Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 5 maja 2021 r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II
z dnia 5 maja 2021 r.

W związku z zarządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 1660), zmieniającym zarządzenie nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz. 4482) w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, Komisarz Wyborczy w Olsztynie II informuje, co następuje.

1. Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gołdapi, których datę wyborów wyznaczono na dzień 13 czerwca 2021 r., nie muszą ponawiać zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

2. Składy Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, które zostały powołane do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, których datę wyborów wyznaczono na dzień 13 czerwca 2021 r., zachowują swój status i nie ma konieczności ponawiania zgłoszeń kandydatów na członków komisji.

3. Nie ulegają zmianie numery i granice okręgu wyborczego i obwodu głosowania, a także wyznaczona siedziba obwodowej komisji wyborczej.

4. Dotychczas dokonane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zachowują ważność. W związku ze zmianą daty wyborów uzupełniających na dzień 13 czerwca 2021 r. zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, zostaje wydłużone do dnia 31 maja 2021 r.

5. W związku ze zmianą daty wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi na dzień 13 czerwca 2021 r. zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zostaje wydłużone do dnia 8 czerwca 2021 r.

6. Dotychczas złożone wnioski o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zachowują ważność. Jednocześnie, w związku ze zmianą daty wyborów na dzień 13 czerwca 2021 r. termin na składanie wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania zostaje wydłużony do dnia 4 czerwca 2021 r.

7. Zmiana daty wyborów z dnia 9 maja 2021 r. na dzień 13 czerwca 2021 r. powoduje przesunięcie daty upływu terminu na złożenie po wyborach sprawozdania finansowego komitetu. Zostaje on przesunięty na dzień 13 września 2021 r.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 06-05-2021 14:30:37