Plan Pracy Wychowawczej

„Człowiek musi stale się uczyć, aby żyć i ciągle stawać się na nowo ().

Nadszedł czas, gdy trzeba uznać w interesie całego społeczeństwa,

że wychowaniem jest życie, a życie stałym wychowywaniem się”.

 

 

 

Plan  pracy  wychowawczej

 

                                                                                     

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • USTAWA  Z  DNIA  7  WRZEŚNIA  1991 R.  O   SYSTEMIE  OŚWIATY  (DZ. U. NR 95,  POZ. 425  Z  PÓŹNIEJSZYMI  ZMIANAMI)
  • STATUT  GIMNAZJUM  NR 1  W  GOŁDAPI

OGÓLNE CELE WYCHOWANIA:

I. GIMNAZJALISTA MA ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO POSTĘPOWANIA I DĄŻY

DO WZORU

1.    Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi rozpoznawać emocje oraz panować nad nimi.

2.    Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.

3.    Uczeń potrafi komunikować się z dorosłymi i rówieśnikami.

II. GIMAZJALISTA ZAPRASZA RODZICÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA

     Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY

1.    Uczeń, jego rodzice i nauczyciele są partnerami, rozumieją potrzebę poprawnych kontaktów szkoły i domu.

 

III. GIMAZJALISTA POZNAJE I ROZUMIE NATURĘ

1.    Uczeń jest wrażliwy na piękno otaczającej przyrody i szanuje ją.

2.    Uczeń rozumie potrzebę współistnienia praw rządzących przyrodą i praw ustanawianych przez człowieka.

 

3.    Uczeń promuje zdrowy styl życia.

IV. GIMNAZJALISTA CZUJE SIĘ WSPÓŁGOSPODARZEM SZKOŁY, MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYZNY ORAZ GLOBU

 

1.    Uczeń potrafi docenić osiągnięcia własnego narodu, regionu, szkoły, a w szczególności osiągnięcia polskich noblistów – jest Polakiem i patriotą.

 

2.    Uczeń kultywuje i współtworzy tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe.

3.    Uczeń czuje się Europejczykiem.

4.    Uczeń ma świadomość potrzeby współpracy między narodami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I.

 

GIMNAZJALISTA MA ŚWIADOMOŚĆ

WŁASNEGO POSTĘPOWANIA I DĄŻY DO WZORU

 

 

 

1. CEL OGÓLNY

Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi rozpoznawać emocje oraz panować nad nimi.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń umie opanować swoje niezadowolenie bądź agresję.

 

¨      Zachęcamy do zbierania informacji o własnym rozwoju psychofizycznym.

¨      Różnymi sposobami (np. wykorzystując symulację, dramę), pokazujemy prawidłowe reakcje na złą ocenę czy niesprawiedliwą uwagę, po czym analizujemy sytuację.

¨      Wskazujemy gimnazjalistom, jak właściwie reagować na krytykę i pochwałę.

¨      „Upomnienie lub kara jest wstępem do poprawy” – zachęcamy uczniów do stawiania pytań: jaki jest stan obecny, jaka przyczyna, jak to zmienić?

¨      Przekazujemy uczniom wskazówki, jak zmienić zachowanie, aby nie było ono agresywne ani też uległe.

¨      Wskazujemy sposoby rozładowywania stresu oraz propagujemy profilaktykę stresu, poprzez: zapoznawanie uczniów z technikami relaksacyjnymi, podkreślanie roli diety dla samopoczucia (również psychicznego), wskazywanie sposobów neutralizowania stresorów.

¨      Promujemy postawy uczniów, którzy sami znajdują pozytywne rozwiązania.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Pedagog szkolny

¨      Nauczyciele

¨      Zaproszeni prelegenci, np. pielęgniarka szkolna,

¨      Dyrektor

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W sprawozdaniach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

¨      W czasie hospitacji zajęć

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

¨      Na godzinach wychowawczych

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

¨    Uczymy, jak przegrywać z godnością, np. w czasie rozgrywek sportowych.

¨    Przekazujemy wiedzę o sposobach opanowywania agresji – wskazane zaprosić specjalistę na prelekcję.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Uczeń jest asertywny.

 

¨      Na godzinach wychowawczych uczymy mówienia: nie
w sytuacjach, gdy uczniowie są namawiani do nagannego postępowania w imię źle pojętej solidarności (np. namawianie do wagarowania, palenia tytoniu).

¨      Ustalamy z gimnazjalistami zasady prawidłowego i bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach i uczymy, jak przekonać innych do tych zasad; wymagamy od młodzieży częstego uzasadniania wypowiedzi, aby umiała obronić własne zdanie; uczymy zasad dyskutowania.

¨      Uświadamiamy uczniom różnice pomiędzy asertywnością a agresją czy uległością; uczymy poszanowania własnej osoby oraz innych ludzi.

¨      Organizujemy konkursy związane tematycznie z zachowaniem młodych ludzi i z poczuciem bezpieczeństwa, np. pod hasłem Bezpieczna szkoła.

¨      Oprócz metod słownych i tzw. scenek wykorzystujemy środki audiowizualne i inne pomoce naukowe, np. filmy książki związane tematycznie z asertywnością.

¨      Przeprowadzamy quizy, testy i zabawy psychologiczne, ankiety z uczniami naszej szkoły, np. w czasie zajęć wychowawczych.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Pedagog szkolny

¨      Nauczyciele

¨      Dyrektor

 

 

¨      W czasie indywidualnych rozmów
z uczniami

¨      W arkuszach obserwacyjnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W sprawozdaniach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

¨      W czasie hospitacji zajęć

¨      Analiza testów, ankiet

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W analizie testów
i ankiet

 

 

Cały rok

 

2. CEL OGÓLNY

Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń świadomie stawia sobie cele
do realizacji.

 

¨      Uczymy rozpoznawania własnych potrzeb i określania sfery zainteresowań; w szkole funkcjonuje profil klasy sportowej i jest realizowany rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie (KOSS); są prowadzone zajęcia terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie.

¨      Organizujemy giełdy pomysłów, stosujemy burzę mózgów, zachęcamy do planowania własnych działań na godzinach wychowawczych i zebraniach Samorządu Uczniowskiego (ale nie tylko).

 

 

¨      Wychowawca

¨      Samorząd Uczniowski

¨      Nauczyciele

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń planuje swój czas z podziałem na pracę, hobby i wypoczynek.

 

¨      Podajemy ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu.

¨      Uczymy, jak podzielić czas na pracę, rozwój zainteresowań i wypoczynek (także czynny); podajemy sposoby sprawdzania jakości planów.

¨      Organizujemy koła zainteresowań i projekty zgodnie
z zapotrzebowaniem danego zespołu uczniowskiego; w szkole funkcjonuje centrum multimedialne oraz świetlica,
w której organizowane są zajęcia artystyczne.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Opiekunowie szkolnych kół zainteresowań

¨      Pedagog,

¨      Opiekunowie świetlicy szkolnej

¨      Bibliotekarz

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      Analiza realizacji zaplanowanych działań uczniowskich

 

Cały rok

 

 

¨      Dostarczamy informacji o istniejących organizacjach pozaszkolnych.

¨      Motywujemy każdego do samodzielnego układania planów, które będzie on realizował.

 

 

 

 

 

3.

 

Uczeń potrafi zaplanować działanie jednostkowe.

 

¨      Organizujemy zadania, których wykonanie pozwoli gimnazjalistom na wykazanie swoich umiejętności organizacyjnych, np. zaplanowanie biwaku klasowego (łącznie
z kosztorysem).

¨      Czuwamy nad właściwą realizacją poszczególnych etapów podjętych projektów zgodnie z planem.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Koordynatorzy projektów

 

 

 

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W sprawozdaniach  nadzoru pedagogicznego

 

 

W zależności od planowanego terminu, np. biwaku

 

4.

 

Uczeń ma świadomość większej wartości działań twórczych od naśladowczych.

 

¨      Przedstawiamy gimnazjalistom drogi dojścia do sukcesów ludzi (w tym patronów szkoły), którzy je osiągnęli – uczymy dążenia do celu poprzez planowanie i tworzenie; zachęcamy do planowania działań twórczych.

¨      Kształcimy zdolność twórczego myślenia, poprzez stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć dydaktycznych (np. Inny Punkt Widzenia, metody aktywności kreatywnej, itp.)

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Cały rok

 

 

 

 

3. CEL OGÓLNY

Uczeń potrafi komunikować się z dorosłymi i rówieśnikami.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń stosuje komunikację partnerską i podstawowe zasady dobrego wychowania.

 

¨      Zapoznajemy z rodzajami komunikacji (partnerska, niepartnerska) oraz z kodeksem etycznym i stosujemy ćwiczenia, mające na celu wyrobienie u uczniów właściwej relacji w kontaktach z ludźmi w różnym wieku (przez film, pogadankę, scenki itp.).

¨      Wdrażamy do dbałości o estetykę wyglądu: niestosowania makijażu, niefarbowania włosów, dbania o skromny wygląd (również paznokci), unikania przesadnych ozdób.

¨      Kładziemy nacisk na subordynację i punktualność.

¨      Monitorujemy stosowanie zwrotów grzecznościowych
w codziennych kontaktach z dorosłymi, z młodszymi i rówieśnikami.

¨      Zapraszamy do realizacji projektów  propagujących etyczne korzystanie ze zdobyczy cywilizacji (Internetu, telefonów komórkowych, itp.)

¨      Pokazujemy jak aktywnie słuchać (parafrazowanie, odzwierciedlanie) i skutecznie wyrażać własne zdanie.

¨      Przeprowadzamy pogadanki, rozmowy indywidualne, dramy itp.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Pedagog

¨      Nauczyciele

¨      Dyrektor

 

 

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W sprawozdaniach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

¨      W ewaluacji projektu

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń potrafi zaufać.

 

¨      Uczymy sztuki dobierania sobie przyjaciół (na przykładach z życia i literatury); wskazujemy pozytywne wzorce.

¨      Udzielamy informacji, u kogo młodzież może szukać pomocy w trudnych sytuacjach (u wychowawcy, pedagoga, skorzystać z telefonu zaufania) i jak o nich mówić.

¨      Okazujemy gimnazjalistom zaufanie, ucząc ich jednocześnie, że tego samego oczekujemy od nich; uczymy prawdomówności, szczerości, otwartości, ale i ostrożności w komunikowaniu się z innymi.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Pedagog

¨      SU

¨      Dyrektor

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Cały rok

 

3.

 

Uczeń umie wytworzyć przyjazną atmosferę w kontaktach z rówieśnikami.

 

¨      Uczymy posługiwania się kulturalnym językiem w czasie rozmów z rówieśnikami; wskazujemy na rolę kultury słowa i nieelegancki sposób rozmawiania z użyciem wulgaryzmów i przezwisk. Na konkretnych stymulowanych przykładach ukazujemy, jak wytworzyć miłą atmosferę
w komunikacji z rówieśnikami.

 

 

¨      Wychowawca

¨      SU

 

 

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W sprawozdaniach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Cały rok


 

 

II.

GIMAZJALISTA ZAPRASZA RODZICÓW

DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PRACOWNIKAMI SZKOŁY

 

 

 

 

 

1. CEL OGÓLNY

Uczeń, jego rodzice i nauczyciele są partnerami, rozumieją potrzebę poprawnych kontaktów szkoły i domu.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń jest podmiotem w szkole i jego rodzice również.

 

¨      Uczniowie i rodzice włączają się w planowanie i realizację planu pracy wychowawcy danego zespołu klasowego- – konsultujemy się z rodzicami i uczniami.

¨      Kontrolujemy, aby gimnazjaliści czynnie uczestniczyli
w procesie oceniania siebie i innych – ocena samorządu klasowego i ocena ucznia stanowi element procesu wystawienia oceny z zachowania.

¨      Zapoznajemy rodziców i uczniów z przepisami i regulaminami wewnątrzszkolnymi, informacjami dotyczącymi patronów szkoły, z terminami obchodów święta szkoły, dni otwartych, apeli i uroczystości szkolnych (m.in. na stronie internetowej); liczymy się z ich uwagami.

¨      Rodzice mają wpływ na organizację szkoły – Rada Rodziców, rady klasowe uczestniczą w spotkaniach z pedagogami, kończące się spisywaniem wniosków do dalszej pracy szkoły.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W czasie analizy działalności samorządu klasowego na lekcjach wychowawczych

 

Cały rok

 

2.

 

Rodzice są emocjonalnie związani ze szkołą i rozumieją potrzebę współpracy.

 

¨      Rodzice pomagają ze względu na emocjonalny stosunek do placówki, w której uczy się ich dziecko.

¨      Razem z uczniami angażujemy rodziców do organizowania imprez szkolnych, (np. balu klas III), do udziału
w przygotowaniach obchodu święta szkoły, wycieczek, prelekcji, itp.

¨      Uczniowie i rodzice organizują spotkania powiązane tematycznie z noblistami/patronami naszej szkoły.

¨      Wyróżniamy rodziców za wzorowe wychowanie dziecka, za pomoc w pracach na rzecz klasy lub szkoły, za sponsorowanie pomocy naukowych, wycieczek  i innych - listy pochwalne, publiczne podziękowania na uroczystościach gimnazjalnych.

¨      Pomagamy rodzicom rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi; np. informujemy m.in.
o ocenach i jak poprawić słabe wyniki w nauce; udzielamy pomocy w kłopotliwych sytuacjach (w miarę możliwości), organizujemy szkolenia dotyczące asertywności
i konstruktywnej komunikacji;

¨      Zachęcamy rodziców do wyrażania opinii na temat organizacji kształcenia i wychowania na gimnazjalnej stronie internetowej, w rozmowach indywidualnych z wychowawcami, dyrektorem, na forum Rady Rodziców, podczas wypełniania ankiet stworzonych na potrzeby szkoły (np. ewaluacji).

 

 

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Pedagog

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W ankietach ewaluacyjnych

 

Cały rok

 

3.

 

Uczeń potrafi współdziałać

z dorosłymi i z rówieśnikami; zna zasady pracy zespołowej.

 

¨      Uczniów pracujących na rzecz szkoły bądź klasy promujemy i nagradzamy (dyplomami, pochwałami, drobnymi upominkami, podwyższeniem oceny ze sprawowania,
a na koniec roku szkolnego - najlepszych absolwentów -nagradzamy specjalnymi statuetkami: Nobeliuszami).

¨      Zachęcamy gimnazjalistów do organizowania wspólnych działań w grupie rówieśniczej, a także z ich rodzicami: pogadanek, oglądania filmów, przeprowadzania dyskusji, parad, debat

¨      Wypracowujemy wspólnie z uczniami zasady współpracy w grupie rówieśniczej polegające na uczciwości, dobrej organizacji, partnerstwie, wzajemnym poszanowaniu
i wytworzeniu nieskrępowanej atmosfery oraz umiejętnym słuchaniu siebie nawzajem.

¨      Wpajamy uczniom biorącym udział w zawodach sportowych potrzebę rywalizacji fair play

 

 

¨      Wychowawca

¨      SU

¨      Pedagog,

¨      Nauczyciele

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Analizowanie przestrzegania powstałych zasad współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

III.

GIMAZJALISTA POZNAJE I ROZUMIE NATURĘ

 

 

 

 

 

1. CEL OGÓLNY

Uczeń jest wrażliwy na piękno otaczającej przyrody i szanuje ją.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń poznaje przyrodę najbliższej okolicy, kraju i świata.

 

 

¨      Organizujemy wycieczki turystyczno-krajoznawcze poprzedzane przygotowaniem teoretycznym o składnikach flory i fauny występujących na terenie, który zamierzamy zwiedzać; apelujemy o poszanowanie przyrody.

¨      Na lekcjach wychowawczych przeprowadzamy pogadanki, organizujemy debaty klasowe, konkursy wiedzy o naturze, zachęcamy do fotografowania obiektów przyrodniczych.

¨      Realizujemy zadania przygotowane przez nauczycieli biologii i geografii wynikające z programu nauczania,
a zachęcające do poszerzania wiedzy przyrodniczej.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W czasie analizy działalności samorządu klasowego na lekcjach wychowawczych

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń dostrzega

 piękno otaczającego krajobrazu i potrafi się nim zachwycać.

 

¨      Organizujemy konkursy związane z przyrodą (plastyczne, fotograficzne, wiedzy, na najpiękniejszy utwór prozatorski lub poetycki o najbliższej okolicy).

¨      Zachęcamy uczniów do udziału w zewnętrznych konkursach i imprezach związanych z Małą Ojczyzną,
np.: dotyczących Puszczy Rominckiej.

¨      Proponujemy realizowanie projektów przyrodniczych.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W analizie wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

 

 

Cały rok

2. CEL OGÓLNY

Uczeń rozumie potrzebę współistnienia praw rządzących przyrodą i praw ustanawianych przez człowieka.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń poznaje prawa naturalne istniejące w świecie.

 

 

¨      Zapoznajemy uczniów z prawami przyrody (filmy edukacyjne, prasa, książki); skłaniamy gimnazjalistów do uświadomienia, iż człowiek degraduje środowisko naturalne, naruszając jego prawa.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      Prelegenci

 

 

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich W rozmowach

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń jest świadomy konieczności życia w zgodzie
z naturą – konieczności ochrony przyrody i dbałości
o higienę osobistą.

 

¨      SU organizuje wystawy, konkursy; w ramach projektów ekologicznych uczniowie zbierają surowce wtórne Uświadamiany uczniom możliwość szybkiej zagłady przyrody w przypadku braku jej ochrony ze strony człowieka.

¨      Przypominamy uczniom o problemach okresu dojrzewania i o potrzebie przestrzegania higieny osobistej.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Prelegenci

 

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

 

Cały rok

 

3.

 

Uczeń staje się ekologiem.

 

¨      Uczniowie propagują ochronę przyrody wśród rówieśników; uczestniczą w wycieczkach do parków narodowych, do oczyszczalni ścieków; wędrują  ścieżkami ekologicznymi.

¨      Uczniowie uczestniczą w akcjach o charakterze ekologicznym, np. Sprzątanie Świata, Sprzątanie Warmii i Mazur

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W czasie analizy działalności samorządu klasowego na lekcjach wychowawczych

 

 

Cały rok

 

4.

 

Uczeń przestrzega prawa.

 

¨      Monitorujemy na bieżąco przestrzeganie przez uczniów Statutu G1 w Gołdapi;

¨      Zapoznajemy uczniów z rozporządzeniami i zarządzeniami oraz egzekwujemy ich wykonywanie(m.in. dbamy, by uczniowie korzystali z telefonów komórkowych jedynie podczas pracy wskazanej przez nauczyciela na lekcji, a w innych przypadkach mieli je wyłączone).

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Analiza zapisów w klasowych zeszytach uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CEL OGÓLNY

Uczeń promuje zdrowy styl życia.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń uświadamia sobie znaczenie ruchu w życiu człowieka.

 

 

¨      Zapoznajemy gimnazjalistów z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu: biwakami, wycieczkami rowerowymi i pieszymi, z uprawianiem sportu.

¨      Organizujemy klasowe wyprawy na narty lub snowbord na Piękną Górę

¨      Rokrocznie organizujemy Dzień Sportu Szkolnego

¨      Umożliwiamy uczniom udział w zawodach i konkursach sportowych, nauczyciele bądź instruktorzy tworzą sekcje sportowe, prowadzą zajęcia pozalekcyjne.

¨      Uświadamiamy całą społeczność uczniowską o zaletach bycia uczniem klasy sportowej za pomocą osiągnięć sportowych gimnazjalistów.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń jest świadomy skutków uzależnień i promuje życie bez nałogów.

 

 

¨      Propagujemy szeroko pojęte działania profilaktyczne zgodnie z ustaleniami szkolnego programu profilaktyki: pogłębiamy wiedzę i świadomość uczniów na temat uzależnień, pokazujemy zagrożenia i konsekwencje palenia papierosów, zażywania alkoholu, dopalaczy, narkotyków,

 

¨      Pedagog,

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych i zebra-

niach rodziców

 

Cały rok

 

 

obalamy mity dotyczące alkoholu (a zwłaszcza „nieszkodliwości piwa”), dostarczamy informacji na temat psychofizycznych zmian zachodzących u osób uzależnionych, wskazujemy organizacje i fundacje zajmujące się profesjonalną pomocą osobom uzależnionym; w tym celu wykorzystujemy dramę, psychodramę, krąg uczuć, burzę mózgów, pogadankę, drzewo decyzyjne.

¨      Organizujemy koncerty, konkursy, parady promujące życie bez nałogów.

¨      Umożliwiamy uczniom udział w spektaklach o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień.

 

 

 

 

 

 

3.

 

Uczeń dba o zdrowie.

 

¨      Gimnazjaliści uczą się zasad właściwego odżywiania się, ubierania i dbania o prawidłową sylwetkę – są świadomi stosowania tych reguł w życiu (pogadanki, dyskusje, literatura, projekty itp.); w tym również celu realizują projekty.

¨      Kształtujemy pożądane postawy wobec zagrożeń i informujemy o zasadach postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, wykorzystujemy do tego celu instruktaże, symulacje, organizujemy spotkania uczniów z osobami odpowiedzialnymi za BHP, policją, kuratorem sądowym, ratownikiem medycznym, strażą miejską, strażą pożarną, strażą graniczną itp.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Zaproszeni goście,

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

 

Cały rok


 

 

IV.

GIMNAZJALISTA CZUJE SIĘ

WSPÓŁGOSPODARZEM SZKOŁY,

MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYZNY ORAZ GLOBU

 

1. CEL OGÓLNY

Uczeń potrafi docenić osiągnięcia własnego narodu, regionu, szkoły, a w szczególności osiągnięcia polskich

noblistów - jest Polakiem i patriotą.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń poznaje spuściznę kulturową
i naukową własnego kraju
oraz ich twórców.

 

¨      Przypominamy postaci wybitnych nieżyjących już rodaków i ich dorobek kulturalno-naukowy w tym dorobek patronów - głównie na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i historii; budzimy szacunek dla pracy i jej owoców.

¨      Czuwamy, aby społeczność gimnazjalna publikowała bieżące informacje kulturalne i naukowe (m.in. związane w Nagrodą Nobla) w szkolnej gazetce lub na stronie www, ewentualnie zamieszczała je w szkolnych gablotach i na innych ściennych dekoracjach.

¨      Przybliżamy gimnazjalistom sylwetki wybitnych Polaków współczesnych i ich osiągnięcia (w tym żyjących patronów);

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W sprawozdaniach SU

¨      W ewaluacji projektu

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń zna zabytki
w najbliższym regionie i orientuje się, gdzie są umiejscowione najważniejsze

 

¨      Organizujemy wycieczki tematyczne, krajoznawcze - do izb pamięci, muzeów itp. oraz do miejsc związanych
z noblistami.

¨      Inspirujemy do utrwalania (poprzez nagrywanie, fotografowanie, tworzenie kronik filmowych i prezentacji

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W analizowaniu sprawozdań z wycieczek tematycznych

 

Cały rok

 

zabytki w Polsce.

komputerowych) miejsc i wydarzeń wartych upamiętnienia, a także dbamy o zaistnienie pokazów filmowych na różnych przedmiotach. Podkreślamy tu pamięć o patronach gimnazjum.

¨      Uczymy korzystać z albumów, słowników tematycznych i innych publikacji naukowych w celu wysnuwania wniosków o wielkości dorobku narodu polskiego.

¨      Tworzymy i realizujemy projekty łączące cele dydaktyczne kilku przedmiotów,  w tym projekty związane z noblistami.

 

 

¨      W czasie hospitacji zajęć

 

 

 

 

3.

 

Uczeń jest świadomym odbiorcą wytworów malarstwa, rzeźby, fotografii, muzyki, teatru, filmu itp.

 

¨      Omawiamy wytwory polskiej kultury i nauki na różnych lekcjach wraz z pokazem audiowizualnym ze szczególnym uwzględnieniem dokonań patronów.

¨      Organizujemy wycieczki na wystawy poświęcone dziedzictwu kultury narodowej; wizyty na wystawach malarstwa, rzeźby, wizyty w kinach i teatrach.

¨      Tworzymy kluby filmowe/dyskusyjne/debaty.

¨      Uczymy patrzenia na sztukę (obraz, rzeźbę itp.) w taki sposób, aby docenić jej walory. Uczymy czytania i interpretowania obrazów, rzeźb, poezji itp.

¨      Organizujemy konkursy tematyczne podnoszące wrażliwość młodzieży, np.: konkursy wiedzy o wybitnych kompozytorach oraz koncerty w wykonaniu uczniów.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W analizowaniu sprawozdań z wycieczek tematycznych

¨      W czasie hospitacji zajęć

 

                                        
   Cały rok

 

4.

 

Uczeń zapoznaje się z dziełami twórców kultury regionu i ich autorami oraz
z dziełami noblistów i o noblistach.

 

 

 

¨      Organizujemy wieczornice poetyckie, spotkania z twórcami kultury Suwalszczyzny, Warmii i Mazur.

¨      Tworzymy koła zainteresowań literackich, malarskich itp.; uczymy inscenizacji sztuk.

¨      Organizujemy wieczory poetyckie przedstawiające, promujące literacki dorobek noblistów i innych twórców.

¨      Przeprowadzamy konkursy recytatorskie (np.: Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.: Cudze chwalicie, swego nie znacie, wiedzy itp., (np. Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich dla klas I, Noblix  dla klas II).

¨      Wprowadzamy do szkolnej listy lektur  uzupełniających dzieła noblistów i o noblistach - tworzymy nowy dział biblioteki szkolnej: Nobliści.

¨      Przeprowadzamy debaty na lekcjach wychowawczych
 i innych zajęciach.

¨      Zapraszamy uczniów do realizacji projektów pogłębiających wiedzę o twórcach regionalnych i patronach.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele, w tym pracownicy biblioteki szkolnej

¨      Rodzice

¨      SU

 

 

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      Analizowanie echa spotkań z prelegentami.

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

 

Cały rok, zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

5.

 

Uczeń jest twórcą dorobku szkolnego w dziedzinie kultury i docenia wytwory rówieśników.

 

¨      Promujemy uczniowskie próby literacki, poetyckie, teatralne, malarskie, muzyczne, fotograficzne, filmowe, dziennikarskie itp. podejmowane np.: w ramach realizacji projektów, podczas szkolnego pokazu talentów, Festiwalu Piosenki Harcerskiej czy konkursu pisanek wielkanocnych

¨      Doceniamy osiągnięcia uczniów na polu kulturalnym.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

 

 

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

 

Cały rok

 

2. CEL OGÓLNY

Uczeń kultywuje i współtworzy tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń ma świadomość znaczenia roli, jaką pełnią nauczyciele w procesie kształcenia i wychowania.

 

 

¨      Organizujemy dyskusje/debaty  na lekcjach wychowawczych, uroczystości związane z dniem KEN.

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      W arkuszach obserwacyjnych uczniów

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń wykazuje szacunek dla zmarłych i troszczy się o cmentarze.

 

¨      Czuwamy nad przygotowaniem wieczornic, przedstawień, przeprowadzamy pogadanki itp.

¨      Uczniowie porządkują cmentarze.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Pedagog

 

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

Cały rok

 

3.

 

Uczeń jest świadomy roli świąt i symboli narodowych, lokalnych oraz szkolnych, a także dba o właściwy wizerunek gimnazjum i szkolne tradycje.

 

¨        Dbamy, by społeczność uczniowska organizowała apele, rocznice, konkursy, quizy i in. związane tematycznie z symbolami i świętami, w tym ze Świętem Szkoły

¨        Uczeń jest reprezentantem szkoły na zewnątrz – bierze udział w konkursach, zawodach itp. organizowanych przez inne instytucje niż jego gimnazjum; zdobywa nagrody i wyróżnienia.

¨        Skłaniamy do nawiązania współpracy z innymi szkołami mającymi za patrona noblistów polskich.

¨        Wpajamy uczniowi szacunek do symboli narodowych i szkolnych oraz zaszczepiamy potrzebę udziału w miejsko-gminnych obchodach świąt i rocznic

¨        Tworzymy i kultywujemy tradycje szkolne (np. bal klas III, otrzęsiny klas I, Dzień Myśli Braterskiej, a w szczególności Święto Szkoły.)

¨        Organizujemy ćwiczenia za pomocą dramy, pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Pedagog

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

 

 

W zależności od daty święta, rocznicy itp. – zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

4.

 

Uczeń integruje się ze społecznością uczniowską.

 

¨      Czuwamy nad częstotliwością oraz jakością spotkań  i imprez szkolnych inicjowanych przez uczniów  (dyskotek, wycieczek, biwaków, wypraw, zimowisk, wspólnych spacerów itp.).

¨      Uczeń czuje się gospodarzem klasy, szkoły – zaprasza ważnych dla niego ludzi spoza środowiska gimnazjum (np. rodziców, żyjących Noblistów) na przygotowywane przez siebie i rówieśników uroczystości.

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

Cały rok

3. CEL OGÓLNY

Uczeń czuje się Europejczykiem.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń poznaje kultury innych narodów europejskich i dostrzega elementy wspólne z kulturą polską.

 

 

¨      Uświadamiamy gimnazjalistom wpływ wybitnych twórców europejskich na kulturę polską (na różnych przedmiotach).

¨      Organizujemy konkursy wiedzy, projekty oraz koncerty (np.: międzynarodowej piosenki bożonarodzeniowej) pogłębiające wiedzę o kulturach innych nacji.

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Na zespołach przedmiotowych

 

Cały rok

 

2.

 

Uczeń poznaje historię i zasady przyznawania Nagrody Nobla.

 

 

¨      Zapoznajemy uczniów z biogramem twórcy nagrody Nobla

¨      Przybliżamy działalność noblistów.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      SU

 

 

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp

 

Cały rok

 

3.

 

Uczeń zna i respektuje dokumenty prawa międzynarodowego związane z prawami człowieka

 

¨      Zapoznajemy uczniów z powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Konwencją Praw Dziecka; dbamy, by wzrastali w poszanowaniu praw własnych i innych ludzi.

¨      Wskazujemy na istnienie organizacji międzynarodowych monitorujących przestrzeganie praw człowieka na świecie (np. Amnesty International) i zachęcamy do poznania ich pracy.

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Pedagog

 

 

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Na zespołach przedmiotowych

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

 

Cały rok

4. CEL OGÓLNY

Uczeń ma świadomość potrzeby współpracy między narodami.

 

Ile?

Co osiągamy?

                                  Jak osiągamy?

Kto odpowiada?

Kiedy i gdzie
analizujemy efekty?

Kiedy, co?

Lp.

Cel szczegółowy

Zadania prowadzące do osiągnięcia celu

Wykonawca

Monitorowanie
i ewaluacja

Uwagi,
terminy

 

1.

 

Uczeń nawiązuje kontakty z gimnazjalistami innych narodowości.

 

¨      Na lekcjach wychowawczych i geografii oraz językowych uświadamiamy uczniom korzyści płynące ze znajomości języków obcych; zachęcamy do nawiązywania korespondencji.

¨      Organizujemy konkursy i wycieczki zagraniczne, nawiązujemy  współpracę z uczniami innych narodowości
( a w szczególności nauczycielami i młodzieżą z miast partnerskich: Stade i Gusiewa).

 

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Na zespołach przedmiotowych

¨      Na godzinach wychowawczych

 

 

Cały rok

 

2.

 

Integrowanie z dziećmi i młodzieżą całego świata.

 

¨      Przygotowujemy  pogadanki, dramę itp. na lekcjach wychowawczych.

¨      Organizujemy obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

¨      Przeprowadzamy konkursy związane z obcokrajowcami

 

¨      Wychowawca

¨      Rodzice

¨      Dyrektor

¨      Nauczyciele

 

 

 

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      Na zebraniach rodzicielskich

¨      Na zespołach przedmiotowych

 

 

Cały rok, zgodnie z kalendarzem uroczystości

 

3.

 

Ukazanie zależności ekonomicznej, politycznej, kulturowej
i społecznej między Polską a innymi krajami.

 

¨      Przygotowujemy lekcje przedmiotowe, konkursy tematyczne, imprezy, ukazujące współzależność Polski i innych krajów oraz realizujemy projekty o takiej tematyce

 

¨      Wychowawca

¨      Nauczyciele

¨      Rodzice

¨      SU

¨      Pedagog

 

 

 

 

¨      W sprawozdaniach SU

¨      Analizowanie echa spotkań z prelegentami.

¨      Analiza wyników konkursów, prac konkursowych itp.

¨      Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

¨      W rozmowach indywidualnych

¨      Na zebraniach rodzicielskich

 

 

Cały rok


 

 

 


                             PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

                    wyszczególnione są w Statucie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (rozdz. VII).

             SYSTEM NAGRADZANIA I KARANIA

                   zawarty jest w Statucie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (rozdz. VII) i w WSO.

 

             ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

                   zamieszczone są w Statucie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (rozdz. VI).

 

¨   ZADANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW

1.    Wychowują dziecko w duchu koleżeństwa, tolerancji, szacunku do innych ludzi i symboli narodowych oraz poszanowania mienia szkoły.

2.    Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.

3.    Systematycznie spotykają się z nauczycielami, współpracują i opiekują się młodzieżą na imprezach klasowych i szkolnych.

4.    Kształtują właściwą postawę wobec nauczyciela, nauki i szkoły.

5.    Służą radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów w gimnazjum, prowadzą dialog z nauczycielami..


¨   NASZ ABSOLWENT

 

 

¨   MA POCZUCIE WŁASNEJ GODNOŚCI I WARTOŚCI.

¨   WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI ZASTOSOWAĆ W PRAKTYCE.

¨   ODRÓŻNIA DOBRO OD ZŁA W OPARCIU UNIWERSALNE WARTOŚCI.

¨   JEST TOLERANCYJNY, OTWARTY NA INNYCH I POTRAFI Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ.

¨   JEST DOBRZE PRZYGOTOWANY DO NASTĘPNEGO ETAPU NAUKI.

¨   SZANUJE WIELOWIEKOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE.

¨   CZUJE SIĘ GOSPODARZEM MAŁEJ I DUŻEJ OJCZYZNY.

¨   RADZI SOBIE ZE STRESEM.

¨   JEST SZCZERY,  ŻYCZLIWY I ASERTYWNY, A TAKŻE POSIADA POCZUCIE HUMORU.

¨   JEST KULTURALNY I ODPOWIEDZIALNY.

¨   DBA O SWOJE ZDROWIE I OTOCZENIE.

¨   UMIE PLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ


                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Na początku roku szkolnego każdy wychowawca obowiązkowo opracowuje Klasowy plan wychowawczy zgodny z niniejszym programem i z planem ramowym właściwego zespołu wychowawczego.

2.    Opracowany w 2001 roku przez dwuosobowy zespół nauczycielski (Ewę Jurkiewicz i Wiolettę Brodowską) Program Pracy Wychowawczej SG nr 1 w Gołdapi miał charakter otwarty i został poddany ewaluacji jesienią 2006 roku (w formie uchwały), łącznie ze zmianą w tytule na Pracy Wychowawczej Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Program ten jest nadal otwarty i należy go modyfikować w zależności od potrzeb społeczności szkolnej. Ostatniej aktualizacji we wrześniu 2014 roku dokonał zespół wychowawczy w składzie:

1.    Ewa Jurkiewicz –przewodnicząca

2.    Wiesława Kuglarz

3.    Beata Brzozowska

4.    Wiesława Grzelka

5.    Zbigniew Lewicki

3.    Powyższy program został uzupełniony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
 we wrześniu 2014 roku, a następnie uchwalony przez Radę Rodziców   31.X 2014 roku.

 

Rada Rodziców:                                                              Dyrektor:


 

Autor: Mariusz Strecha
Data utworzenia: 11-02-2015 10:02:26
Autor edycji: Mariusz Strecha
Data edycji: 11-02-2015 10:02:26