Postanowienie Nr 27/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Gołdap


POSTANOWIENIE NR 27/2021
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
z dnia 5 maja 2021 r.

zmieniające postanowienie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Gołdap

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z zarządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 1660), zmieniającym zarządzenie nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz. 4482) w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi: §1 postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie II nr 178/2020 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Gołdapi otrzymuje brzmienie:

„ §1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, których datę wyborów wyznaczono na dzień 13 czerwca 2021 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 7, w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do postanowienia.”.

§ 2.

Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 06-05-2021 14:42:03
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 06-05-2021 14:42:58