Postanowienie Nr 132/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Gołdap

POSTANOWIENIE NR 132/2020
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Gołdap

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Gołdap, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Julia Grzędzińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Gołdap

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
1. Bożena Wiazowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Boćwinka

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
/-/ Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 03-07-2020 16:30:21