Aneks do statutu

Aneks nr 1

do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dn. 20.02.2013 r.

 

Rozdział 30.

Ocenianie zachowania

 

§ 147.

Każdy uczeń powinien mieć pełną świadomość, że będąc indywidualnością jest równocześnie członkiem społeczności, oddziału i gimnazjum,

a więc obowiązują go normy postępowania ustalone dla tej społeczności.

 

§ 148.

1.      Kryteria oceny zachowania są jawne, a obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie z nimi uczniów tak, aby je rozumieli, co pozwoli na obiektywne i sprawiedliwe ocenianie w odniesieniu do ustalonych zasad współżycia w Gimnazjum i poza nim.

 

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 149.

Uczeń ma prawo dokonania samooceny i przedstawienia jej argumentacji na forum oddziału.

 

§ 150.

1.       Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 153.

 

2.       Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w § 123 ust. 3, pkt. 1.

 

3.       Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 153.

 

4.       Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca obowiązany jest do  poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego semestralnej, rocznej ocenie klasyfika­cyj­nej zachowania.

 

§ 151.

1.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

2.       W wyjątkowych sytuacjach ocenę klasyfikacyjną z zachowania może wystawić inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora w trybie, o którym mowa w ust. 3.

 

3.       W sytuacji, gdy w czasie klasyfikacji wychowawca przebywa na zwolnieniu leka­rskim lub jest nieobecny w pracy z innych przyczyn, oceny klasyfikacyjne zachowania ustala inny nauczy­ciel uczący w danym oddziale wskazany przez Dyrektora przy zachowaniu trybu,
o którym mowa w ust. 1.

§ 152.

1.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom;

8)       udział w projekcie edukacyjnym.

 

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.”,

 

3.       Ocena zachowania ucznia jest tylko opinią o jego zachowaniu i nie ma wpływu na:

1)       jego oceny z zajęć edukacyjnych,

2)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Gimnazjum, z zastrzeżeniem  pkt. 3 – 4,

3)       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4)       skreślony

 

§153.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca według następującej skali:

1)       wzorowe –  dopuszczalny skrót zapisu słownego –  wz.,

2)       bardzo dobre –  dopuszczalny skrót zapisu słownego –  bdb.,

3)       dobre –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – db.,

4)       poprawne –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – pop.,

5)       nieodpowiednie –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – ndp.,

6)       naganne –  dopuszczalny skrót zapisu słownego – nag.

 

§ 154.

1.       Każdy wychowawca klasy opracowuje wspólnie z wychowankami wewnętrzny regulamin oceny zachowania (kontrakt).

2.       W kontrakcie należy uwzględnić wymienione w § 152 punkty.

3.       Oceny zachowania dokonuje się uwzględniając następujące punkty:

 

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom;

8)       udział w projekcie edukacyjnym.

 

Faktem decydującym przy wystawianiu oceny zachowania jest liczba opuszczonych przez ucznia godzin nieusprawiedliwionych zawarta w punkcie 1, tj. wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

 

Rozdział 31.

 

Kryteria oceny zachowania

 

§ 155.

 

Ustala się następujące kryteria dokonywania oceny zachowania:

 

1.                  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia,

- jest punktualny (dopuszcza się 3 spóźnienia w semestrze),

- posiada do 3 godzin nieusprawiedliwionych ( lub 1 dzień),

- zawsze wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­co­wników szkoły,

- zawsze dotrzymuje terminów,

- nosi obuwie na zmianę,

- jest zawsze przygotowany do lekcji (na miarę swoich możliwości),

-  jego ucze­stni­ctwo w zajęciach jest wzorem do naśladowania,

- rozwija swoje zaintereso­wa­nia i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

- bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach szkol­nych i osiąga w nich sukcesy,

- swą postawą wpływa na kształtowanie pozytywnych cech osobowości rówieśni­ków,

 - posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów,

- jest koleżeński, tolerancyjny, chętny do pomocy innym, uczciwy,

- samodzielnie podejmuje inicjatywy i organizuje różne formy działalności w klasie, szkole i miejscu zamieszkania,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego,

- nigdy nie niszczy mienia cudzego oraz należącego do szkoły, nie zaśmieca szkoły i otoczenia,

- posiada galowy strój w czasie uroczystości,

- jego postawa stanowi wzór  do naśladowania w czasie przerw, wyjść́ i wyjazdów szkolnych,

- charakteryzuje się wysoką kulturą słowa, jego język jest godny naśladowania,

- nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji niedozwolonych i zagrażających zdrowiu i życiu, nie namawia innych,

-  swą postawą przyczynia się do promowania zdrowego stylu życia,

- reaguje na przejawy zła,

- nie uczestniczy w bójkach, nie zaczepia złośliwie innych,

- dba o czystość osobistą,

- zawsze zostawia po sobie porządek,

- pamięta o schludnym stroju codziennym, bez makijażu, farbowanych włosów i przesadnych ozdób,

- nigdy nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy,

- nigdy nie kłamie,

- nie niszczy rzeczy innych osób,

- nie zakłóca procesu lekcyjnego.

 

2.                  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia,

- sporadycznie bywa niepunktualny (dopuszcza się 5 spóźnień w semestrze),

- posiada do 12 godzin nieusprawiedliwionych,

- wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­co­wników szkoły,

- dotrzymuje terminów,

- sporadycznie zdarza mu się zapomnieć obuwia na zmianę,

- uczestniczy w zajęciach będąc do nich przygoto­wany na miarę swoich możliwości,

- rozwija swoje zaintereso­wa­nia i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

- bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach szkol­nych,

- charakteryzuje się właściwą kulturą bycia, słowa i rozwiązywania konfliktów,

-  nie odmawia pomocy słabszym, reaguje na przejawy zła,

- włącza się w organizowanie różnych form działalności zainicjowanej przez kole­gów, nauczycieli i rodziców,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

- uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

-uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego,

- szanuje mienie własne, szkoły i innych, nie zaśmieca szkoły i otoczenia,

- posiada galowy strój i potrafi się odpowiednio zachować w czasie uroczystości,

- zachowuje się odpowiednio w czasie przerw, wyjść́ i wyjazdów szkolnych,

- charakteryzuje się wysoką kulturą słowa,

- nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji niedozwolonych i zagrażających zdrowiu i życiu, nie częstuje innych,

-  uczestniczy w promowaniu zdrowego stylu życia,

- reaguje na przejawy zła,

- nie uczestniczy w bójkach, nie zaczepia złośliwie innych,

- dba o czystość osobistą,

- zawsze zostawia po sobie porządek,

- charakteryzuje się właściwą kulturą bycia,

- pamięta o schludnym stroju codziennym, bez makijażu, farbowanych włosów i przesa­dnych ozdób,

- nigdy nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy,

- nie kłamie,

- nie niszczy rzeczy innych osób,

- nie zakłóca procesu lekcyjnego,

 

3.                  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia,

- bywa niepunktualny (dopuszcza się 7 spóźnień w semestrze),

- posiada do 20 godzin nieusprawiedliwionych,

-stara się wykonywać polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pra­cowników szkoły,

- czasem zdarza mu się nie dotrzymać terminu, zapomnieć obuwia na zmianę,

- uczestniczy w zajęciach na miarę swoich możliwości, lecz zdarza mu się być do nich nieprzygotowanym,

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w kołach przedmiotowych i na zaję­ciach pozalekcyjnych,

- pamięta o właściwej kulturze bycia i słowa, lecz zdarzają mu się nietaktowne zachowania wynikające z nieopanowania emocji,

- nie odmawia pomocy słabszym, reaguje na przejawy zła,

- bierze udział w różnych formach działalności w klasie, szkole i miejscu zamie­szkania,

- dba o honor i tradycje szkoły,

- uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

- stara się uczestniczyć w życiu szkoły i środowiska lokalnego,

- szanuje mienie własne, szkoły i innych, nie zaśmieca szkoły i otoczenia,

- posiada galowy strój i potrafi się odpowiednio zachować w czasie uroczystości,

- zachowuje się odpowiednio w czasie wyjść́ i wyjazdów szkolnych,

- stara się stosować odpowiednie słownictwo,

- nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji niedozwolonych i zagrażających zdrowiu i życiu i nie namawia do nich kolegów,

-  stara się uczestniczyć w promowaniu zdrowego stylu życia,

- reaguje na przejawy zła,

- nie uczestniczy w bójkach, nie zaczepia złośliwie innych,

- dba o czystość osobistą,

- zawsze zostawia po sobie porządek,

- sporadycznie zapomina  o schludnym stroju codziennym, - nie ma  makijażu, farbowanych włosów  i przesa­dnych ozdób,

- nigdy nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy,

- nie kłamie,

- nie niszczy rzeczy innych osób,

- nie zakłóca procesu lekcyjnego.

 

4.                  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 

- nie uczęszcza systematycznie na zajęcia lekcyjne,

- spóźnia się (dopuszcza się do 10 spóźnień w semestrze),

- posiada od 21 do 30 nieusprawiedliwionych nieobecności,

- wymaga upomnień i kontroli,

- nie zawsze wykonuje polecenia i zarządzenia władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły,

- często zapomina obuwia na zmianę,

- nie wywiązuje się w pełni z obowiązków szkolnych, często nie odrabia prac domowych,

- nie podejmuje żadnych prac z własnej inicjatywy, a powierzone przez kolegów lub nauczycieli zadania wykonuje niedbale,

- zwykle zachowuje się biernie wobec przejawów zła,

-  rzadko bierze udział w różnych formach działalności w klasie, szkole i miejscu zamie­szkania,

- nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły,

- rzadko uczestniczy w uroczystościach szkolnych i w życiu środowiska lokalnego,

 - nie  posiada galowego stroju i nie zawsze potrafi się odpowiednio zachować w czasie uroczystości,

- bywa, że niewłaściwie zachowuje się na przerwach, różnego rodzaju imprezach i wycieczkach,

- nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej, czasami stosuje niewłaściwe słownictwo,

- nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji niedozwolonych i zagrażających zdrowiu i życiu i nie namawia do nich kolegów,

-  nie zawsze  uczestniczy w promowaniu zdrowego stylu życia,

- bywa bierny wobec przejawów zła,

- zdarza się, że złośliwie zaczepia innych,

- nie zawsze dba o czystość osobistą,

- nie zawsze zostawia po sobie porządek, często trzeba zwracać mu uwagę, aby dbał o ład wokół siebie,

- bywa niekoleżeński i zdarza mu się wdawać się w nieuzasadnione dyskusje z nauczycielami oraz pracownikami szkoły,

- czasem zapomina o schludnym stroju codziennym, nosi łagodny makijaż i delikatnie farbowane włosy, przesadne ozdoby,

- nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy,

- czasami kłamie, ale potrafi przyznać się do popełnionego błędu,

- nie niszczy rzeczy innych osób,

- czasem zdarza mu się swoim lekkomyślnym zachowaniem zakłócać tok zajęć,

 

5.                  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

- często opuszcza zajęcia lekcyjne,

- spóźnia się (więcej niż 15 razy w semestrze),

- posiada od 31 do 50 godzin nieusprawiedliwionych,

- często nie wykonuje poleceń i zarządzeń władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły,

- nie nosi obuwia na zmianę, 

- zwykle jest nieprzygotowany do zajęć i wykazuje się biernością,

- odmawia wykonywania prac zleconych przez wychowawcę, nauczycieli i praco­wni­ków szkoły,

- wykazuje chęć poprawy po zastosowaniu środków zaradczych,

- zachowuje się nietaktownie, bywa agresywny, często nie panuje nad emocjami, zdarza się, że uczestniczy w bójkach,

- zachowuje się biernie wobec przejawów zła,

- niszczy mienie szkolne i społeczne oraz kolegów, ale wykazuje chęć naprawy swego postępowania,

- prawie nigdy nie bierze udziału w różnych formach działalności w klasie, szkole i miejscu zamie­szkania,

- nie dba o honor i tradycje szkoły,

- niewłaściwie zachowuje się na przerwach, różnego rodzaju imprezach i wycieczkach,

- rzadko uczestniczy w uroczystościach szkolnych i w życiu środowiska lokalnego,

 - nie  posiada galowego stroju i nie potrafi się odpowiednio zachować w czasie uroczystości,

- nie dba o piękno mowy ojczystej,

- często używa wulgarnego słownictwa,

- ulega nałogom: pali papierosy lub pije alkohol lub zażywa narkotyki i inne substancje niedozwolone i zagrażające zdrowiu i życiu,

- namawia kolegów do nałogów,

- lekkomyślnym zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

- nie dba o ład i porządek wokół siebie,

-  nie  uczestniczy w promowaniu zdrowego stylu życia,

- często złośliwie zaczepia innych,

- nie zawsze dba o czystość osobistą,

- zostawia po sobie bałagan, często trzeba zwracać mu uwagę, aby dbał o ład wokół siebie,

- często przeszkadza w organizowaniu form pracy lekcyjnej,

- bywa agresywny wobec kolegów i zdarza mu się lekceważyć pracowników szkoły,

- często bywa nietaktowny, powoduje konflikty,

- zapomina o schludnym stroju codziennym, nosi makijaż, farbowane włosy, przesadne ozdoby,

- nie dba o mienie własne, szkoły i innych,

- nie odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

- często bywa niekoleżeński, nietolerancyjny, nie jest chętny do pomocy innym, bywa nieuczciwy (oszukuje, podrabia podpisy rodziców lub opiekunów).

 

6.                  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 - systematycznie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,

- systematycznie spóźnia się na zajęcia (więcej niż 15 razy w semestrze),

- posiada powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych,

- wymaga ciągłych kontroli,

- nie wykonuje poleceń i zarządzeń władz szkolnych, wychowawcy, nauczycieli i pracowników szkoły,

- nie nosi obuwia na zmianę ,

- nie jest przygotowany do zajęć i odmawia na nich pracy,

- odmawia wykonywania prac zleconych przez wychowawcę, nauczycieli i praco­wni­ków szkoły,

- nie wykazuje chęci poprawy po zastosowaniu środków zaradczych,

- jest agresywny wobec kolegów i lekceważy pracowników szkoły, powoduje konflikty,

- wspiera przejawy zła,

- niszczy mienie szkolne i społeczne oraz kolegów, nie wykazuje chęci naprawy swego postępowania,

- nie wyraża chęci  udziału w różnych formach działalności w klasie, szkole i miejscu zamie­szkania,

- notorycznie przeszkadza w organizowaniu form pracy lekcyjnej,

- nie dba o honor i tradycje szkoły,

- rzadko uczestniczy w uroczystościach szkolnych i w życiu środowiska lokalnego,

 - nie  posiada galowego stroju i nie potrafi się odpowiednio zachować w czasie uroczystości,

- zakłóca spokój na przerwach, różnego rodzaju imprezach i wycieczkach,

- nie dba o piękno mowy ojczystej,

-  bardzo często używa wulgarnego słownictwa,

- ulega nałogom: pali papierosy lub pije alkohol,  zażywa narkotyki i inne substancje niedozwolone i zagrażające zdrowiu i życiu,

- namawia kolegów do nałogów,

- swoim zachowaniem zagraża innym: stosuje szantaż, wyłudzanie i zastraszanie, znęca się fizycznie i psychicznie,

-  zostawia po sobie bałagan, nie reaguje na uwagi, aby dbał o porządek wokół siebie,

-  promuje niezdrowy styl życia,

- często złośliwie zaczepia innych,

- nie zawsze dba o czystość osobistą,

- często przeszkadza w organizowaniu form pracy lekcyjnej,

- bywa agresywny wobec kolegów i zdarza mu się lekceważyć pracowników szkoły,

- często bywa nietaktowny, powoduje konflikty,

- znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

- wpływa demoralizująco na kolegów,

- działa w grupach nieformalnych, które nega­ty­wnie oddziaływują na środowisko rówieśnicze,

- zdarza się, że wchodzi w kolizję z prawem,

- nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych,

- nosi ekstrawagancki strój, makijaż, farbowane włosy, przesadne ozdoby,

- niszczy mienie szkolne i społeczne oraz kolegów,

- nie odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

- często bywa niekoleżeński, nietolerancyjny, nie jest chętny do pomocy innym, jest nieuczciwy (oszukuje, podrabia podpisy rodziców lub opiekunów).

 

§ 156.

 

1.     Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia jest oceną uwzględniającą  zawarte w § 155 punkty.

 

2.       Nie wystawia się ocen cząstkowych, lecz dokonuje się oceny całościowej, biorąc pod uwagę przeważające na daną ocenę kryteria, przy czym decydującym elementem jest zawsze frekwencja.

3.       Ocena ucznia z upośledzeniem umiarkowanym ma charakter opisowy.

 

 

§ 157.

1.       Wychowawca klasy propozycję ostatecznych ocen zachowania uczniów w klasyfikacji śródrocznej i rocznej przedstawia do zaopiniowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

2.       Nauczyciele uczestniczący w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać uzasadnione propozycje zmiany zaproponowanej oceny końcowej jak i cząstkowej.

 

3.       Wychowawca po wysłuchaniu opinii i wniosków podejmuje ostateczną decyzję wystawienia klasyfikacyjnej oceny z zachowania.

 

4.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy ocena zaproponowana przez wychowawcę zbyt mocno odbiega od opinii innych nauczycieli, Dyrektor może zarządzić jawne głosowanie Rady Pedagogicznej dotyczące ustalenia ostatecznych cząstkowych ocen  zacho­wa­nia.

 

5.       Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 4, uzyskany zwykłą większością głosów jest dla wychowawcy ostateczny. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do wychowawcy.

 

6.       Ustalona przez wychowawcę śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 158.

 

§ 158.

1.       Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.       W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3.       W skład komisji wchodzą:

1)       Dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

2)       wychowawca,

3)       wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

4)       pedagog,

5)       psycholog,

6)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

7)       przedstawiciel Rady Rodziców.

 

4.       Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

5.       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)       skład komisji,

2)       termin posiedzenia komisji,

3)       wynik głosowania,

4)       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

Autor: Mariusz Strecha
Data utworzenia: 10-02-2015 13:34:44
Autor edycji: Mariusz Strecha
Data edycji: 10-02-2015 13:34:44