Postanowienie Nr 140/2020 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Gołdap

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Gołdap, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Beata Barbara Grabowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Jabramowo

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
1. Klaudia Stankiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Gołdap

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie II

/-/ Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 10-07-2020 15:08:01
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 10-07-2020 15:10:47