin Biblioteki.

 

2.       Regulamin Biblioteki, o którym mowa w ust. 1 w szczególności:

 

1)       określa szczegółowo organizację biblioteki ,

2)       określa zadania nauczyciela bibliotekarza z uwzględnieniem zadań w zakresie:

a)       udostępniania książek i innych źródeł informacji,

b)       tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

c)       rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się,

d)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społecz­ną.

3)       określa zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami,

4)       określa zasady korzystania z zasobów ICIM.

 

§ 77.

1.       Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

 

2.       Godziny korzystania z Biblioteki przez uczniów ustala Dyrektor, dostosowując je do tygod­niowego rozkładu zajęć, w sposób umożliwiający dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyj­nych i po ich zakończeniu.

 

3.       Godziny pracy Biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

 

 

Dział IV

 

N A U C Z Y C I E L E   I   I N N I   P R A C O W N I C Y   G I M N A Z J U M

 

Rozdział 14.

Zagadnienia podstawowe

 

§ 78.

1.       W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

§ 79.

Kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział 15

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

 

§ 80.

1.       Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stano­wiskiem oraz podstawowymi funkcjami Gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuń­czą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju oso­bistego.

 

2.       Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i sza­cunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywa­telskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

3.       Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obo­wiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także  poszanowania godności osobistej ucznia.

 

4.       Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedli­we traktowanie wszystkich uczniów.

 

5.       Nauczyciele mają obowiązek zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowa­nych przez szkołą poprzez:

 

7)      pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

8)      pełną odpowiedzialność za powierzoną im opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, po­zalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów oraz w czasie przerw podczas pełnienia dyżu­rów,

9)      zapoznawanie uczniów z regulaminem pracowni i przepisami bhp,

10)  natychmiastowe reagowanie na wszystkie przejawy brutalności i udzielanie pierwszej po­mocy w czasie wypadku,

11)  udzielanie zarówno rodzicom jak i uczniom wyjaśnień w zakresie ochrony zdrowia (art. prowadzenie pogadanek, prelekcji.

 

§ 81.

1.       Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość oraz wyniki, jak też bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2.       W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

 

1)       sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określo­nych w odrębnych przepisach , za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

2)       zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)       realizację obowiązujących programów nauczania,

b)       stosowanie właściwych metod nauczania,

c)       systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)      pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e)       właściwe i systematyczne prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji dzia­łalności pedagogicznej i dydaktycznej,

3)       dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4)       wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

5)       udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpo­znane potrzeby uczniów. 

 

§ 82.

1.      Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności dydaktycz­nych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1)       pracę własną,

2)       udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,

3)       korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej,

 

§ 83.

Zasady oceny pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 84

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie                        z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.

Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

 

Rozdział 16.

Zakres zadań wychowawcy

  

§ 85.

1.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzo­nego oddziału, a w szczególności: 

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przy­gotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)       podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4)       wspieranie wychowanków podczas realizacji projektu edukacyjnego.

 

2.       Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1)       otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2)       wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)       planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integru­jące zespół uczniowski,

b)       ustala cele, treść oraz formy i metody realizacji  zajęć na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy zwanych godzinami wychowawczymi,

3)       zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Gimnazjum zasadami ocenia­nia, klasyfikowania i pro­mo­wania uczniów,

4)       współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordy­nu­jąc ich dzia­ła­nia wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepo­wo­dzeń szko­lnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)       utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)       poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)       współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wy­chowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich dzia­łaniach,

c)       włączania ich w sprawy życia oddziału i Gimnazjum,

6)       współpracuje z pedagogiem, psychologiem, szkolnym doradcą zawodowym i innymi spe­cjalistami świadczą­cy­mi  kwalifiko­wa­ną­ pomoc w rozpoz­nawaniu potrzeb i trudno­ści, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szcze­gólnych uzdolnień uczniów.

 

3.       Organizację i formy udzielania na terenie Gimnazjum pomocy, o której mowa w ust. 2,
pkt 6 określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i peda­go­gicznej.

 

4.       Zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć.

 

§ 86.

1.       Realizując zadania wymienione w § 81 ust. 2. pkt 5, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach  organizowanych w następujących terminach:

1)       na początku roku szkolnego (wrzesień)

2)       na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (grudzień)

3)       po zakończeniu pierwszego semestru (luty)

4)       na miesiąc przed klasyfikacją roczną (maj)

5)       w innych terminach.

 

2.       O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje wychowawca, podając informację Dyrektorowi.

 

3.       Informację o terminie wywiadówki wychowawca  przekazuje uczniom co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem jej odbycia, ci zaś mają obowiązek powiadomić rodziców (pra­wnych opiekunów) o terminie i miejscu wywiadówki.

 

4.       W przypadku gdy zachodzi obawa, że uczeń nie przekaże rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o terminie i miejscu wywiadówki, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) osobiście (telefonicznie lub pisemnie).

 

5.       W wywiadówkach, na wniosek rodziców lub wychowawcy, mogą uczestniczyć nauczyciele uczący w danym oddziale oraz inne osoby zaproszone przez wychowawcę.

 

§ 87.

1.       Do zadań szczególnych wychowawcy należy:

1)       reprezentowanie interesów uczniów wobec organów Gimnazjum,

2)       podejmowanie się zadań i obowiązków mediatora w sytuacjach trudnych i konfliktowych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami oraz w wyjątkowych sytuacjach pomiędzy uczniem a rodzicami.

 

2.       Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania następujących obowiązków:

1)       systematycznie kontrolować i analizować frekwencję uczniów,

2)       przedkładać co miesiąc Dyrektorowi informacje o uczęszczaniu uczniów do szkoły oraz o problemach wychowawczych, które wystąpiły w tym okresie,

3)       ustalać tygodniowe dyżury uczniów,

4)       prowadzić dokumentację związaną z przebiegiem nauczania:

a)       założyć i prowadzić dziennik lekcyjny,

b)       założyć i prowadzić arkusze ocen uczniów,

c)       wypisać świadectwa szkolne,

d)      wprowadzać dane klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz inne dane do systemu infor­matycznego szkoły.

5)       czuwać nad prawidłowym i systematycznym wypełnianiem dziennika lekcyjnego przez innych nauczycieli,

6)       występować z wnioskiem o:

a)       skreślenie z listy uczniów, ucznia który ukończył 18 lat i nie uczęszcza do szkoły lub sprawia duże kłopoty wychowawcze,

b)       przyznanie nagród i kar dla swoich wychowanków,

7)       dokonywać klasyfikacji śródrocznej i rocznej zachowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)       czuwać nad prawidłowym przebiegiem klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów od­działu oraz zgłaszać do Dyrektora informacje i uwagi, w przypadku zauważenia nie­pra­widłowości.

 

3.       Do obowiązków wychowawcy należy również:

1)       organizowanie i uczestniczenie w imprezach klasowych i szkolnych,

2)       wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności,

3)       przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,

4)       organizowanie i współuczestniczenie w działaniach związanych z podejmowaniem decy­zji dotyczących wyboru drogi  kształcenia ponadgimnazjalnego,

5)       rozwiązywanie na bieżąco problemów edukacyjnych i wychowawczych pojawiających się u poje­dyn­czych uczniów oraz w większej grupie czy w całym oddziale.

 

 

Rozdział 17.

Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

§ 88.

1.       Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowo­dzeń szkolnych;

2)       określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnie­niami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)       podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)       wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Prog­ramu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki, o których mowa w odręb­nych przepisach;

6)       planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Gimnazjum na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w Gimnazjum nie jest zatrudniony szkolny doradca zawodowy;

7)       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

2.       Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora.

 

3.       Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

 

4.       Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych prze­pisach.

 

5.       W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:

 

1)       może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

2)       może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum,

3)       współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i, stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

 

6.       Pedagog szkolny w wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z psycholo­giem, szkolnym doradcą zawodowym i wychowawcami.

 

 

Rozdział 18.

Zakres zadań psychologa szkolnego

 

§ 89.

1.       Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)       prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowa­nie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)       diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycz­nych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)       zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

5)       minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowa­nia oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)       wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów prob­lemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Gim­nazjum i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

2.       Psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora.

 

3.       Pod koniec każdego semestru psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.

 

4.       Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

5.       W ramach realizacji swoich zadań psycholog szkolny, w szczególności:

 

1)       może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 

2)       może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum,

3)       współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i, stosownie do potrzeb, innymi podmiotami.

 

6.       Psycholo­g szkolny w wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności z pedago­giem, szkolnym doradcą zawodowym i wychowawcami.

 

 

 

Rozdział 19.

Zakres zadań szkolnego doradcy zawodowego

 

§ 90.

1.       Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i za­wodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)       gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właś­ciwych dla kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym;

3)       wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na po­ziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a)       rynku pracy,

b)       trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)       wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych za­dań zawodowych,

d)      instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ży­ciu codziennym i zawodowym,

e)       alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f)        programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

4)       udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

5)       prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadome­go planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

6)       koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez Gimnazjum,

7)       wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spot­kań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z ucz­niami,

8)       współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygo­towania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki,

9)       współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowe­go, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

2.       Szkolny doradca zawodowy opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwier­dzany przez Dyrektora.

 

3.       Pod koniec każdego semestru szkolny doradca zawodowy składa sprawozdanie ze swojej pra­cy.

 

4.       Szkolny doradca zawodowy dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrę­bnych przepisach.

 

5.       Szkolny doradca zawodowy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje w szczególności
 z pedago­giem, psychologiem  i wychowawcami.

 

§ 91.

1.       Szkolny doradca zawodowy realizuje swoje zadania na bazie Szkolnego Ośrodka Kariery zwanego w skrócie SzOK-iem, który jest specjalistyczną pracownią wyposażoną w od­powiedni sprzęt komputerowy z bogatym  oprogramowaniem niezbędnym do realizacji zadań związanych z poradnictwem zawodowym.

 

2.       Szczegółowe formy pracy oraz zasady korzystania z zasobów Szkolnego Ośrodka Kariery określa Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

 

 

Dział V

 

U C Z N I O W I E

 

Rozdział 20.

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 92.

1.       Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2.       Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową.

 

3.       O przyjęciu uczniów do danego oddziału klasy pierwszej decyduje Dyrektor.

 

4.       Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

 

1)       z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum,

2)       na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

 

5.       Przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 6, wymaga zawiado­mienia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie dziecko mieszka.

 

6.        Obwód Gimnazjum stanowią następujące miejscowości Gminy Gołdap: Gołdap, Babki, Bałupiany, Barkowo, Boćwinka, Boćwiński Młyn, Botkuny, Bronisze, Czarnowo Wielkie, Dąbie, Dzięgiele, Galwiecie, Grygieliszki, Jabramowo, Jabłońskie, Janki, Jany, Janowo, Juchnajcie, Jurkiszki, Kalniszki, Kolniszki, Konikowo, Kośmidry, Kozaki, Łobody, Mażucie, Niedrzwica, Nowa Boćwinka, Okrasin, Osieki, Piękne Łąki, Pietrasze, Pietraszki, Pogorzel, Regiele, Rostek, Rożyńsk Mały, Samoniny, Skocze, Sokoły, Suczki, Użbale, Wiłkajcie, Włosty, Wronki Wielkie, Żelazki.

 

7.       Granice obwodu, o którym mowa w ust. 6, ustala Rada Miasta Gołdapi.

 

§ 93.

1.       W terminach wyznaczonym przez Dyrektora, uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, uczący się w obwodzie Gimnazjum, składają następujące dokumenty:

1)       kwestionariusz zapisu ucznia do Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapi,

2)       kserokopię odpisu aktu urodzenia,

3)       dwa aktualne zdjęcia,

4)       świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

5)       zaświadczenie ze sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE,

6)       kserokopię opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeżeli takie zostało wydane,

7)       kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli takie zostało wydane.

 

2.       Decyzję o zapisie ucznia do danego oddziału klasy pierwszej podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)       język obcy jakiego uczeń uczył się w szkole podstawowej,

2)       język obcy obowiązkowy, który uczeń wybrał jako drugi w gimnazjum

3)       oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów uzyskane w szkole podstawowej,

4)       uzyskany wynik sprawdzianu po szkole podstawowej,

5)       indywidualne wnioski rodziców (prawnych opiekunów) złożone na piśmie do Dyrektora w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć szkolnych,

6)       liczbę uczniów w oddziale określoną w § 62 ust. 1,

7)       liczbę dziewcząt i chłopców w oddziale,

8)       podział oddziałów na grupy na zajęciach informatyki, języków obcych i wychowania fi­zycznego.

 

3.       Listy uczniów klasy pierwszej z przydziałem do oddziału i podaniem nazwiska wychowawcy wywieszane będą na tablicy ogłoszeń w ostatnim tygodniu przed rozpoczę­ciem zajęć szkol­nych.

 

4.       Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 2, może przenieść uczenia do innego oddziału tylko na pisem­ny, umotywowany wniosek rodziców ucznia złożony do Dyrektora w terminie trzech dni, licząc od dnia wywieszenia list klas pierwszych.

 

§ 94.

1.       Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu uczniowie, którzy nie uzyskali promocji do klasy drugiej.

 

2.       Uczniowie, którzy nie uzyskali promocji do klasy trzeciej, zapisywani są do klasy drugiej.

 

3.       Uczniowie, którzy nie ukończyli Gimnazjum zapisywani są do klasy trzeciej.

 

4.       Zapisu uczniów, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 2 i 3 do oddziału dokonuje Dyrektor biorąc pod uwagę:

 

1)       język obcy, jakiego uczeń uczy się,

2)       liczbę uczniów w oddziale określoną w § 62 ust. 1 lub w § 65  ust. 5,

3)       liczbę dziewcząt i chłopców w oddziale,

4)       indywidualne wnioski rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczycieli złożone na piś­mie do Dyrektora w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia zajęć szkolnych.

  

§ 95.

1.       Uczniowie, którzy uzyskali promocję:

1)       do klasy drugiej- zapisywani są do klasy drugiej w tym samym składzie osobowym z za­strzeżeniem ust. 2,

2)       do klasy trzeciej - zapisywani są do klasy trzeciej w tym samym składzie osobowym
z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2.       Jeżeli w wyniku promocji rocznej liczba uczniów w danym oddziale zmniejszy się do 22 uczniów, oddział może zostać rozwiązany a uczniowie – zapisani do innych oddziałów tej samej klasy.

3.       Decyzję o rozwiązaniu oddziału, o którym mowa w ust. 2, podejmuje Dyrektor nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

 

§ 96.

1.       Z początkiem roku szkolnego do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia z innego gimnazjum na podstawie:

1)       świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w gimnazjum publicznym lub niepu­bli­cznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał,

2)       pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych w § 130 ust. 4 pkt 2, w przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16, ust. 8  ustawy,

3)       świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

2.       W trakcie roku szkolnego przyjmuje się ucznia z innego gimnazjum do tej samej klasy, do której uczęszcza, na podstawie zawiadomienia o przekazaniu ucznia oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum, do którego uczeń uczęszczał.

 

3.       Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przecho­dzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

4.       Uczniowie, o których mowa w ust. 1 i 2  składają dodatkowo:

 

1)       kwestionariusz zapisu ucznia do Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Gołdapi,

2)       kserokopię odpisu aktu urodzenia,

3)       dwa aktualne zdjęcia,

4)       ostatnie uzyskane świadectwo szkolne,

5)       kserokopię opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych, jeżeli takie zostało wydane,

6)       kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli takie zostało wydane.

 

§ 97.

1.       Listy klas drugich i trzecich podawane będą do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpo­czę­ciem zajęć szkolnych.

 

2.       Dyrektor może przenieść ucznia do innego równoległego oddziału na pisemny wniosek ro­dziców (prawnych opiekunów) z początkiem nowego semestru lub roku szkolnego z zacho­waniem kryteriów określonych w § 90  ust. 4 pkt. 1, 2 i 3.

 

 

 

Rozdział 21.

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 98.

Uczeń w szczególności ma prawo do: 

1)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysło­wej,

2)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających  bezpiecze­ń­stwo­, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzale­żnie­nia­mi, de­moralizacją, innymi przejawami patologii społecznej oraz ochrony i posza­no­wa­nia jego god­ności,

3)       korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, szczegól­nie zaś do świadomości celów jego kształcenia i wychowania oraz wysiłków niezbędnych do uzyskania określonych efektów,

5)       swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum a tak­że światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)       sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów               w nauce,

8)       pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)       korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

10)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblio­te­ki podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,

11)   wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organi­zacjach działających w Gimnazjum,

12)   korzystania z dostępu do internetu na zasadach określonych w regulaminach pracowni kom­puterowych, ICIM i SzOK-u.

 

§ 99.

1.      Uczeń w szczególności zobowiązany jest do: 

1)       przestrzegania Statutu Gimnazjum,

2)       podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)       systematycznego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i przygotowywania się do nich, w tym uczestniczenia w projekcie edukacyjnym – według zasad określonych w regulaminie rea­lizacji projektu edukacyjnego,

4)       właściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych,

5)       usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do 5 dnia każdego na­stępnego miesiąca w formie pisemnej lub ustnej przez rodziców (prawnych opiekunów ucz­nia),

6)       skreślony

7)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pra­cowników Gimnazjum,

8)       dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

9)       wykazywania troski o bezpieczeństwo własne i innych,

10)   przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania narkotyków, innych środków odurzających               i palenia tytoniu,

11)   dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum.

 

§ 100.

1.      Uczeń nie może używać telefonu komórkowego podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2.      Uczeń posiadający telefon komórkowy zobowiązany jest do przechowywania go w plecaku, telefon ma być wyłączony.

 

3.      Naruszenie zakazu określonego w ust.1 może skutkować upomnieniem, a w przypadku pow­tarzających się naruszeń, czasowym pozbawieniem telefonu wg. procedury określonej w za­rządzeniu Dyrektora Gimnazjum nr 3/2006 z dnia 13 lutego 2006 r.

 

 

Rozdział 22.

Nagrody i kary

 

§ 101.

1.       Ucznia można nagrodzić za:

1)       wybitne osiągnięcia w nauce,

2)       wysokie wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,

3)       osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

4)       aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim,

5)       aktywną działalność w realizacji projektów oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych,

6)       100% frekwencję.

 

2.       Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)       pochwała wychowawcy wobec klasy,

2)       pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum,

3)       list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

4)       list gratulacyjny Dyrektora dla rodziców,

5)       dyplom uznania Dyrektora dla ucznia,

6)       nagroda rzeczowa.

 

3.       Wychowawca lub Dyrektor może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

4.       Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 

5.       Z wnioskiem, do wychowawcy lub Dyrektora, o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

6.       Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują odpowiednio: wychowawca, Dyrektor, Rada Peda­gogiczna, Samorząd Uczniowski, komisje konkursów i zawodów.

 

§ 102.

1.       Uczniowie klasy trzeciej, którzy uzyskują z egzaminu gimnazjalnego 75 pkt i więcej, otrzymują:

1)       Dyplom Uznania Dyrektora,

2)       List gratulacyjny Dyrektora dla rodziców,

3)       nagrodę rzeczową.

 

2.       Uczniowie klasy trzeciej, którzy kończą Gimnazjum ze średnią przynajmniej 4,75 liczoną
z ocen uzyskanych z klasyfikacji końcowych wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem, otrzymują:

1)       świadectwo z wyróżnieniem,

2)       List gratulacyjny Dyrektora dla rodziców,

3)       nagrodę rzeczową.

 

3.       Uczniowie klasy trzeciej, którzy kończąc Gimnazjum uzyskają największą liczbę punktów li­czoną ze wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukoń­czenia gimnazjum i punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz wzorowe zacho­wanie, uzyskują tytuł  Nobeliusza potwierdzony dyplomem i statuetką. O wymaganej liczbie punktów, o których mowa w § 102, ust. 3 decyduje Dyrektor Gimnazjum.

 

§ 103.

1.       Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o któ­rych mowa w § 94, uczeń może zostać ukarany:

1)       upomnieniem wychowawcy,

2)       pozbawieniem pełnionych w oddziale funkcji samorządowych,

3)       upomnieniem lub naganą Dyrektora,

4)       pozbawieniem pełnionych w Gimnazjum funkcji samorządowych,

5)       zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

6)       zawieszeniem prawa do udziału w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas których reali­zowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

7)       zawieszeniem prawa do reprezentowania Gimnazjum w konkursach, olimpiadach i zawo­dach sportowych,

8)       obniżeniem oceny zachowania,

9)       przeniesieniem do innego oddziału.

 

2.       Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum, jeżeli

1)       uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,

2)       uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka, uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum,

3)       w sposób rażący - potwierdzony dokumentacją szkolną - uczeń nie wypełnia swoich obo­wiązków,

4)       naraził na szwank dobre imię Gimnazjum.

 

3.       Zastosowana kara powinna być proporcjonalna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

4.       Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, nakłada Dyrektor.

 

5.       Kary wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 8, nakłada wychowawca.

 

6.       O nałożonej karze informuje się rodziców.

7.       Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. 

 

8.       Od kary nałożonej przez Dyrektora przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej.

 

9.       Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 6.

 

10.   Dyrektor lub Rada Pedagogiczna rozpatrują odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego ot­rzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora lub Rady Pedagogicznej jest ostateczne.

 

11.   Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innego Gimnazjum za szczególnie rażące naru­szenie szkolnych obowiązków.

 

12.   Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 11 w okoliczno­ściach określonych w ust. 12, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, Samorząd Uczniowski albo Radę Rodziców.

 

13.   Gimnazjum, o którym mowa w ust. 11, wyznacza Kurator Oświaty. Gimnazjum, o którym mowa w ust 11 wyznacza Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gołdapi w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum, do którego ukarany uczeń miałby być przeniesiony.

1)      Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo odwołania się od ww. decyzji do Kuratora Oświaty.

 

14.   Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 11 i ust. 12, określają odrębne prze­pisy.

 

§ 104.

1.       O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego i psy­chologa.

 

2.       Przepisu ust. 1, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiasto­wym.

 

 

 

 

 

 

Dział VI

W E W N Ą T R Z S Z K O L N Y    S Y S T E M    O C E N I A N I A

 

Rozdział 23.

Postanowienia ogólne

 

§ 105.

1.       Ocenianie jest procesem ustalania i przekazywania informacji o wynikach kształcenia ucznia.

 

2.       Ocenianie służy określeniu poziomu posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz ukierun­ko­­­­­­­­­­­wa­niu jego dalszego rozwoju przez obserwację i rozmowę z nim.

 

3.       Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i wspierać je.

 

4.       Ocenianie powinno uwzględniać różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami a stosowane metody oceny i narzędzia powinny zachęcać ich do zaprezentowania swej kreatywności i ory­gina­lności.

 

5.       Nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć, z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnie­nie wyboru danej formy sprawdzania.

 

6.       Ocenianie powinno być trafne. To znaczy, że wybrana metoda powinna sprawdzać dokładnie to, co podlega ocenie.

 

7.       Ocenianie powinno być rzetelne.

 

8.       Wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na te­mat wyników jego uczenia się oraz stymulować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek po­prawy. W informacji zwrotnej uczeń powinien dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną,
a co wymaga powtórzenia lub nauczenia.

 

9.       Ocenianie powinno skłaniać ucznia i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy, i powinno być systematycznie ewaluowane i doskonalone.

 

10.   Ocenianie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się powinno być za­pla­no­wane razem z formami sprawdzania i oceniania tak, aby uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.

 

11.   Ocenianie wymaga rozsądnego wyważenia. Zbyt dużo sprawdzianów w krótkim czasie obcią­ża zarówno efektywne uczenie się, jak i nauczanie.

 

12.   Kryteria oceniania określone w wynikowym planie nauczania oraz przedmiotowym systemie oceniania dla danych zajęć edukacyjnych powinny być zrozumiałe, jasne i znane.

 

§ 106.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez na­uczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto­sunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Gimna­zjum programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

§ 107.

1.       Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)       zachowanie ucznia,

3)       udział ucznia w projekcie edukacyjnych

 

2.       Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli pozio­mu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wyma­gań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych prze­pisach, i realizowanych w Gimnazjum programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3.       Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy­cieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo­łe­cznego i norm etycznych.

 

§ 108.

1.       Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

2.       Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz              o postępach w tym zakresie;

2)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

§ 109.

1.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po­szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodat­kowych zajęć edukacyjnych;

2)       ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do­datkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

4)       ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.       Ocenianie wiadomości i umiejętności powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

 

3.       Uczeń jest oceniany za pracę na lekcji, odpowiedzi ustne i pisemne, prace przygotowane sa­modzielnie i w zespole, prace domowe, prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, pro­wadzenie zeszytu, czytanie i recytację, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

 

§ 110.

1.       Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen bieżących oraz śród­ro­cznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie pro­gramu nauczania;

2)       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny kla­syfikacyjnej z realizowanego przez siebie pro­gramu nauczania.

 

2.       Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi­ców (prawnych opiekunów) o:

1)       warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho­wania.

2)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych             i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)       warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny kla­syfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

3.       Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust.1 i 2. powinien zostać odnotowany                  w dzien­niku lekcyjnym oddziału.

 

 

Rozdział 24.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

 

§ 111.

1.       Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

3.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisem­ne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 112.

1.       Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedago­gicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 105, ust. 1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psycho­fi­zy­cznych i eduka­cyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrze­żeniem ust. 2 i 3.

 

2.       Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 105, ust. 1, pkt 1, do indywidu­al­nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3.       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo in­dywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 105, ust. 1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 113.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szcze­gólno­ści brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wy­nikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 114.

1.       Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na pod­stawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wyda­nej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii,

 

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić go z tego obowiązku,

 

3.       W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i projektu edukacyjnego w do­ku­men­tacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowie­dnio„zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§ 115.

1.       Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1)         6 - stopień celujący –  dopuszczalny skrót zapisu słownego -  cel.

2)         5 - stopień bardzo dobry –  dopuszczalny skrót zapisu słownego -  bdb.

3)         4 - stopień dobry    dopuszczalny skrót zapisu słownego -  db.

4)         3 - stopień dostateczny    dopuszczalny skrót zapisu słownego -  dst.

5)         2 - stopień dopuszczający    dopuszczalny skrót zapisu słownego -  dop.

6)         1 - stopień niedostateczny    dopuszczalny skrót zapisu słownego -  ndst.

 

2.       W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie znaków „+” i „ – ”:

1)        „+” za poprawną odpowiedź lub prawidłowe wykonanie ćwiczenia, zadania,

2)       „ – ”  za brak odpowiedzi lub nie wykonanie ćwiczenia, zadania jeżeli nauczyciel nie ma podstaw do wystawienia oceny;

 

3.       Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może stawiać znaki „+” i „–”
w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonych do tego celu kolumnach lub własnym notatniku .

 

4.       Zamiany zebranych znaków, o których mowa w ust. 2 i 3, na stopnie dokonuje nauczyciel na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

 

 

 

§ 116.

1.       Oceny bieżące nauczyciel danych zajęć edukacyjnych wpisuje do dziennika lekcyjnego dłu­gopisem lub piórem koloru niebieskiego, czarnego i czerwonego stosując skalę cyfrową ok­reśloną w § 110  ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2.       Kolorem czerwonym wystawiane są oceny z prac kontrolnych, sprawdzianów i testów.

 

3.       Dopuszcza się wpisywanie informacji bieżących ołówkiem, które powinny być systematycz­nie usuwane.

 

4.       Oceny z klasyfikacji śródrocznej wpisywane są w dzienniku lekcyjnym długopisem lub pió­rem koloru niebieskiego lub czarnego przy użyciu skrótu zapisu słownego według skali ok­reślo­nej w § 110 ust. 1.

 

5.       Oceny z klasyfikacji rocznej wpisywane są w dzienniku lekcyjnym długopisem lub piórem koloru niebieskiego lub czarnego w pełnym brzmieniu słownym w skali określo­nej w § 110 ust. 1.

 

§ 116a

1.                     Dzienniki, o których mowa w § 116 mogą być prowadzone w formie elektronicznej, zwany dalej „dziennikami elektronicznymi”.

2.                     Za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

3.                     Zasady prowadzenia dzienników elektronicznych określają odrębne przepisy.

 

§ 117.

1.       Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1)       spełnia wymagania określone programem nauczania i rozwiązuje zadania i problemy o podwyższonym stopniu trudności,

2)       zostaje laureatem konkursu wojewódzkiego.

 

2.       Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1)       spełnia wymagania dopełniające z zakresu wiadomości i umiejętności przewidzia­nych przez program nauczania,

2)       zostaje finalistą konkursu wojewódzkiego.

 

3.       Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające istotne dla przed­miotu.

 

4.       Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe z danego przed­miotu określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

 

5.       Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1)       spełnia wymagania konieczne w uczeniu się danego przedmiotu,

2)       ma braki w wiadomościach  i umiejętnościach umożliwiające mu dalsze zdobywanie wie­dzy z tego przedmiotu,

3)       przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać i wykonać zadania i ćwiczenia typowe o nie­­wielkim stopniu trudności.

 

6.       Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1)       nie spełnia wymagań koniecznych w uczeniu się danego przedmiotu,

2)       ma braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiające mu dalsze zdobywanie wie­dzy z tego przedmiotu,

3)       przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać i wykonać zadań oraz ćwiczeń typowych, o nie­­wielkim stopniu trudności.

 

§ 118.

1.       Stopnie ze sprawdzianów pisemnych oraz testów wielopoziomowych uzależnione są od sumy uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów zgodnie z kryteri­a­mi okre­ślonymi w ust. 2 i 3.

 

2.       Kryteria punktowe na poszczególne stopnie ze sprawdzianów oraz testów zawarte są w  poni­ższej tabeli:

 

 

Lp.

Stopień

% uzyskanych punktów

1)        

celujący

98 - 100

2)        

bardzo dobry

91–97

3)        

dobry

75–90

4)        

dostateczny

50–74

5)        

dopuszczający

30–49

6)        

niedostateczny

0–29

 

3.       Do stopni wymienionych w ust. 2, pkt 2 – 6 można dostawić znak „+” jeżeli do wyższego sto­pnia zabrakło 1 pkt.

 

4.       Dla uczniów mających orzeczenie o obniżeniu poziomu wymagań należy obniżyć skalę pro­centową o przynajmniej 10 %.

 

§ 119.

1.       Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu stopień celujący z klasyfikacji rocznej, niezależnie od ocen cząstko­wych.

 

2.       Uczestnicy ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z dane­go przedmiotu co najmniej stopień bardzo dobry z klasyfikacji rocznej, niezależnie od ocen cząstkowych.

 

§ 120.

1.       Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie z przedmiotów ustalają zespoły przedmiotowe.

 

2.       Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) zatwierdza Dyrektor Gimnazjum.

 

§ 121.

1.       Bieżącą wiedzę i umiejętności ucznia ocenia:

1)        nauczyciel przedmiotu prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

2)        nauczyciel, któremu przydzielono stałe zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

 

2.       Nauczyciel na zastępstwie doraźnym (zgodnie z kwalifikacjami przedmiotu, na którym pro­wadzi zastępstwo) może dokonać oceny pracy ucznia i wstawić stopień do dziennika lek­cyjnego. Nauczyciel na zastępstwie doraźnym (o innych kwalifikacjach niż przedmiot, na któ­rym prowadzi zastępstwo) może dokonać oceny pracy ucznia w formie ustnej prze­ka­zanej uczniowi, nie wstawiając stopnia do dziennika lekcyjnego.

 

§ 122.

1.      Aby ocenić bieżący poziom wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:

1)       odpowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i realizowanego materiału nau­czania,

2)       prace pisemne, testy i sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zgo­dnie z planem realizacji programu nauczania,

3)       kartkówki z zakresu aktualnie zdobytej wiedzy,

4)       aktywność na lekcji,

5)       prace domowe,

6)       prace i ćwiczenia wykonane samodzielnie lub w grupie, które zostaną zaprezentowane na zajęciach lekcyjnych,

7)       zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń,

8)       wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze spe­cyfiki przedmiotu.

 

2.      Sprawdziany, o których mowa w ust. 1, pkt. 2, przeprowadzane są na piśmie w formie pisem­nej pracy kontrolnej, testu lub obu form równocześnie.

 

3.      Uczeń nie powinien być negatywnie oceniany z materiału wprowadzonego na danej lekcji.

 

4.      Stan wiedzy i umiejętności uczniów będzie również sprawdzany przez Dyrektora Gimnazjum poprzez systemowe badanie wyników nauczania prowadzone w   ramach nadzoru pedagogicz­nego.

 

§ 123.

1.       Przed każdym sprawdzianem obejmującym dział lub kilka działów programowych nauczy­ciel:

1)     przeprowadza lekcję powtórzeniową obejmującą zakres materiału przewidzianego na spra­wdzianie,

2)     podaje i wyjaśnia kryteria oceniania,

3)     podaje i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin sprawdzianu.

 

2.       Ilość całogodzinnych prac klasowych, o których mowa w ust.1, nie może przekroczyć:

1)       jednej w jednym dniu,

2)       trzech w jednym tygodniu,

3)       za przestrzeganie zasad określonych w pkt. 1 i 2 odpowiada gospodarz klasy, który jest uprawniony do uzgadniania  z nauczycielami terminów sprawdzianów.

 

3.       Warunki określone w ust. 2 nie muszą być przestrzegane w przypadku:

1)       zmiany terminu sprawdzianu dokonanego na wniosek  lub z winy uczniów,

2)       ustalenia terminu sprawdzianu poprawkowego.

 

4.       Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w ciągu dwóch tygodni od dnia ich przeprowadzenia, zaś w przypadku prac polonistycznych w ciągu trzech tygodni.

 

5.       Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia materiału w sposób i w  ter­mi­nie uzgodnionym z nauczycielem.

 

6.       Nie przystąpienie ucznia do zaliczenia w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia,      powoduje wystawienie stopnia niedostatecznego.

 

7.       Uczeń ma prawo poprawić prace klasowe jeden raz w terminie uzgodnio­nym z nau­czy­cie­lem. Uczeń może poprawić inne oceny cząstkowe, pod warunkiem, że nauczyciel wyrazi na to zgodę,

 

8.       Uzyskaną z poprawy ocenę (wyższą od poprzedniej) nauczyciel wstawia w dzienniku lek­cyjnym obok oceny uzyskanej wcześniej. Oceny, takiej samej jak poprzednia lub niższej, nie wpisuje się do dziennika, rozumiejąc ją  jako nie poprawioną.

 

9.       Sprawdzone i ocenione prace pisemne, sprawdziany i testy nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

 

10.   Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych podczas indy­wi­­dualnych spotkań z nauczycielami lub zebrań klasowych.

 

§ 124.

1.       Kartkówki obejmujące zakres materiału z ostatnich 4 lekcji i pisane w czasie nie  przekra­cza­­ją­cym 25 minut traktowane są jako odpowiedzi ustne (nie obniża się ocen za  błędy ortografi­czne, oprócz języka polskiego i języka obcego), ich ilość w danym dniu i tygodniu nie jest ograniczona.

 

2.       Zwrot ocenionych kartkówek musi nastąpić w ciągu tygodnia.

 

§ 125.

1.       Ocenione zeszyty przedmiotowe lub zeszyty ćwiczeń uczeń otrzymuje na następnej lekcji.

 

2.       Ze wszystkich zajęć, oprócz języka polskiego, zeszyty będą kontrolowane i oceniane przynaj­mniej raz w roku.

 

3.       Zeszyty z języka polskiego będą kontrolowane przynajmniej raz w semestrze, a wszystkie wypracowania i prace pisemne ucznia opatrzone zostaną oceną z komentarzem.

 

§ 126.

Informacje dotyczące sprawdzianów kompetencji prowadzone przez Dyrektora podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego (przedmiot, klasa, miesiąc) i ujęte są w planie nadzoru pedagogicznego Gimnazjum.

 

§ 127.

1.       Uczeń jest zobowiązany do:

1)        systematycznego przygotowywania się do lekcji,

2)        odrabiania lekcji na bieżąco,

3)        posiadania na każdej lekcji podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, od­powiednich  przyborów,

4)        posiadania odpowiedniego  stroju na zajęcia z wychowania fizycznego,

5)        wykonywania wszystkich zadawanych przez nauczyciela prac, zadań i ćwiczeń,

6)        zgłaszania na początku lekcji faktu nieprzygotowania się do lekcji, braku pracy domo­wej, zeszytu, stroju,

7)        przedstawiania nauczycielowi na następnych zajęciach nadrobionych zaległości wynika­jących z nie odrobienia pracy domowej, braku zeszytu, zeszytu ćwiczeń.

 

2.       Konsekwencje nieprzygotowania się ucznia do lekcji ponosi uczeń zgodnie z umową (kontra­ktem) zawartą między nauczycielem a uczniami na początku roku szkolnego.

 

 

Rozdział 25.

Klasyfikowanie semestralne i roczne

 

§ 128.

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1)       semestr I trwa od 1 września do ostatniego dnia, w którym trwają lekcje przed rozpoczę­ciem ferii zimowych,

2)       semestr II trwa od 1 dnia po zakończeniu semestru I do ostatniego dnia, w którym trwają lekcje przed rozpoczęciem ferii letnich.

 

2.       Czas trwania semestrów w danym roku szkolnym podaje Dyrektor Gimnazjum w kalendarzu  roku szkolnego.

 

3.       Klasyfikowanie uczniów przeprowadzane jest na zakończenie:

1)       I semestru – klasyfikacja śródroczna,

2)       II semestru – klasyfikacja roczna .

 

§ 129.

1.       Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu według skali określonej w § 115 ust. 1 śródrocznych ocen klasyfika­cyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

2.       Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edu­ka­cyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz usta­le­niu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w § 115 ust. 1.

 

§ 130.

1.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nau­czyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfi­kacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy progra­mowo wyższej ani na ukończenie Gimnazjum.

 

3.       W sytuacji gdy w czasie klasyfikacji nauczyciel uczący przebywa na zwolnieniu leka­rskim lub jest nieobecny w pracy z innych przyczyn, oceny klasyfikacyjne ustala wychowawca kla­sy w porozumieniu z nauczycielem uczącym, a jeżeli jest to niemożliwe, z liderem zespołu przedmiotowego lub innym nauczy­cielem danego przedmiotu wskazanym przez Dyrektora.

 

4.       W wyjątkowych sytuacjach oceny klasyfikacyjne z przedmiotu może wystawić inny nau­czyciel wyznaczony przez Dyrektora w trybie, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 131.

Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii (etyki) nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Gimnazjum.

 

§ 132.

1.       Semestralną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu wystawia uczący nauczyciel na podstawie przynajmniej:

1)       3 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygo­dnio­wo,

2)       4 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygo­dniowo,

3)       5 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 3 i więcej godzin tygo­­dniowo,

4)       6 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 4 i więcej godzin tygo­­dniowo,

wystawionych w pierwszym semestrze.

 

2.       Roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu wystawia uczący nauczyciel na pod­sta­wie przynajmniej:

1)       6 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygo­dnio­wo,

2)       8 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygo­dniowo,

3)       10 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 3 i więcej godzin tygo­­dniowo,

4)       12 stopni bieżących z przedmiotu, który realizowany jest w wymiarze 4 i więcej godzin tygo­­dniowo.

wystawionych w czasie całego roku szkolnego.

 

3.       Uczeń nie może uzyskać niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ma spełnione warunki określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 a liczba ocen pozytywnych jest większa lub równa licz­bie ocen niedostatecznych.

 

4.       Uczeń nie może nie być klasyfikowany jeżeli ma spełnione warunki określone odpowiednio
w ust. 1 lub 2.

 

5.       Wystawiona przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym semestralna ocena klasyfikacyjna jest oceną ostateczną i nie może być zmieniona.

 

6.       Wystawiona przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko po zdaniu:

1)       egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej

2)       sprawdzianu wiedzy i umiejętności określonego w § 146, ust.2.

 

§ 133.

1.       Na tydzień przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogi­cznej, nauczyciele poszcze­gólnych przedmiotów zobowiązani są do poinformowania ucznia           o przewidy­wa­nych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zas­trzeżeniem ust. 2.

 

2.       O przewidywanych niedostate­cznych semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub możliwości nieklasyfikowania ucznia wychowawca informuje jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed za­ko­ń­cze­niem semestru lub roku podczas wywiadówki lub indywidualnego kontaktu.

 

3.       Informacje, o których mowa w ust. 2, wychowawca przekazuje  na druku zawiadomienia, któ­ry podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) przekazuje do Sekretariatu Gimna­zjum wraz ze zbiorczym wykazem uczniów zagrożonych.

 

4.       W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się do Gimnazjum w wyzna­czo­nym terminie, aby uzyskać informacje, o których mowa w ust. 2, wychowawca wysyła pocztą zawiadomienie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 134.

1.       Nauczyciel, który wystawił niedostateczny stopień klasyfikacyjny semestralny lub roczny, zobowiązany jest do dołączenia do protokołu klasyfikacyjnego klasy pisemnego  uzasadnie­nia oceny.

 

2.       Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edu­ka­cyj­nych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, uczący nauczyciel powinien w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, organizując zajęcia wyrównawcze.

 

 

Rozdział 26.

Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 135.

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej o której mowa w § 132. ust.1 i 2 z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekra­czającej połowę czasu przeznaczo­nego na te zajęcia w planie nauczania dla danej klasy z zastrzeżeniem § 132 ust. 4.

 

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.       Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na roczny egzamin klasyfikacyjny.

 

4.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)       realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

3)       który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiąz­kowego na podstawie odrębnych przepisów.

 

5.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt 2, nie obej­muje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6.       Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 

7.       Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się:

1)       z części pisemnej oraz ustnej z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,

2)       z części pisemnej i ćwiczeń praktycznych z przedmiotów: informatyka, technika, plas­tyka, muzyka,

3)       z ćwiczeń praktycznych z wychowania fizy­cznego.

 

8.       Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nau­czyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

9.       Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza nauczyciel danego języka obcego wyznaczony przez Dyrektora,  a w przypadku gdy w Gimnazjum nie pracuje taki nauczyciel – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowied­niej klasy.

 

11.   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzi­cami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egza­miny w ciągu jednego dnia.

 

12.   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – ro­dzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

13.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szcze­gólności:

1)       imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8 i 9, a w przypadku egzaminu kla­syfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komi­sji, o której mowa w ust. 9,

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14.   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nau­czania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „nieklasyfikowany” lub „nie­klasyfikowana”. 

 

15.   Uczniowie wymienieni w ust. 4 zdają egzamin klasyfikacyjny śródroczny i roczny przed kla­syfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

16.   Uczniowie wymienieni w ust. 2 i 3:

1)       nieklasyfikowni w klasyfikacji śródrocznej zobowiązani są do zaliczenia materiału prog­ramowego zrealizowanego z danych zajęć edukacyjnych w trakcie drugiego semestru, w formie i terminie ustalonym z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

2)       nieklasyfikowni w klasyfikacji rocznej zdają roczny egzamin klasyfikacyjny nie później, niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w terminach wyznaczo­nych przez Dyrektora, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

17.   Uczeń, który nie został  klasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej może być klasyfikowany w klasyfikacji rocznej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 16 pkt 1 i § 132. ust. 2.

 

§ 136.

1.       Podanie o egzamin klasyfikacyjny uczniów wymienionych w § 135 ust. 2 i 3 z określeniem nazwy przedmiotu, składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) do Dyrektora Gim­nazjum w terminie określonym w harmono­gramie zakończenia roku szkolnego.

 

2.       Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu klasyfikacyjnego uczniów wymienionych w § 135 ust. 3 podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu związanym z roczną klasyfikacją i promocją.

 

§ 137.

1.       Uczeń zostaje nieklasyfikowany jeżeli nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyzna­­czonym terminie z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2.       W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ter­minie z powodów usprawiedliwionych, Dyrektor wyznacza następny termin egzaminu, jed­nak nie później niż przed pierwszym sierpniowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

3.       Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną, powtarza klasę z zastrzeżeniem § 139 ust. 1 i 2.

 

4.       Do ucznia, o którym mowa w ust. 3, można zastosować tryb § 139. ust. 12, 13, 14 i 15 oraz
§ 146.

 

§ 138.

1.      Zakres materiału obowiązującego na egzaminie klasyfikacyjnym przygotowuje i przekazuje uczniowi nauczyciel uczący danego przedmiotu w oddziale, do którego zapisany jest uczeń przed zakończeniem  zajęć dydakty­czno-wychowawczych.

 

2.      Pytania i zadania na egzamin klasyfikacyjny z określeniem kryteriów oceniania przygoto­wu­je nauczyciel uczący danego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

3.      Pytania i zadania na egzamin klasyfikacyjny zatwierdza przewodniczący komisji.

 

4.      W przypadku wątpliwości przewodniczący komisji może pytania egzaminacyjne uzgo­dnić
z członkiem komisji lub z właściwym doradcą metody­cznym.

 

 

Rozdział 27.

Egzamin poprawkowy

 

§ 139.

1.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiąz­kowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2.       W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin popraw­kowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

3.       Podanie o dopuszczenie do dwóch egzaminów poprawkowych z określeniem nazwy przed­miotów, składa do Dyrektora uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca, w nieprzekraczalnym terminie w dniu przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pe­dagogicznej.

 

4.       Podanie o dopuszczenie do dwóch egzaminów poprawkowych opiniuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację roczną.

 

5.       skreślony

 

6.       Egzamin poprawkowy składa się :

1)       z części pisemnej oraz ustnej z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,

2)       z części pisemnej i ćwiczeń praktycznych z przedmiotów: informatyka, technika, plasty­ka, muzyka,

3)       z ćwiczeń praktycznych z wychowania fizy­cznego.

 

7.       Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

8.       Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

9.       Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowa­dzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnio­nego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

10.   W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

11.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szcze­gólności:

1)       skład komisji,

2)       termin egzaminu poprawkowego,

3)       pytania egzaminacyjne,

4)       wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie­dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego             w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczo­nym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

 

13.   Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, nie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym i powtarza klasę.

 

14.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy progra­mo­wo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 15.

 

15.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia klasy pierwszej lub drugiej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu trzeciego etapu edukacyjnego promować do klasy pro­gra­mowo wyż­szej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiąz­ko­wych zajęć edu­kacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie z planem na­uczania, realizo­wa­ne w klasie programowo wyższej.

 

§ 140.

1.       Zakres materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym przygotowuje i przekazuje uczniowi nauczyciel uczący danego przedmiotu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wy­chowawczych.

 

2.       Pytania i zadania na egzamin poprawkowy z określeniem kryteriów oceniania przygoto­wu­je nauczyciel uczący danego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

3.       W przypadku, gdy egzamin poprawkowy z tego samego przedmiotu i z tej samej klasy zdają uczniowie nauczani przez różnych nauczycieli, pytania i zadania na egzamin poprawkowy,
z określeniem kryteriów oceniania w formie jednego zestawu, przygoto­wu­ją wspólnie wymie­nieni  nauczyciele w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

4.       Pytania i zadania na egzamin poprawkowy zatwierdza przewodniczący komisji.

 

5.       W przypadku wątpliwości przewodniczący komisji może pytania egzaminacyjne uzgo­dnić
z członkiem komisji lub z właściwym doradcą metody­cznym.

 

6.       Poziom wymagań pytań, zadań i ćwiczeń na egzamin poprawkowy powinien być zgodny z kryteriami i wymaganiami zawartymi w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

 

 

Rozdział 28.

skreślony

 

 

Rozdział 29.

Przepisy wspólne dla klasyfikacji i egzaminów

 

§ 143.

1.       Egzamin sprawdzający, poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy ucznia.

 

2.       W przypadku stwierdzenia, że zdający uczeń korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg, egzamin przerywa się i wystawia ocenę niedostateczną  
z tego egzaminu. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu.

 

3.       Ucznia, o którym mowa w ust. 2, po unieważnieniu egzaminu traktuje się jak ucznia, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych.

 

§ 144.

1.       Czas trwania poszczególnych części egzaminów wynosi:

1)       do 45 minut – część pisemna,

2)        do 30 minut – część ustna i praktyczna.

 

2.       Jednego dnia uczeń może zdawać nie więcej niż dwa egzaminy.

 

§ 145.

1.      Wychowawca na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej wystawionych w dzienniku lek­cyjnym przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1)       sporządza w dzienniku lekcyjnym zestawienia ocen klasyfikacji śródrocznej uczniów
i oddziału,

2)       wprowadza oceny do elektronicznej bazy danych szkoły,

3)       sporządza protokół klasyfikacji śródrocznej oddziału na klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

2.      Wychowawca na podstawie ocen klasyfikacji rocznej wystawionych w dzienniku lekcyjnym przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1)       sporządza w dzienniku lekcyjnym zestawienia ocen klasyfikacji rocznej uczniów
i oddziału,

2)       wprowadza oceny do elektronicznej bazy danych szkoły,

3)       sporządza protokół klasyfikacji rocznej oddziału na klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pe­dagogicznej,

4)       wpisuje oceny klasyfikacji rocznej do arkuszy ocen,

5)       sporządza zestawienia statystyczne w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i protokole kla­syfikacyjnym.

 

3.       Wychowawca klasy na podstawie protokołu egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego,
lub popra­wkowego   wpisuje w arkuszu ocen ucznia wynik egzaminu oraz odpowiednią adno­ta­cję w dzienniku lekcyjnym na stronie danego przedmiotu oraz zbiorczym zestawieniu ocen.

 

4.       Protokół z egzaminu wychowawca dołącza do arkusza ocen.

 

§ 146.

1.       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowa­wczych.

 

2.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została usta­lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powo­łuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć eduka­cyj­nych.

 

3.       Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, ustala Dyrektor po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4.       W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)       dwóch nauczycieli z Gimnazjum lub innego gimnazjum, prowadzących takie same zaję­cia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innym gimnazjum nas­tępuje w porozumieniu z dyrektorem tego gimnazjum.

 

5.       Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innym gimnazjum następuje w porozumieniu z dy­rektorem tego gimnazjum. 

 

6.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niż­sza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyją­tkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmie­niona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       skład komisji,

2)       termin sprawdzianu,

3)       zadania (pytania) sprawdzające,

4)       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.       Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9.       Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyz­naczonym przez Dyrektora.

 

10.   Przepisy ust. 1 – 9  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z za­jęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego , z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawko­wego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

Rozdział 30.

Ocenianie zachowania

 

§ 147.

Każdy uczeń powinien mieć pełną świadomość, że będąc indywidualnością jest równocześnie członkiem społeczności oddziału i gimnazjum, a więc obowiązują go normy postępowania usta­lone dla tej społeczności.

 

§ 148.

1.      Kryteria oceny zachowania są jawne, a obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie z nimi uczniów tak, aby je rozumieli, co pozwoli na obiektywne i sprawiedliwe ocenianie w odni­esieniu do ustalonych zasad współżycia w Gimnazjum i poza nim.

 

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi­ców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 149.

Uczeń ma prawo dokonania samooceny i przedstawienia jej argumentacji na forum oddziału.

 

§ 150.

1.       Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucz­nia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 153.

 

2.       Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w § 128 ust. 3.

 

3.       Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 153.

 

4.       Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Peda­gogicznej wychowawca obowiązany jest do  poinformowania ucznia i jego rodziców (praw­nych opiekunów) o przewidywanej dla niego semestralnej, rocznej ocenie klasyfika­cyj­nej za­chowania.

 

§ 151.

1.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

2.       W wyjątkowych sytuacjach ocenę klasyfikacyjną z zachowania może wystawić inny nauczy­ciel wyznaczony przez Dyrektora w trybie, o którym mowa w ust. 3.

 

3.       W sytuacji gdy w czasie klasyfikacji wychowawca przebywa na zwolnieniu leka­rskim lub jest nieobecny w pracy z innych przyczyn, oceny klasyfikacyjne zachowania ustala inny nauczy­ciel uczący w danym oddziale wskazany przez Dyrektora przy zachowaniu trybu, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 152.

1.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom,

8)       udział w projekcie edukacyjnym.

 

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy­widualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3.       Ocena zachowania ucznia jest tylko opinią o jego zachowaniu i nie ma wpływu na:

1)       jego oceny z zajęć edukacyjnych,

2)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Gimnazjum, z zastrzeżeniem  pkt 3,

3)       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyż­szej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4)       skreślony

 

§153.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca według następującej skali:

1)       wzorowe –  dopuszczalny skrót zapisu słownego –  wz.,

2)       bardzo dobre –  dopuszczalny skrót zapisu słownego –  bdb.,

3)       dobre –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – db.,

4)       poprawne –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – pop.,

5)       nieodpowiednie –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – ndp.,

6)       naganne –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – nag.

 

§ 154.

1.       Każdy wychowawca klasy opracowuje wspólnie z wychowankami wewnętrzny regulamin oceny zachowania (kontrakt).

 

2.       W kontrakcie należy uwzględnić następujące obszary wychowawcze:

1)       rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań oraz wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w szczególności: frekwencję, przygotowanie do zajęć, przestrzeganie regula­minów, wykonywanie poleceń władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i praco­wników szkoły.

2)       stosunki międzyludzkie rozumiane jako godne, kulturalne zachowanie się w szkole i po­za nią, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o bezpieczeństwo, szacunek dla ży­cia, zdrowia i godności drugiego człowieka, postawę wobec nałogów i uzależnień, dba­łość o wygląd zewnętrzny i piękno mowy ojczystej.

3)       postawę społeczną i moralną ucznia rozumianą jako postępowanie zgodne z dobrem szkoły i środowiska lokalnego, w tym sumienność i poczucie odpowiedzialności, reago­wanie na przejawy zła, przestrzeganie prawa, dbałość o mienie szkolne i publiczne, honor i tradycje szkoły.

 

3.       Każdy z obszarów wymienionych w ust. 2 podlega cząstkowej ocenie według skali określonej w § 153.

 

 

Rozdział 31.

Kryteria oceny zachowania

 

§ 155.

1.       W obszarze rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań oraz wywiązywanie się z obowiąz­ków ucznia:

 

1)       Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)       systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

b)       jest punktualny, a wszystkie nieobecności w szkole ma usprawiedliwione,

c)       wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­co­wników szkoły, dotrzymuje terminów, nosi obuwie na zmianę oraz legity­ma­cję szkolną,

d)      jest zawsze przygotowany do lekcji (na miarę swoich możliwości), a jego ucze­stni­ctwo w zajęciach jest wzorem do naśladowania,

e)       rozwija swoje zaintereso­wa­nia i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

f)        bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach szkol­nych i osiąga w nich sukcesy,

g)       wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realiza­cji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczegól­nych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

 

2)       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, sporadycznie bywa niepunktualny,  nieobecności w szkole usprawiedliwia na bieżąco,

b)       wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­co­wników szkoły, sporadycznie zdarza mu się zapomnieć obuwia na zmianę lub legitymacji szkolnej,

c)       uczestniczy w zajęciach będąc do nich zawsze przygoto­wanym na miarę swoich moż­liwości,

d)      rozwija swoje zaintereso­wa­nia i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

e)       bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach szkol­nych,

f)        był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współ­praca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

3)       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, bywa niepunktualny, posiada pojedyn­cze godziny nieusprawiedliwione,

b)       stara się wykonywać polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­cowników szkoły, czasem zdarza mu się nie dotrzymać terminu, zapomnieć obuwia na zmianę lub legitymacji szkolnej,

c)       uczestniczy w zajęciach na miarę swoich możliwości, lecz zdarza mu się być do nich nieprzygotowanym.

d)      rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

e)       współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

4)       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)       nie wywiązuje się w pełni z obowiązków szkolnych,

b)       spóźnia się i nie uczęszcza systematycznie na zajęcia lekcyjne,

c)       posiada nieusprawiedliwione nieobecności, wymaga kontroli,

d)      czasem zdarza mu się swoim lekkomyślnym zachowaniem zakłócać tok zajęć,

e)       nie zawsze wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nau­czycieli i pracowników szkoły, często zapomina obuwia na zmianę oraz legitymacji szkolnej,

f)        współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na proś­bę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

5)       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)       często spóźnia się i opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

b)       często przeszkadza w organizowaniu form pracy lekcyjnej,

c)       często nie wykonuje poleceń i zarządzeń władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły, nie nosi obuwia na zmianę oraz legitymacji szkolnej,

d)      zwykle jest nie przygotowany do zajęć i wykazuje się biernością,

e)       mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wy­wiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóź­nienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

6)       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)       systematycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

b)       notorycznie przeszkadza w organizowaniu form pracy lekcyjnej,

c)       nie wykonuje poleceń i zarządzeń władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­cowników szkoły, nie nosi obuwia na zmianę oraz legitymacji szkolnej,

d)      jest nie przygotowany do zajęć i odmawia na nich pracy,

e)       nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

2.       W obszarze stosunki międzyludzkie:

1)       Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)       charakteryzuje się wysoką kulturą bycia, słowa i umiejętnością rozwiązywania kon­fliktów,

b)       pamięta o schludnym stroju codziennym, bez makijażu, farbowanych włosów i prze­sadnych ozdób,

c)       jest koleżeński, tolerancyjny, chętny do pomocy innym, uczciwy,

d)      z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

e)       nie ulega nałogom, a swą postawą przyczynia się do promowania zdrowego stylu ży­cia,

f)        swą postawą wpływa na kształtowanie pozytywnych cech osobowości rówieśni­ków.

 

2)     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)       charakteryzuje się właściwą kulturą bycia, słowa i rozwiązywania konfliktów,

b)       pamięta o schludnym stroju codziennym, bez makijażu, farbowanych włosów i prze­sa­dnych ozdób,

c)       jest koleżeński, tolerancyjny, chętny do pomocy innym, uczciwy,

d)      z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

e)       nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów.

 

3)    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

a)       pamięta o właściwej kulturze bycia i słowa, lecz zdarzają mu się nietaktowne zacho­wania wynikające z nieopanowania emocji,

b)       sporadycznie zapomina o schludnym stroju codziennym, ale nie nosi makijażu, farbo­wanych włosów i przesadnych ozdób,

c)       właściwie zachowuje się na różnego rodzaju imprezach i